Download  Print this page

Dostosowywanie Ustawień Napojów - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

Dostosowywanie ustawień
napojów
Przygotowywanie dwóch filiżanek
a w i e ń n a p o j u
D o s t o s o w y w a n i e u s t
jednocześnie
Przed pobraniem napoju można wybrać
funkcję przygotowywania dwóch
filiżanek jednocześnie.
Dotknięcie # włącza lub wyłącza tę
funkcję.
Na wyświetlaczu świeci przez 5 sekund
informacja "Podwójna filiżanka wł" wzgl.
"Podwójna filiżanka wył".
Funkcja podwójnej filiżanki jest możliwa
tylko w przypadku espresso i caffe
crema, przyciski świecą. Gdy jest
włączona funkcja podwójnej filiżanki, nie
jest możliwe przygotowywanie innych
napojów.
Wskazówki
Napoje są przygotowywane w dwóch
etapach (dwa mielenia). Należy
zawsze zaczekać na zakończenie
każdego procesu.
Jeżeli w ciągu 90 sekund nie
zostanie naciśnięty żaden przycisk,
urządzenie przełączy się
automatycznie na ustawienie
"Podwójna filiżanka wył".
Moc kawy
Przed pobraniem napoju można ustawić
moc kawy:
Obsługa urządzenia pl
W tym celu należy wybrać żądaną moc
dotykając symbolu %.
bardzo słaba
słaba
normalna
mocna
bardzo mocna
tylko TI305:
aromaIntense
Ustawiona moc kawy
Wskazówka:
obowiązuje dla wszystkich napojów
zawierających kawę.
Ilość
Użytkownik może zmieniać ilość napoju.
Dotknąć espresso lub caffe crema i
przytrzymywać przez 3 sekundy.
Zaczyna się przygotowywanie napoju,
przycisk miga.
Na wyświetlaczu pokazywany jest
przebieg procesu przygotowywania
napoju:
Po uzyskaniu żądanej ilości dotknąć
wybranego przycisku, aby zatrzymać
przygotowywanie. Nowa ustawiona ilość
obowiązuje dopiero od następnego
napoju.
Ilość można ustawiać na
Wskazówka:
Espresso (25 - 60 ml) lub Caffe
crema (80 - 200 ml).Zaparzana jest
zawsze określona ilość minimalna,
Espresso ok. 25 ml i Caffe crema
ok. 80 ml.
85

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: