Download  Print this page

Advertisement

72
FA
‫تعویض نوع فیلتر‬
‫را همزمان به مدت 3 ثانیه ملس کنید تا‬
.)| ‫به حالت تغییر نوع فیلتر وارد شوید (شکل‬
NanoProtect HEPA ‫) فیلتر‬A3( ‫کد‬
.‫ در صفحه نشان داده می شود‬Series 3
‫را ملس کرده و کد فیلتر جدیدی که می خواهید‬
.) ‫مورد استفاده قرار دهید را انتخاب کنید (شکل‬
‫را ملس کرده و 3 ثانیه نگهدارید تا کد فیلتر‬
.)€ ‫جدید تأیید شود (شکل‬
‫، کد فیلتر جدید را‬
‫پس از اینکه با استفاده از دکمه‬
‫انتخاب کردید، اگر به مدت 01 ثانیه دکمه های دیگر را ملس‬
‫نکنید، دستگاه به طور خودکار کد فیلتر جدید را تأیید‬
)C7( ‫پس از اینکه اولین نوع فیلتر تعویض شد، کد‬
‫ روی صفحه نشان داده‬Nanoprotect AC ‫فیلتر‬
.){ ‫می شود (شکل‬
‫را ملس کرده و کد جدید دومین فیلتر را انتخاب‬
‫را ملس کرده و 3 ثانیه نگهدارید تا کد جدید‬
‫دومین فیلتر تأیید شده و از حالت تعویض نوع فیلتر‬
.)‚ ‫خارج شوید. (شکل‬
‫، کد فیلتر جدید را‬
‫پس از اینکه با استفاده از دکمه‬
‫انتخاب کردید، اگر به مدت 01 ثانیه دکمه های دیگر را ملس‬
‫نکنید، دستگاه به طور خودکار کد فیلتر جدید را تأیید‬
1
‫و‬
2
3
‫توجه‬
.‫می کند‬
4
5
.) ‫کنید (شکل‬
6
‫توجه‬
.‫می کند‬

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: