Download  Print this page

Advertisement

‫" به مدت یک دقیقه در صفحه نشان‬SL" ،‫در حالت خواب‬
‫داده می شود. بعد از آن، همه چراغ ها خاموش شده و صفحه‬
.‫با منایش " " کم نور می شود‬
‫روشن‬
‫می توانید چراغ ها را به صورت دستی با ملس‬
‫را پشت سر هم ملس کنید تا‬
.)p ‫سرعت فن مورد نظرتان انتخاب شود (شکل‬
.‫در حالت توربو، دستگاه با باالترین سرعت کار می کند‬
)t( ‫را برای انتخاب حالت توربو‬
.)o ‫ملس کنید (شکل‬
.‫ وجود دارد‬AC2887 ‫عملکرد تایمر فقط در‬
‫با تایمر، دستگاه می تواند برای چند ساعت کار کند. وقتی‬
‫زمان تنظیم شده سپری شد، دستگاه به طور خودکار خاموش‬
‫را چند بار ملس کرده و مدت زمانی‬
‫که می خواهید دستگاه کار کند را انتخاب کنید‬
8 ‫تایمر فواصل زمانی تنظیم شده 1، 4 یا‬
‫را‬
‫برای غیرفعال کردن تایمر، به طور مکرر دکمه تایمر‬
.‫ملس کنید تا زمانیکه "--" در صفحه منایش داده شود‬
‫اگر تایمر را یک بار تنظیم کرده باشید، دفعه بعد که از‬
‫تایمر استفاده می کنید، از زمان تنظیم شده قبلی شروع‬
68
FA
‫توجه‬
.‫کنید‬
‫دستی‬
‫دکمه سرعت فن‬
)t( ‫توربو‬
‫دکمه سرعت فن‬
‫تنظیم تایمر‬
‫توجه‬
.‫می شود‬
‫دکمه تایمر‬
.)q ‫(شکل‬
.‫ساعت دارد‬
‫توجه‬
.‫می کند‬
‫تغییر تنظیم حالت خودکار‬
( ‫می توانید از بین حالت عمومی‬
‫)، حالت آلودگی‬
.‫) انتخاب کنید‬
( ‫) و حالت ویروس و باکتری‬
‫حالت عمومی به صورتی طراحی شده است که به طور‬
.‫ را از بین می برد‬pm2.5 ‫موثری آالینده های هوا مانند‬
‫را‬
‫برای انتخاب حالت عمومی، دکمه حالت خودکار‬
.)k ‫ملس کنید (شکل‬
‫در صفحه نشان داده‬
‫حالت آلرژی زا به صورتی طراحی شده است که می تواند به‬
‫طور موثر موارد ایجاد کننده آلرژی مانند گرده و موی حیوانات‬
‫را برای انتخاب حالت آلرژی زا‬
.‫) ملس کنید‬l ‫(شکل‬
‫در صفحه نشان داده‬
‫حالت ویروس و باکتری به صورتی طراحی شده است که‬
‫می تواند به طور موثری ویروس ها و باکتری هایی همچون‬
.‫ را از بین ببرد‬H1N1 ‫استافیلوکوک آلبوس و‬
‫را برای انتخاب حالت ویروس و‬
.)m ‫باکتری ملس کنید (شکل‬
‫در صفحه نشان داده‬
‫سرعت های مختلفی برای فن وجود دارد. می توانید حالت خواب‬
.‫) را انتخاب کنید‬t( ‫)، سرعت 1، 2، 3 یا حالت توربو‬SL(
‫در حالت خواب، دستگاه با سرعت خیلی کم و بدون صدا عمل‬
)SL( ‫را ملس کنید تا حالت خواب‬
.)n ‫انتخاب شود (شکل‬
(
‫حالت عمومی‬
‫) و‬A( ‫خودکار‬
.‫می شوند‬
‫حالت آلرژی زا‬
.‫خانگی را از بین ببرد‬
‫دکمه حالت خودکار‬
‫) و‬A( ‫خودکار‬
.‫می شوند‬
‫حالت ویروس و باکتری‬
‫دکمه حالت خودکار‬
‫) و‬A( ‫خودکار‬
.‫می شوند‬
‫تغییر سرعت فن‬
)SL( ‫حالت خواب‬
.‫می کند‬
‫دکمه سرعت فن‬

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: