Svenska (Översatt Från De Ursprungliga Instruktionerna) - Black & Decker KW1200E Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Avsedd användning
Din BLACK+DECKER KW1200E handöverfräs har designats
för fräsning av trä och träprodukter. Verktyget är avsett för
yrkesanvändare och privatkonsumenter.
Säkerhetsinstruktioner
@
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Varning! Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer
som levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet
att läsa alla instruktioner som listas här nedan kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig
personskada.
Spara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar för
framtida bruk. Begreppet "elverktyg" i alla varningar som
listas nedan avser nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och
batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
1. Säkerhet på arbetsplatsen
a. Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade och mörka områden inbjuder till olyckor.
b. För att undvika explosionsrisk bör du inte använda
elverktyget i omgivningar med brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan
antända damm eller ångor.
c. Håll barn och andra personer på betryggande avstånd
när du använder elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2. Elsäkerhet
a. Elverktygets stickkontakt måste passa i eluttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt.
Använd inga adapterkontakter tillsammans med
jordade elverktyg. Icke modifierade kontakter och
passande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en ökad
risk för elektrisk stöt om din kropp är jordansluten eller
jordad.
c. Skydda elverktyget mot regn och väta. Vatten som
kommer in i ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d. Hantera inte nätsladden ovarsamt. Använd aldrig
sladden för att bära, dra eller koppla bort elverktyget
från uttaget. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e. Använd endast förlängningssladdar som är godkända
för utomhusbruk när du arbetar med elverktyg
utomhus. Användning av en sladd som är lämplig för
utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar.
(Översättning av originalanvisningarna)
f. Om du måste använda ett elverktyg på en fuktig plats
ska du använda jordfelsbrytare. Användning av en
jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd
elverktyget med förnuft.
Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad
av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan leda till allvarliga personskador.
b. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid
skyddsglasögon. Skyddsutrustning såsom skyddsmask,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller hörselskydd
som används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren
står i avstängt läge innan du ansluter verktyget till
elnätet eller sätter i batteriet, samt innan du tar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med fingret
på strömbrytaren eller att koppla strömmen till elektriska
verktyg när strömbrytaren är på leder till olyckor.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
som har lämnats kvar på en roterande del av det
elektriska verktyget kan orsaka kroppsskador.
e. Böj dig inte för långt. Ha ordentligt fotfäste och balans
hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f. Klä dig på lämpligt sätt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår och kläder borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga
delar.
g. Om elverktyget har utrustning för dammsugning och
-uppsamling ska du kontrollera att utrustningen är rätt
monterad och används på korrekt sätt. Användning av
dammuppsamling kan minska dammrelaterade risker.
h. Låt inte erfarenheten som uppnås vid frekvent
användning av verktyg låta dig bli för självsäker och
ignorera verktygsäkerhetsprinciperna. En oförsiktig
handling kan orsaka allvarliga skador under bråkdelen av
en sekund.
4. Användning och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt slags
elverktyg för ditt arbete.Det korrekta elverktyget gör
arbetet bättre och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b. Använd inte elverktyget om det inte går att starta och
stänga av det med strömbrytaren. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och måste
repareras.
SVENSKA
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents