Download Print this page

Údržba/Čištění; Skladování Nepoužívaného Přístroje; Ekologické Pokyny A Údaje O Likvidaci; Poznámky Ke Shodě S Předpisy Eu - Silvercrest 274142 User Manual And Service Information

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3
Údržba/čištění
Pozor! Přístroj neobsahuje žádné části, které by vyžadovaly údržbu nebo čištění. Nikdy neotevírejte
kryt přístroje, předejdete tak ohrožení. Dbejte na to, aby komponenty nebyly znečištěné.
Nepoužívejte rozpouštědla, leptavé ani plynné čisticí prostředky. V případě znečištění očistěte přístroj
navlhčeným hadříkem.
Skladování nepoužívaného přístroje
Nebudete-li přístroj SilverCrest USB 2.0 Video Grabber delší dobu používat, uschovejte ho se všemi
díly příslušenství na suchém a chladném místě.
Ekologické pokyny a údaje o likvidaci
Na přístroje označené tímto symbolem přeškrtnuté popelnice se vztahuje evropská
směrnice 2012/19/EU. Veškeré vysloužilé elektrické a elektronické přístroje se musí
likvidovat odděleně od domovního odpadu prostřednictvím příslušných státem
stanovených subjektů.
Řádnou likvidací vysloužilého přístroje zamezíte poškození životního prostředí a ohrožení zdraví
osob. Další informace k likvidaci vysloužilého přístroje získáte na obecním úřadě, ve sběrném dvoře
nebo v obchodě, ve kterém jste přístroj zakoupili.
Ekologicky zlikvidujte i obal. Kartony můžete odevzdat k recyklaci do starého papíru nebo na
veřejných sběrných místech. Fólie a plasty, které jsou součástí dodávky, shromažďuje a ekologicky
likviduje váš místní podnik pověřený likvidací odpadů.
Poznámky ke shodě s předpisy EU
Tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům
směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 2014/30/EU a směrnice pro omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
2011/65/EU. Kompletní CE prohlášení o shodě si můžete vyžádat prostřednictvím e-
mailové zprávy zaslané na adresu:
ce@targa.de
Odstraňování problémů
Připojený Video Grabber není rozpoznán operačním systémem.
 Překontrolujte všechna spojení.
 Používáte podporovaný operační systém?
Česky
35

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Usb video grabber svg 2.0 a3