Download Table of Contents Print this page

Norsk - Black & Decker KS480PE Manual

Hide thumbs Also See for KS480PE:

Advertisement

Bruksområde
Stikksagen fra Black & Decker er konstruert for saging av tre,
plast, keramikk og metallplater.
Verktøyet er tiltenkt kun som konsumentverktøy.
Generelle sikkerhetsforskrifter
Advarsel! Les gjennom alle anvisningene. Hvis anvisningene
nedenfor ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt,
brann og/eller alvorlige skader. Uttrykket «elektroverktøy» i
alle advarslene nedenfor gjelder for strømdrevne
elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy
(uten ledning).
TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE.
1. Arbeidsplassen
a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete
arbeidsområder med dårlig belysning kan føre til ulykker.
b. Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige
omgivelser hvor det finnes brennbare væsker, gass
eller støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan
antenne støv eller røyk.
c. Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen.
2. Elektrisk sikkerhet
a. Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen
som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen
med jordete elektroverktøy. Bruk av originale støpsler
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk
støt.
b. Unngå kroppskontakt med jordete overflater som
rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større
fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
c. Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen
for elektrisk støt.
d. Unngå uforsvarlig behandling av ledningen.
Elektroverktøyet må aldri bæres eller trekkes etter
ledningen, og trekk heller ikke ut støpselet ved å
rykke i ledningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Med skadde
eller sammenflokete ledninger øker risikoen for elektrisk
støt.
e. Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy,
må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent
til utendørs bruk. Ved å bruke en skjøteledning som er
egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk
støt.
3. Personsikkerhet
a. Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå
fornuftig fram når du arbeider med et elektroverktøy.
Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er
påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.
Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan
føre til alvorlige personskader.
b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern som passer til
forholdene, reduserer risikoen for personskader.
c. Unngå utilsiktet start av elektroverktøyet. Påse at
bryteren står i posisjon "AV" før verktøyet koples
til. Det kan føre til ulykker hvis du bærer elektroverktøyet
med fingeren på bryteren, eller kopler til verktøyet når
bryteren ikke står i posisjon "AV".
d. Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår
på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som
befinner seg i en roterende del, kan føre til personskade.
e. Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid har
sikkert fotfeste og god balanse. Da kan du kontrollere
elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
f.
Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna
bevegelige deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt
hår kan komme inn i bevegelige deler.
g. Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes på riktig måte. Bruk av
disse innretningene reduserer farer i forbindelse med støv.
4. Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et
elektroverktøy som er beregnet på den type arbeid
du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider
du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
b. Ikke bruk elektroverktøy med defekt strømbryter.
Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på med
bryteren, er farlig og må repareres.
c. Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler
eller legger elektroverktøyet bort. Disse tiltakene
reduserer risikoen for en utilsiktet start av elektroverktøyet.
d. Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet brukes av
personer som ikke er fortrolig med dette, eller som
ikke har lest disse bruksanvisningene. Elektroverktøy
er farlige når de brukes av uerfarne personer.

NORSK

35

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Ks710l

Table of Contents