Download  Print this page

Ustawienia; Automatyczne Wyłączanie; Wyłączanie I Wyłączanie Sygnału Dźwiękowego - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

pl Ustawienia
1

Ustawienia

Urządzenie posiada różne ustawienia
U s t a w i e n i a
fabryczne. Użytkownik może
dopasowywać te ustawienia do swoich
preferencji.
Jeżeli w ciągu 90 sekund
Wskazówka:
nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
urządzenie przejdzie bez zapisywania
ustawienia w tryb wyboru napoju.
Zapisane wcześniej ustawienie zostanie
zachowane.
Użytkownik może dokonywać
następujących ustawień:
Automatyczne wyłączanie
Po upływie ustawionego czasu od
w y ł ą c z a n i a
i a u t o m a t y c z n e g o
U s t a w i a n i e f u n k c j
ostatniego naciśnięcia jakiegoś
przycisku urządzenie wyłącza się
automatycznie. Czas ten można
ustawiać, możliwe jest ustawianie od
15 min. do 4 godz.
Dotknąć i przytrzymywać % i
1.
calc'nClean przez co najmniej
3 sekundy.
"V" Dotykać przycisku cappuccino
2.
odpowiednią ilość razy, aż na
wyświetlaczu pojawi się punkt "Auto
Stand-by".
Potwierdzić "ok" przyciskiem latte
3.
macchiato.
Ustawienia fabryczne są
aktywowane, pojawi się wybór
języka.
"V" Dotknąć przycisku cappuccino
4.
i ustawić czas. Możliwe są
następujące ustawienia:
po 15 min.
po 30 min. (ustawienie
fabryczne)
po 1 godz.
po 2 godz.
po 4 godz.
88
Potwierdzić "ok" przyciskiem latte
5.
macchiato.
Ustawienia fabryczne są
aktywowane, pojawi się wybór
języka.
"¾" Dotknąć przycisku caffe crema,
6.
aby zamknąć menu.
Wyłączanie i wyłączanie
sygnału dźwiękowego
Po aktywacji przycisku słychać sygnał
dźwiękowy.
Można go włączać i wyłączać.
Dotknąć i przytrzymywać % i
1.
calc'nClean przez co najmniej
3 sekundy.
"V" Dotykać przycisku cappuccino
2.
odpowiednią ilość razy, aż na
wyświetlaczu pojawi się punkt
"Dźwięk".
Potwierdzić "ok" przyciskiem latte
3.
macchiato.
Ustawienia fabryczne są
aktywowane, pojawi się wybór
języka.
"V" Dotknąć przycisku cappuccino
4.
i wybrać opcję "Dźwięk wł" lub
"Dźwięk wył".
Potwierdzić "ok" przyciskiem latte
5.
macchiato.
Ustawienia fabryczne są
aktywowane, pojawi się wybór
języka.
"¾" Dotknąć przycisku caffe crema,
6.
aby zamknąć menu.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: