Svenska (Översatt Från De Ursprungliga Instruktionerna) - Black & Decker BDCJS12 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BDCJS12:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Svenska
(översatt från de ursprungliga instruktionerna)
d. Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte
elverktyget användas av personer som inte är vana
vid det, eller som inte läst denna bruksanvisning.
Elverktyg är farliga i händerna på ovana användare.
e. Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera att
rörliga komponenter fungerar felfritt och inte
kärvar, att komponenter inte gått sönder eller
skadats och inget annat föreligger som kan
påverka elverktygets funktion. Om det är skadat,
se till att elverktyget blir reparerat före användning.
Många olyckor orsakas av dåligt underhållna
elektriska verktyg.
f. Håll skärverktyg vassa och rena. Korrekt
underhållna kapverktyg med vassa skär är mindre
troliga att de fastnar och är lättare att kontrollera.
g. Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar och på sätt som
föreskrivits för aktuell verktygsmodell. Ta hänsyn
till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.
Användning av elverktyget för andra uppgifter än vad
som avsetts kan resultera i farliga situationer.
h. Håll handtag och greppytor torra, rena och
fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor
förhindrar säker hantering och kontroll av verktyget i
oväntade situationer.
Batteriverktyg användning och vård (använd
5.
endast för batteriverktyg)
a. Ladda endast med den laddare som
rekommenderas av tillverkaren. En laddare som
passar en batterityp kan medföra brandrisk om den
används ihop med ett annat batteri.
b. Använd elverktyget endast med batterier som är
speciellt avsedda för ändamålet. Användning av
andra batteripaket kan utgöra en risk för personskador
och brand.
c. När batteriet inte används ska du hålla det åtskilt
från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spik,
skruvar och andra små metallföremål som kan
orsaka kortslutning mellan batteriets poler.
Kortslutning av batteripolerna kan leda till brännskador
eller eldsvåda.
d. Under olämpliga förhållanden kan vätska spruta ut
från batteriet. Undvik kontakt. Vid oavsiktlig
kontakt, spola med vatten. Om vätskan kommer i
kontakt med ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska
som sprutar ur batteriet kan orsaka sveda
och brännskador.
e. Använd inte batteripaket eller verktyg som är
skadade eller modifierade. Skadade eller
modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart
beteende som kan leda till brand, explosion eller risk
för skada.
46
f. Utsätt inte batteripaket eller verktyg för brand eller
höga temperaturer. Exponering för brand eller
temperatur över 130 °C kan orsaka explosion. NOTE:
Temperaturen "130 °C" kan ersättas med
temperaturen "265 °F".
g. Följ laddningsinstruktionerna och ladda inte
batteripaketet eller verktyget utanför det
temperaturområde som specificeras i
instruktionerna. Om du laddar batteriet felaktigt eller
vid temperaturer utanför det angivna området kan det
skada batteriet och öka risken för brand.
Service
6.
a. Se till att ditt elverktyg får service av en
kvalificerad reparatör, som endast använder
identiska ersättningsdelar. Detta säkerställer att
elverktygets säkerhet bibehålles.
b. Utför aldrig service på skadade batteripaket.
Service på batteripaket skall endast utföras av
tillverkaren eller auktoriserad servicepersonal (endast
för batteriverktyg).
Ytterligare säkerhetsanvisningar för elverktyg
● Håll alltid elverktyget i de isolerade greppytorna vid
arbete där verktyget riskerar att komma i kontakt med
dolda elledningar eller med sin egen nätsladd. Vid
kontakt med en strömförande ledning kommer verktygets
metalldelar också att bli strömförande och du kan få en
elektrisk stöt.
● Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
stödja arbetsstycket mot ett stabilt underlag. Att hålla
arbetsstycket för hand eller mot kroppen är instabilt och
kan göra att du förlorar kontrollen.
● Håll händerna borta från arbetsområdet. Sträck aldrig
in händerna under arbetsstycket. Undvik att ha fingrarna i
närheten av det pendlande sågbladet och bladklämman.
Undvik att stabilisera sågen genom att hålla i skon.
● Håll bladen vassa. Slöa eller skadade blad kan göra
att sågen vrider sig eller stannar helt när den belastas.
Använd alltid korrekt typ av sågblad för arbetsmaterialet
och sågningsmetoden.
● Vid sågning i rör och liknande ska du se till att de inte
innehåller vatten, elledningar osv.
● Undvik att vidröra arbetsstycket eller sågbladet direkt
efter sågning. De kan bli mycket heta.
● Var uppmärksam på dolda faror innan du sågar i väggar,
golv eller tak. Kontrollera om det finns rör eller elledningar.
● Sågbladet fortsätter att röra sig en kort stund efter att
du har släppt strömbrytaren. Stäng alltid av verktyget
och vänta tills sågbladet har stannat helt innan du lägger
@
ifrån dig det.
Varning! Sågning ger upphov till damm som kan
skada den som använder verktyget och andra i
närheten vid kontakt eller inandning. Använd en
specialkonstruerad skyddsmask som skyddar mot
damm och ångor och se till att personer som vistas

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents