Advertisement

Available languages

Available languages

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SVG 2.0 A3

 • Page 2 English ......................2 Dansk ......................15 Deutsch ....................... 28 V 1.2...
 • Page 3: Table Of Contents

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Content   Intended use ......................3   Trademarks ......................3   System requirements ..................... 4   Features of the video grabber ................4   What may be reproduced? ..................4   Supplied items ....................... 5  ...
 • Page 4: Intended Use

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Congratulations! By purchasing the SilverCrest USB 2.0 video grabber SVG 2.0 A3, hereinafter referred to as video grabber, you have opted for a high-quality, durable product. The video grabber enables analogue information, e.g. video camera recordings, to be digitized and then saved on a computer.
 • Page 5: System Requirements

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 System requirements  at least Intel ® ® Pentium 4 3.0 GHz or AMD Athlon 64 X2  Microsoft ® ® ® ® Windows 7, Windows 8 or Windows  Sound card ...
 • Page 6: Supplied Items

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Supplied items Take the device and all accessories from the packaging. Remove all packaging material and check that all parts are complete and undamaged. In the event of an incomplete or damaged delivery, please contact the service department.
 • Page 7: Technical Data

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Technical data Video input RCA video jack (yellow) / S-Video jack (black) Audio input RCA audio jack (red/white) Video system Video output format MPEG2 720x576 pixels Picture format Port USB 2.0, USB 3.0...
 • Page 8 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 WARNING! Operational safety  Please follow the instructions for using your computer and playback device.  Protect the device against moisture, vibrations, dust, heat and direct sunlight to avoid system failure.  Never open the device housing. If you do so, the warranty will become void and may lead to permanent damage to the device.
 • Page 9: Initial Use

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 WARNING! Electromagnetic compatibility The guidelines for electromagnetic compatibility (EMC) must be adhered to when connecting the device. Ensure that there is a minimum distance of 1m from high frequency and magnetic sources of interference (e.g.
 • Page 10: Connection Overview

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Connection overview Connect the adapter (5) to the video grabber (1). Insert the adapter into the jack at the back of the video grabber (see diagram). Video grabber Adapter Snapshot button S-Video input...
 • Page 11 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3  Connect the video output of your source (e.g. camcorder) to the video grabber. The following connection types are available here: Video / S-Video signal  To transfer images, connect either the S-Video cable (3) (same connectors at both ends of the cable) or the yellow connector of the AV cable (4) (yellow, red and white connectors at both ends of the cable) with the respective jacks of the adapter and your desired source.
 • Page 12: Maintenance / Cleaning

  Please consult the PowerDirector Help section on the enclosed software CD for information on using the software. Storage when not in use If you are not using the SilverCrest USB 2.0 Video Grabber for an extended period, store it and all accessories in a cool, dry place. English - 11...
 • Page 13: Environmental And Disposal Information

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Environmental and disposal information The crossed out wheelie bin symbol on this product indicates that the product is subject to European Directive 2012/19/EU. All old electrical and electronic devices must be separated from normal household waste and disposed of at designated state facilities.
 • Page 14: Warranty And Servicing Advice

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Warranty and servicing advice Warranty of TARGA GmbH Dear Customer, This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.
 • Page 15 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available) to hand as proof of purchase.
 • Page 16 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Indhold   Korrekt anvendelse .................... 16   Varemærker ....................... 16   Systemkrav ......................17   Video Grabber - egenskaber ................17   Hvad må reproduceres? ..................17   Pakkens indhold ....................18  ...
 • Page 17: Korrekt Anvendelse

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Hjertelig tillykke! Med købet af SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3, herefter blot kaldet 'Video Grabber', har du erhvervet dig et produkt af høj kvalitet med en lang levetid. Video Grabberen gør det muligt at digitalisere analoge informationer, f.eks. videokameraoptagelser, for efterfølgende at gemme disse på...
 • Page 18: Systemkrav

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Systemkrav  mindst Intel ® ® Pentium 4 3.0 GHz eller AMD Athlon 64 X2  Microsoft ® ® ® ® Windows 7, Windows 8 eller Windows  lydkort  1 ledig USB 2.0 eller USB 3.0-tilslutning ...
 • Page 19: Pakkens Indhold

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Pakkens indhold Tag apparatet og alle tilbehørsdele ud af emballagen. Fjern emballagen og kontrollér, at ingen dele mangler, og at de er ubeskadigede. Kontakt venligst kundeservice, hvis leveringen er mangelfuld eller beskadiget.
 • Page 20: Tekniske Data

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Tekniske data Videoindgang Video-cinchhunstik (gul) / S-videohunstik (sort) Lydindgang Lyd-cinchhunstik (rød/hvid) Videosystem Videoafspilningsformat MPEG2 720x576 pixel Billedformat Grænseflade USB 2.0, USB 3.0 Tilslutningsspænding Strømforbrug 300 mA via USB Dimensioner 73 x 30 x 12 mm (L x B x H) Vægt...
 • Page 21 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 ADVARSEL! Driftssikkerhed  Følg brugsvejledningen til din computer og dit afspilningsapparat.  Udsæt ikke enheden for fugt og undgå rystelser, støv, varme og direkte sollys for at undgå driftsforstyrrelser.  Åbn aldrig apparatets kabinet. Hvis apparatet åbnes, bortfalder garantien og apparatet kan blive ødelagt.
 • Page 22: Ibrugtagning

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 ADVARSEL! Elektromagnetisk kompatibilitet Ved tilslutning af apparatet skal direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) overholdes. Hold mindst én meters afstand fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (Tv-apparat, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser og datatab.
 • Page 23: Tilslutningsoversigt

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Tilslutningsoversigt Forbind tilslutningsadapteren (5) med din Video Grabber (1). Sæt tilslutningsadapteren i hunstikket på bagsiden af Video Grabberen (se illustrationen). Video Grabber Tilslutningsadapter Snapshot-tast S-video-indgang Stereo-lydindgang (hvid/rød) Composite-videoindgang (gul) Tilslutning til pc'en For at kunne optage med Video Grabber, skal softwaren (POWER DIRECTOR) først installeres.
 • Page 24 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3  Tilslut videoudgangen på din kilde (f.eks. et videokamera) til din Video Grabber. Du har følgende tilslutningstyper til rådighed: Video- /S-videosignal  Forbind enten S-videokablet (3) (samme stik i begge kabelender) eller lyd-/videokablets (4) gule stik (gule, røde og hvide stik i begge kabelender) med de pågældende hunstik på...
 • Page 25: Vedligeholdelse/Rengøring

  Se softwarehjælpen på den medfølgende software-cd for at få hjælp til brug af softwaren. Opbevaring, når apparatet ikke er i brug Hvis du ikke bruger SilverCrest USB 2.0 Video Grabberen i længere tid, skal du opbevare den og alle tilbehørsdele på et tørt og køligt sted.
 • Page 26: Miljø Og Bortskaffelse

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Miljø og bortskaffelse Symbolet med en overkrydset affaldsbeholder på dette produkt betyder, at dette produkt er underkastet det europæiske direktiv 2012/19/EU. Alle udtjente elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes særskilt på offentligt godkendte genbrugspladser og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald.
 • Page 27: Oplysninger Om Garanti Og Service

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Oplysninger om garanti og service TARGA GmbH - Garanti Kære kunde, Der er 3 års garanti på dette apparat fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved dette produkt, har du ifølge loven rettigheder over for sælgeren. Disse rettigheder begrænses ikke af garantien nedenfor.
 • Page 28 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 I tilfælde af, at problemet ikke kan afhjælpes via telefonen, foranlediger vi yderligere service via vores hotline, afhængigt af årsagen til fejlen. Service Telefon: 32 710005 E-mail: targa@lidl.dk IAN: 300146 Producent Bemærk venligst, at adressen nedenfor ikke er en serviceadresse. Kontakt først det servicecenter, der er angivet ovenfor.
 • Page 29 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Inhalt   Bestimmungsgemäße Verwendung ..............29   Warenzeichen ..................... 29   Systemanforderungen ..................30   Merkmale des Video Grabbers ................30   Was darf reproduziert werden? ................30   Lieferumfang ....................... 31  ...
 • Page 30: Bestimmungsgemäße Verwendung

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Kauf des SilverCrest USB 2.0 Video Grabbers SVG 2.0 A3, nachfolgend als Video Grabber bezeichnet, haben Sie sich für ein hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden. Der Video Grabber ermöglicht die Digitalisierung analoger Informationen, z. B. Aufnahmen einer Videokamera, um diese anschließend auf einem Computer zu speichern.
 • Page 31: Systemanforderungen

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Systemanforderungen  mindestens Intel ® ® Pentium 4 3.0 GHz oder AMD Athlon 64 X2  Microsoft ® ® ® ® Windows 7, Windows 8 oder Windows  Soundkarte  1 freier USB-2.0 oder USB 3.0-Anschluss ...
 • Page 32: Lieferumfang

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Lieferumfang Nehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Im Falle einer unvollständigen oder beschädigten Lieferung wenden Sie sich bitte an den Service.
 • Page 33: Technische Daten

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Technische Daten Videoeingang Video-Cinchbuchse (gelb) / S-Videobuchse (schwarz) Audioeingang Audio-Cinchbuchsen (rot/weiss) Videosystem Videoausgabeformat MPEG2 720x576 Pixel Bildformat Schnittstelle USB 2.0, USB 3.0 Anschlussspannung Stromaufnahme 300 mA über USB Abmessungen 73 x 30 x 12 mm (L x B x H)
 • Page 34 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 WARNUNG! Betriebssicherheit  Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen Ihres Computers und Ihres Abspielgerätes.  Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu vermeiden.
 • Page 35: Inbetriebnahme

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 WARNUNG! Elektromagnetische Verträglichkeit Bei Anschluss des Gerätes müssen die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) eingehalten werden. Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (z.B. TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.
 • Page 36: Anschlussübersicht

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Anschlussübersicht Verbinden Sie den Anschlussadapter (5) mit dem Video Grabber (1). Stecken Sie dazu den Anschlussadapter in die rückwärtige Buchse des Video Grabbers (siehe Abbildung). Video Grabber Anschlussadapter Snapshot-Taster S-Video-Eingang Stereo-Audio-Eingang (weiß/rot)
 • Page 37 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3  Schließen Sie den Videoausgang Ihrer Quelle (z.B. Videokamera) an den Video Grabber an. Folgende Anschlussarten stehen Ihnen dabei zu Verfügung: Video / S-Video Signal  Verbinden Sie zur Bildübertragung wahlweise das S-Video Kabel (3) (gleiche Stecker an beiden Kabelenden) oder den gelben Stecker des Audio/Video Kabels (4) (gelbe, rote und weiße Stecker an beiden Kabelenden) mit den jeweiligen Buchsen des Anschlussadapters und...
 • Page 38: Wartung / Reinigung

  Hilfehinweise zum Gebrauch der Software entnehmen Sie bitte der Software-Hilfe auf der beiliegenden Software-CD. Lagerung bei Nichtbenutzung Wenn Sie den SilverCrest USB 2.0 Video Grabber für längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie Ihn und alle Zubehörteile an einem trockenen und kühlen Ort auf. Deutsch -...
 • Page 39: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Das Symbol des durchgestrichenen Abfalleimers auf diesem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
 • Page 40: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Garantie der TARGA GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 41 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Table of Contents