Download  Print this page

Použití Podle Určení; Upozornění - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

cs Použití podle určení
8
Použití podle určení
Po vybalení spotřebič
č e n í
P o u ž i t í p o d l e u r
zkontrolujte. V případě
poškození během přepravy
spotřebič nezapojujte.
Tento spotřebič je určený
pouze pro soukromé použití
v domácnosti.
Přistroj použivejte pouze ve
vnitřnich prostorach při
pokojove teplotě a jen do
nadmořske vyšky 2000 m.
102
(
Důležitá bezpečnostní
upozornění
Návod k použití si pečlivě
s t n í u p o z o r n ě n í
D ů l e ž i t á b e z p e č n o
pročtěte, řiďte se podle něho
a uschovejte si ho. Při
předávání přístroje dále přiložte
tento návod.
Tento spotřebič mohou
používat děti starší 8 let a
osoby s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo duševními
schopnostmi nebo s
nedostatečnými zkušenostmi
a/nebo znalostmi, pokud jsou
pod dohledem nebo byly
instruovány o bezpečném
použití spotřebiče a pochopily z
toho vyplývající nebezpečí. Děti
mladší 8 let se nesmí zdržovat
v blízkosti spotřebiče a
připojovacích kabelů a nesmí
spotřebič obsluhovat. Děti si
nesmí hrát se spotřebičem.
Čištění a údržbu ze strany
uživatele nesmí provádět děti.
Výjimka: Děti jsou starší 8 let a
jsou pod dozorem dospělé
osoby.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: