Download Print this page

Bosch GHO 6500 Original Instructions Manual page 64

Hide thumbs

Advertisement

‫ىسراف‬
64 |
16
‫داخل ار چسقو ویس‬
‫نگهدارنده و چسقوی رنده را از‬
14
13
‫بیرون‬
‫از شیسر هسدی کننده‬
14
2 607 001 398
‫شکسف هسدی گذاشته‬
.‫میزان نمسیید‬
11
‫را‬
‫را قرار دهید و هر اه پیچ اتصسل‬
10
‫محکم کنید. در این‬
‫بوایله ی آچسر آلن اتسره ای‬
‫) را‬
( ‫ترتیب افت کردن‬

‫مکش گرد، براده و تراشه‬
‫گرد و غبسر موادی مسنند رنگ هسی دارای ارب، بعضی‬
‫از چوب هس، مواد معدنی و ىلزات میتوانند برای االمتی‬
‫مضر بسشند. دات زدن و یس تنفس کردن گرد و غبسر‬
‫ممکن اات بسعث بروز آلرژی و یس بیمسری مجسری تنفسی‬
‫شخص ااتفسده کننده و یس اىرادی که در آن نزدیکی‬
‫گرد و غبسرهسی مخصوصی مسنند گرد و غبسر درخت بلوط‬
‫و یس درخت راش ارطسن زا هستند. بخصوص ترکیب آنهس‬
‫بس اسیر موادی که برای کسر بر روی چوب (کرومست، مواد‬
‫برای محسىظت از چوب) بکسر برده میشوند. ىقط اىراد‬
‫متخصص مجسزند بس موادی که دارای آزبست میبسشند‬
‫حتی االمکسن از یک داتگسه مکش منساب و در خور‬
.‫مسده (قطعه کسر) ااتفسده کنید‬
‫توجه داشته بسشید که محل کسر شمس از تهویه هوای‬
‫توصیه میشود از مساک تنفسی ایمنی بس درجه ىیلتر‬
‫به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه بس‬
.‫ااتفسده از مواد و قطعست کسری توجه کنید‬
‫را مرتب تمیز کنید. برای تمیز کردن‬
‫محفظه ی تراشه ی پر شده از یک ابزار منساب مسنند یک‬
.‫تکه چوب، ىشسر هوا و غیره ااتفسده کنید‬
‫دست های خود را به آنجایی که محل خروج تراشه می‬
‫باشد، وارد نکنید. ممکن اات قطعستی که در حسل‬
.‫چرخش می بسشند بسعث زخمی شدن شمس بشوند‬
‫جهت تضمین مکش ایده آل همیشه از یک تجهیزات مکش‬
.‫مجزا یس یک کیسه تراشه/گرد و غبسر ااتفسده کنید‬
‫طرز کار با دستگاه‬
‫می توان عمق تراش را بدون درجه‬
1
‫میلیمتر به کمک درجه بندی عمق تراش‬
.‫میلیمتر) تنظیم کرد‬
)N ‫کفش پارک (رجوع شود به تصویر‬
29
‫میتوان وایله برقی را‬
‫بالىسصله پس از اتمسم کسر بدون ایجسد خطر و بوجود آمدن‬
‫خسسرت و صدمه برای وایله کسری و یس تيغه رنده کنسر‬
29
‫به طرف بسال زده‬
‫گذاشت. موقع کسر کفش پسرکینگ‬
8
.‫آزاد میشود‬
‫شده و قسمت عقب کف رنده‬
1 609 92A 10C | (18.2.15)
15
‫بعبسرت دیگر‬
.‫بکشید‬
‫تجهیزات را در‬
8
‫و آنرا بس وسط کف رنده‬
12
‫ىک گیره‬
12
‫حین روی ىک گیره‬
.‫رعسیت کنید‬
.‫میبسشند، بشود‬
.‫کسر کنند‬
.‫کسىی برخوردار بسشد‬
P2
.‫ااتفسده کنید‬
3
‫محفظه ی تراشه‬
‫انواع عملکردها‬
‫تنظیم عمق تراش‬
2
‫بس دکمه ی چرخسن‬
0 – 2,6
‫به مقدار‬
0,1 =
‫(تقسیم درجه‬
‫بس ااتفسده از کفش پسرکینگ‬
)G – H ‫باز کردن تيغه رنده (رجوع شود به تصاویر‬
‫جهت بر عکس کردن یس جسیگزین کردن تیغهسی رنده، ار‬
8
12
‫موازی‬
‫بس کف رنده‬
‫را بچرخسنید تس ىک گیره‬
‫را بوایله ی آچسر آلن اتسره ای‬
12
‫نبسید‬
‫چرخش شل کنید. ىک گیره‬
‫ار چسقو را یک کمی بچرخسنید و بس یک تکهچوب چسقوی‬
13
.‫بیرون بکشید‬
‫را از بغل از داخل ار چسقو‬
‫بچرخسنید و تیغه ی رنده ی‬
‫سوار کردن و نصب تيغه رنده‬
‫شیسر هسدی تيغه رنده بسعث میشود که موقع تعویض و یس‬
‫برگرداندن تيغه رنده همیشه تنظیم ارتفسع یکنواخت وجود‬
13
‫و چسقوی رنده‬
‫در صورت لزوم جسی چسقو را در ار چسقو‬
‫موقع جسی گذاشتن چسقوی رنده توجه بکنید که بطور‬
.‫در جسی خود در ار چسقو جسیگزین شده بسشد‬
8
‫بسید تیغه ی رنده در وسط کف رنده‬
‫قرار گیرد و تراز‬
11
‫را بس آچسر آلن اتسره‬
‫شود. اپس هر دو پیچهسی اتصسل‬
12
‫ترتیب‬
‫افت کنید. در این حین روی ىک گیره‬
.‫) را رعسیت کنید‬
11
‫توجه: قبل از راه اندازی از اتصسل محکم پیچهسی اتصسل‬
13
‫را بس دات بچرخسنید و‬
‫اطمینسن حسصل کنید. ار تیغه‬
.‫مطمئن شوید که تیغه به هیچ جس مسلیده نمیشود‬
2 607 001 399
‫(رجوع کنید به‬
HSS
‫را بس تیغه‬
‫متعلقست) می توان تیغه هسی نصب شده ی‬
12
.
‫لپ گیره را شل نموده و بسز کنید‬
16
‫داخل ار چسقو ویس‬
‫نگهدارنده و چسقوی رنده را از‬
14
13
‫بیرون‬
‫از شیسر هسدی کننده‬
14
.‫بنمسیید‬
‫وارد شکسف‬
11
‫را‬
‫را قرار دهید و پیچهسی اتصسل‬
.‫بپیچسنید، ولی آنهس را افت نکنید‬
HM/TC
‫از بغل وارد جسی برای چسقوی رنده بنمسیید‬
8
‫بسید تیغه ی رنده در وسط کف رنده‬
‫قرار گیرد و‬
11
‫را بس آچسر آلن‬
‫تراز شود. اپس هر دو پیچهسی اتصسل‬
12
‫افت کنید. در این حین روی ىک گیره‬
.‫) را رعسیت کنید‬
2 607 001 398
‫(رجوع کنید به‬
HM/TC
‫را بس‬
‫متعلقست) می توان تیغه هسی نصب شده ی‬
10
‫را بوایله ی آچسر آلن اتسره ای‬
12
.‫را بردارید‬
13
‫تیغه‬
.‫بسشد‬
11
‫هر اه پیچ اتصسل‬
1 – 2
10
‫حدود‬
.‫برداشته شود‬
20
‫رنده‬
180°
‫ار تیغه را به مقدار‬
.‫دوم را بردارید‬
)I – J ‫(رجوع شود به تصاویر‬
.‫داشته بسشد‬
20
.
‫را تمیز نمسیید‬
13
‫صحیح‬
10
‫ای‬
( ‫افت کردن‬

‫استفاده از تجهیزات‬
‫ مجهز کردن‬HSS ‫ به‬HM/TC
‫بس ااتفسده از تجهیزات‬
HM/TC
.‫عوض کرد‬
‫هسی‬
15
‫بعبسرت دیگر‬
.‫بکشید‬
2 607 001 399
‫تجهیزات را‬
12
‫ىک گیره‬
.‫چسقوی رنده‬
10
‫اتسره ای‬
( ‫ترتیب افت کردن‬

‫ مجهز کردن‬HM/TC ‫ به‬HSS
‫بس ااتفسده از تجهیزات‬
HSS
.‫عوض کرد‬
‫تیغه هسی‬
11
‫هر اه پیچ اتصسل‬
‫بیرون بکشید و ىک گیره‬
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500