Download Print this page

Bosch GHO 6500 Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

ّ‫تنطفئ العدة الكهبرائية من تلقاء نفسها يندما يتم‬
‫استهالك فحم الشحذ. يجب أن تبسل العدة الكهبرائية إلی‬
‫مبكز خدمة الزرائن من أجل صيانتها، تباجع فقبة "خدمة‬
.‫الزرائن ومشورة االستخدام" للحصول يلی العنوان‬
‫إن تطلب األمب استبدال خط االمداد، فينبغع أن يتم ذلك‬
‫من قبل شبكة روش أو من قبل مبكز خدمة زرائن وكالة‬
.‫روش للعدد الكهبرائية، لتجنب التعبض للمخاطب‬
)Q – P ‫تغيير سير الدفع (تراجع الصور‬
7
‫. انزع سيب الدفع التالف‬
‫وانزع غطاء السيب‬
‫الجديد ينبغع تنظيف يجلتع‬
32
‫أوال‬
‫الجديد يلی يجلة السيب الصغيبة‬
‫أثناء تدويبه راليد يلی يجلة السيب‬
30
‫فع الحزوز الطولية رعجلتع‬
.‫رشكل دقيق‬
6
.
‫وأحكم شد اللولب‬
‫خدمة الزبائن ومشورة االستخدام‬
‫يجيب مبكز خدمة الزرائن يلى أسئلتكم رصدد تصليح وصيانة‬
‫المنتج وأيضا رما يخص قطع الغيار. يعثب يلى البسوم‬
:‫الممددة ويلى المعلومات ين قطع الغيار رموقع‬
‫سيكون من دوايع سبور فبقة مشورة االستخدام رشبكة‬
.‫روش أن تسايدكم رخصوص األسئلة ين منتجاتنا وتوارعها‬
‫يبجی ذكب رقم الصنف رالمباتب العشب حسب الئحة طباز‬
‫العدة الكهبرائية رشكل ضبوري يند االستشارة ويند‬
‫يبجی التوجه إلی التاجب المختص رما يتعل ّ ق رأمور الضمان‬
‫التخلص من العدة الكهربائية‬
‫ينبغع التخلص من العدد الكهبرائية والتوارع والغالف‬
‫رطبيقة منصفة للبيئة ين طبيق النفايات القارلة إليادة‬
!‫ال تبم العدد الكهبرائية فع النفايات المنزلية‬
Bosch Power Tools
6
‫فك اللولب‬
30
.
30
‫قبل تبكيب سيب الدفع‬
32
31
.
‫و‬
‫الدفع‬
30
‫ضع سيب الدفع‬
30
‫ثم اضغط سيب الدفع‬
31
.
‫الكبيبة‬
‫احبص يلی تسييب سيب الدفع‬
32
31
‫أو‬
‫السيب‬
7
‫ركب غطاء السيب‬
www.bosch-pt.com
.‫إرسال طلبيات قطع الغيار‬
.‫والتصليح وتأمين قطع الغيار‬
.‫التصنيع‬
.‫نحتفظ بحق إدخال التعديالت‬
‫المبكب رمتارعة يملية السحج رعد‬
:‫االنقطاع ين العمل فع شتی أماكن قطعة الشغل‬
‫ركز العدة الكهبرائية مع ثنع حذاء التبكين إلی األسفل‬
.‫يلی جزء قطعة الشغل المبغوب متارعة الشغل ره‬
‫حول ضغط االرتكاز يلی نعل المسحج األمامع وادفع‬
‫). يطوی حذاء‬
( ‫العدة الكهبرائية ربطئ نحو األمام‬
‫) رحيث يعود ويبتكز الجزء‬
( ‫التبكين يندئذ إلی األيلی‬
.‫الخلفع لنعل المسحج يلی قطعة الشغل‬
‫ادفع العدة الكهبرائية ردفع أمامع منتظم يبب السطح‬
)O ‫شطب الحواف (تراجع الصورة‬
‫الموجود فع نعل المسحج األمامع رشطب‬
V
‫حواف قطعة الشغل رشكل سبيع ويسيب. استخدم حز الـ‬
‫المناسب حسب يبض الشطب المبغوب. ركز المسحج من‬
‫يلی حافة قطعة الشغل وسيبه يلی‬
‫المقياس‬
a
‫بالميليمتر‬
‫المستخدم‬
0 – 4
2 – 6
‫صغيب‬
4 – 9
‫متوسطة‬
6 – 10
)M – K ‫السحج بدليل التوازي/الزاوي (تراجع الصور‬
25
‫رواسطة لولب‬
‫أو الدليل الزاوي‬
28
‫رالعدة الكهبرائية. ركب دليل يمق التفبيز‬
‫رالعدة الكهبرائية حسب نوع‬
‫واضبط يبض التفبيز المبغوب يلی‬
23
.‫رعد ذلك‬
‫. أحكم شد صامولة التثبيت‬
28
‫اضبط يمق التفبيز المبغوب رواسطة دليل يمق التفبيز‬
‫كبر يملية السحج يدة مبات إلی أن تتوصل إلی يمق‬
.‫التفبيز المبغوب. وجه المسحج رضغط ارتكاز جانبع‬
‫اضبط زاوية الشطب‬
‫المطلورة رواسطة الضبط‬
26
‫يند شطب‬
‫الزاوي‬
.‫السطوح واألخاديد‬
‫الصيانة والخدمة‬
‫اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل‬
.‫إجراء أي عمل على العدة الكهربائية‬
‫حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وشقوق‬
.‫التهوية للعمل بشكل جيد وآمن‬
29
‫ونظفه رشكل‬
‫حافظ يلی طالقة حبكة حذاء التبكين‬
‫يبرع‬
| 57
29
‫يسمح حذاء التبكين‬
.‫شغل العدة الكهبرائية‬
.)
( ‫المبغوب معالجته‬
V
‫يسمح حز الـ‬
V
‫أجل ذلك رحز الـ‬
.‫امتدادها‬
‫الحز‬
‫رال‬
‫كبيب‬
21
‫ركب دليل التوازي‬
24
‫التثبيت‬
27
‫رواسطة لولب التثبيت‬
.‫العمل‬
23
‫حل صامولة التثبيت‬
22
‫المقياس‬
.‫رطبيقة مماثلة‬
‫الشطب مع الدليل الزاوي‬
‫الصيانة والتنظيف‬
.‫منتظم‬
1 609 92A 10C | (18.2.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500