Download  Print this page

Przed Pierwszym Użyciem; Ustawienie I Podłączenie Urządzenia; Uruchamianie Urządzenia - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

pl Przed pierwszym użyciem
K
Przed pierwszym
użyciem
W tym rozdziale jest opisany sposób
ż y c i e m
P r z e d p i e r w s z y m u
uruchamiania urządzenia.
Urządzenie można
Wskazówka:
używać wyłącznie w pomieszczeniach,
które nie są narażone na mróz. W
przypadku transportu lub
przechowywania urządzenia w
temperaturze poniżej 0 °C, należy
odczekać przed jego uruchomieniem co
najmniej 3 godziny.
Ustawienie i podłączenie
urządzenia
Zdjąć folie ochronne.
1.
Ustawić urządzenie na równej,
2.
wodoodpornej powierzchni, która
może wytrzymać jego ciężar.
Podłączyć urządzenie wtyczką
3.
sieciową do zgodnie z przepisami
zainstalowanego gniazda z
uziemieniem.
Po każdym założeniu
Wskazówka:
odczekać jakiś czas (ok. 5 sekund).
Uruchamianie urządzenia
Mocowanie spieniacza mleka
~ Rysunek #
Wyjąć z torby elementy spieniacza
1.
mleka.
Złożyć spieniacz mleka.
2.
Nasadzić spieniacz mleka z przodu
3.
urządzenia.
Napełnianie pojemnika na kawę
ziarnistą
To urządzenie umożliwia
przygotowywanie napojów z kawy
ziarnistej.
82
Otworzyć pokrywę )* pojemnika
1.
na kawę ziarnistą )2.
Wsypać kawę ziarnistą.
2.
Zamknąć ponownie pokrywę.
3.
Wskazówki
Ziarna kawy są świeżo mielone
przed każdym parzeniem.
Ziarna kawy należy przechowywać
w chłodnym miejscu i w zamknięciu,
dzięki temu zachowa ona optymalną
jakość.
Ziarna można przechowywać przez
kilka dni w pojemniku na kawę
ziarnistą bez utraty aromatu.
Napełnianie pojemnika na wodę
Ważne: codziennie napełniać pojemnik
na wodę świeżą wodą niegazowaną.
Przed uruchomieniem sprawdzać, czy
pojemnik na wodę jest wystarczająco
napełniony.
Zdjąć pokrywę zbiornika na wodę.
1.
Wyjąć pojemnik na wodę za uchwyt.
2.
Napełnić pojemnik wodą do
3.
wysokości znacznika "max".
Włożyć pojemnik na wodę ponownie
4.
w pionowej pozycji w uchwyt i
założyć pokrywę pojemnika.
Ustawianie języka
Włączyć urządzenie przyciskiem k.
1.
Na wyświetlaczu pojawia się
ustawiony jako domyślny język.
"V" Dotykać przycisku cappuccino
2.
odpowiednią ilość razy, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
język.
Dotknąć "ok"przycisku latte
3.
macchiato, aby potwierdzić
ustawienie.
Urządzenie przepłukuje się i jest
gotowe, gdy na wyświetlaczu widać
napis "Wybierz napój".

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: