Download  Print this page

Přizpůsobení Nastavení Nápojů - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

cs Obsluha spotřebiče
Přizpůsobení nastavení
nápojů
Příprava dvou šálků najednou
a v e n í n á p o j ů
P ř i z p ů s o b e n í n a s t
Před odběrem nápoje můžete zvolit
odběr dvou šálků současně.
Dotykem # se funkce zapne nebo
vypne.
Na displeji se na 5 sekund rozsvítí
"Double cup on" (dvojitý šálek zap.)
resp. "Double cup off" (dvojitý šálek
vyp.).
Funkce dvojitého šálku je možná jen
pro espresso a caffe crema, tlačítka
svítí. Dokud je funkce dvojitého šálku
zapnutá, není možný odběr jiných
nápojů.
Upozornění
Nápoje jsou připravovány ve dvou
krocích (dvě mletí). Vyčkejte, až se
proces zcela ukončí.
Pokud nedojde během 90 sekund
ke stisknutí žádného tlačítka, přístroj
přejde automaticky do nastavení
"Double cup off" (dvojitý šálek vyp.).
Intenzita kávy
Před odběrem nápoje můžete intenzitu
kávy přizpůsobit:
Dotykem % zvolte požadovanou
intenzitu.
„very mild" (velmi jemná)
„mild" (slabá)
„regular" (normální)
„strong" (silná)
„very strong" (velmi silná)
jen u TI305:
„aromaIntense" (intenzivní aroma)
110
Nastavená intenzita kávy
Upozornění:
je aktivní pro všechny nápoje obsahující
kávu.
Množství náplně
Množství náplně svých nápojů můžete
měnit.
espresso nebo caffe crema podržte
stisknuté 3 sekundy.
Probíhá odběr, zvolené tlačítko bliká.
Na displeji je zobrazen průběh:
Při dosažení požadovaného množství
náplně stiskněte pro zastavení zvolené
tlačítko. Nově nastavené množství
náplně se projeví až při dalším odběru
nápoje.
Množství náplně je možné
Upozornění:
nastavit vždy pro Espresso (25 - 60 ml)
nebo Caffe crema (80 - 200 ml).
Spařováno je vždy minimální množství,
Espresso cca 25 ml a Caffe crema
cca 80 ml.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: