Download Print this page

Bosch GHO 6500 Original Instructions Manual page 40

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2364-001.book Page 40 Wednesday, February 18, 2015 11:06 AM
40 | ภาษาไทย
รั ่ ว ไหลของไฟฟ้ า จากสายดิ น การใช้ ส วิ ท ช์ ต ั ด วงจรเมื ่ อ
เกิ ด การรั ่ ว ไหลของไฟฟ้ า จากสายดิ น ช่ ว ยลดความเส ี ่ ย งต่ อ
การถู ก ไฟฟ้ า ดู ด
ความปลอดภั ย ของบุ ค คล
 ท่ า นต้ อ งอยู ่ ใ นสภาพเตรี ย มพร้ อ ม ระมั ด ระวั ง ในสิ ่ ง ที ่
กํ า ลั ง ทํ า อยู ่ และมี ส ติ ข ณะใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ทํ า งาน
อย่ า ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ขณะที ่ ท ่ า นกํ า ลั ง เหนื ่ อ ย หรื อ
อยู ่ ภ ายใต้ ก ารครอบงํ า ของฤทธิ ์ ข องยาเสพติ ด
แอลกอฮอล์ และยา เมื ่ อ ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ทํ า งาน ในชั ่ ว
นาที ท ี ่ ท ่ า นขาดความเอาใจใส่ อ าจทํ า ให้ บ ุ ค คลบาดเจ็ บ
อย่ า งรุ น แรงได้
 ใช้ อ ุ ป กรณ์ ป กป้ อ งร่ า งกาย สวมแว่ น ตาป้ อ งกั น เสมอ
อุ ป กรณ์ ป กป้ อ ง เช่ น หน้ า กากกั น ฝุ ่ น รองเท้ า กั น ล ื ่ น หมวก
แข็ ง หรื อ ประกบหู ก ั น เสี ย งดั ง ที ่ เ ลื อ กใช้ ต ามความเหมาะสม
กั บ สภาพการทํ า งาน สามารถลดอั น ตรายต่ อ บุ ค คลได้
 ป้ อ งกั น การติ ด เครื ่ อ งโดยไม่ ต ั ้ ง ใจ ต้ อ งดู ใ ห้ แ น ่ ใ จว่ า
สวิ ท ช์ อ ยู ่ ใ นตํ า แหน่ ง ปิ ด ก่ อ นเสี ย บปลั ๊ ก ไฟเข้ า ใน
เต้ า เสี ย บ และ/หรื อ ใส่ แ ท่ ง แบตเตอรี ่ ยกขึ ้ น หรื อ
ถื อ เครื ่ อ งมื อ การถื อ เครื ่ อ งโดยใช้ น ิ ้ ว หิ ้ ว ที ่ ส วิ ท ช์ หรื อ
เสี ย บพลั ง ไฟฟ้ า ขณะสวิ ท ช์ เ ปิ ด อยู ่ อาจนํ า ไปสู ่ อ ุ บ ั ต ิ เ หตุ ท ี ่
ร้ า ยแรงได้
 เอาเครื ่ อ งมื อ ปรั บ แต่ ง หรื อ ประแจปากตายออกจาก
เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ก่ อ นเปิ ด สวิ ท ช์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ ประแจ
ปากตายที ่ ว างอยู ่ ก ั บ ส่ ว นของเครื ่ อ งที ่ ก ํ า ลั ง หม ุ น จะทํ า ให้
บุ ค คลบาดเจ็ บ ได้
 หลี ก เลี ่ ย งการตั ้ ง ท่ า ที ่ ผ ิ ด ปกติ ตั ้ ง ท่ า ยื น ที ่ ม ั ่ น คงและ
วางน้ ํ า หนั ก ให้ ส มดุ ล ตลอดเวลา ในลั ก ษณะนี ้ ท ่ า น
สามารถควบคุ ม เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ในสถานการณ์ ท ี ่ ไ ม ่ ค าดคิ ด
ได้ ด ี ก ว่ า
 ใส่ เ สื ้ อ ผ้ า ที ่ เ หมาะสม อย่ า ใส่ เ สื ้ อ ผ้ า หลวมหรื อ สวม
เครื ่ อ งประดั บ เอาผม เสื ้ อ ผ้ า และถุ ง มื อ ออกห่ า งส่ ว น
ของเครื ่ อ งที ่ ก ํ า ลั ง หมุ น เสื ้ อ ผ้ า หลวม เครื ่ อ งประดั บ
และผมยาวอาจเข้ า ไปติ ด ในส่ ว นของเครื ่ อ งที ่ ก ํ า ลั ง หมุ น ได้
 หากต้ อ งต่ อ เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า เข้ า กั บ เครื ่ อ งดู ด ฝ ุ ่ น หรื อ
เครื ่ อ งเก็ บ ผง ดู ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า การเชื ่ อ มต่ อ และการใช้ ง าน
เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง การใช้ อ ุ ป กรณ์ ด ู ด ฝุ ่ น ช่ ว ยลดอั น ตราย
ที ่ เ กิ ด จากฝุ ่ น ได้
การใช้ แ ละการดู แ ลรั ก ษาเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า
 อย่ า ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า อย่ า งหั ก โหม ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า
ที ่ ถ ู ก ต้ อ งตรงตามลั ก ษณะงาน เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง
จะทํ า งานได้ ด ี ก ว่ า และปลอดภั ย กว่ า ในระดั บ สมรรถภาพที ่
ออกแบบไว้
 อย่ า ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ที ่ ส วิ ท ช์ เ ปิ ด ปิ ด เสี ย เครื ่ อ งมื อ
ไฟฟ้ า ที ่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม การเปิ ด ปิ ด ด้ ว ยสวิ ท ช์ ไ ด้ เป็ น
เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ที ่ ไ ม่ ป ลอดภั ย และต้ อ งส่ ง ซ่ อ มแซม
 ก่ อ นปรั บ แต่ ง เครื ่ อ ง เปลี ่ ย นอุ ป กรณ์ ป ระกอบ หรื อ
เก็ บ เครื ่ อ งเข้ า ที ่ ต้ อ งถอดปลั ๊ ก ไฟออกจากเต้ า เสี ย บ
และ/หรื อ ถอดแท่ ง แบตเตอรี ่ อ อกจากเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า
มาตรการป้ อ งกั น เพื ่ อ ความปลอดภั ย นี ้ ช ่ ว ยลดความเสี ่ ย ง
จากการติ ด เครื ่ อ งโดยไม่ ไ ด้ ต ั ้ ง ใจ
 เมื ่ อ เลิ ก ใช้ ง านเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ให้ เ ก็ บ เครื ่ อ งไว้ ใ นที ่ ท ี ่
เด็ ก หยิ บ ไม่ ถ ึ ง และไม่ อ นุ ญ าตให้ บ ุ ค คลที ่ ไ ม่ ค ุ ้ น เคย
กั บ เครื ่ อ งหรื อ บุ ค คลที ่ ไ ม่ ไ ด้ อ ่ า นคํ า แนะนํ า นี ้ ใ ช้ เ ครื ่ อ ง
1 609 92A 10C | (18.2.15)
เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า เป็ น ของอั น ตรายหากตกอยู ่ ใ นมื อ ของผู ้ ใ ช้ ท ี ่
ไม่ ไ ด้ ร ั บ การฝึ ก ฝน
 เอาใจใส่ ด ู แ ลรั ก ษาเครื ่ อ ง ตรวจหาส่ ว นที ่ เ คลื ่ อ นไหว
ได้ ข องเครื ่ อ งว่ า วางอยู ่ ต รงแนวหรื อ ติ ด ขั ด หรื อ ไม่
ตรวจหาการแตกหั ก ของชิ ้ น ส่ ว นและสภาพอื ่ น ใดที ่
อาจมี ผ ลต่ อ การทํ า งานของเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า หากชํ า รุ ด
ต้ อ งส่ ง เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ซ่ อ มแซมก่ อ นใช้ ง าน อุ บ ั ต ิ เ หตุ
หลายอย่ า งเกิ ด ขึ ้ น เนื ่ อ งจากดู แ ลรั ก ษาเครื ่ อ งไม่ ด ี พ อ
 รั ก ษาเครื ่ อ งมื อ ตั ด ให้ ค มและสะอาด หากบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ม ี ข อบตั ด แหลมคมอย่ า งถู ก ต้ อ ง จะสามารถตั ด
ได้ ล ื ่ น ไม่ ต ิ ด ขั ด และควบคุ ม ได้ ง ่ า ยกว่ า
 ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป ระกอบ เครื ่ อ งมื อ และ
อุ ป กรณ์ อ ื ่ น ๆ ให้ ต รงตามคํ า แนะนํ า นี ้ และในลั ก ษณะ
ตามที ่ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ประเภทนั ้ น ๆ กํ า หนดไว้ โดยต้ อ ง
คํ า นึ ง ถึ ง เงื ่ อ นไขการทํ า งานและงานที ่ จ ะทํ า ด้ ว ย การใช้
เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ทํ า งานที ่ ต ่ า งไปจากวั ต ถุ ป ระสงค ์ ก ารใช้
งานของเครื ่ อ ง อาจนํ า ไปสู ่ ส ถานการณ์ ท ี ่ เ ป็ น อั น ตรายได้
การบริ ก าร
 ส่ ง เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ให้ ช ่ า งผู ้ เ ชี ่ ย วชาญตรวจซ่ อ มและใช้
อะไหล่ เ ปลี ่ ย นของแท้ เ ท่ า นั ้ น ในลั ก ษณะนี ้ ท ่ า นจะแน่ ใ จ
ได้ ว ่ า เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า อยู ่ ใ นสภาพที ่ ป ลอดภั ย
กฎระเบี ย บเพื ่ อ ความปลอดภั ย สํ า หรั บ เครื ่ อ งไส
 ต้ อ งรอให้ แ กนมี ด ตั ด หยุ ด นิ ่ ง อยู ่ ก ั บ ที ่ ก ่ อ นวางเครื ่ อ งลง
บนพื ้ น ใบมี ด ตั ด ที ่ ห มุ น อยู ่ แ ละไม่ ม ี ส ิ ่ ง กํ า บั ง อาจขบเข ้ า กั บ
พื ้ น ผิ ว ทํ า ให้ ส ู ญ เสี ย การควบคุ ม และได้ ร ั บ บาดเจ็ บ สาหั ส
 ถื อ เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า โดยจั บ ตรงพื ้ น ผิ ว จั บ หุ ้ ม ฉนวนเท่ า นั ้ น เ
พราะแกนมี ด ตั ด อาจสั ม ผั ส สายไฟฟ้ า ของเครื ่ อ งมื อ
ไฟฟ้ า เองได้ การสั ม ผั ส กั บ สายที ่ ม ี ก ระแสไฟฟ้ า ไหลผ่ า นจะ
ทํ า ให้ ส ่ ว นที ่ เ ป็ น โลหะของเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า เกิ ด ม ี ก ระแส
ไฟฟ้ า ด้ ว ย และส่ ง ผลให้ ผ ู ้ ใ ช้ เ ครื ่ อ งถู ก ไฟฟ้ า ดู ด ได้
 ใช้ เ ครื ่ อ งหนี บ หรื อ วิ ธ ี อ ื ่ น ที ่ ไ ด้ ผ ลเพื ่ อ ยึ ด และหนุ น ชิ ้ น งาน
กั บ แท่ น ยกพื ้ น ที ่ ม ั ่ น คง การจั บ งานด้ ว ยมื อ หรื อ ยั น ไว้ ก ั บ
ร่ า งกายจะไม่ ม ั ่ น คง และอาจทํ า ให้ ส ู ญ เสี ย การควบค ุ ม
 ใช้ เ ครื ่ อ งตรวจที ่ เ หมาะสมตรวจหาท่ อ สายไฟฟ้ า หรื อ
สายโทรศั พ ท์ ที ่ อ าจซ่ อ นอยู ่ ใ นบริ เ วณที ่ ท ํ า งาน หรื อ ขอ
ความช่ ว ยเหลื อ จากบริ ษ ั ท สาธารณู ป โภคในท้ อ งถิ ่ น
การสั ม ผั ส กั บ สายไฟฟ้ า อาจทํ า ให้ เ กิ ด ไฟไหม้ ห รื อ ถ ู ก
ไฟฟ้ า ดู ด การทํ า ให้ ท ่ อ แก๊ ซ เสี ย หายอาจทํ า ให้ เ กิ ด ระเบิ ด
การเจาะเข้ า ในท่ อ น้ ํ า ทํ า ให้ ท รั พ ย์ ส ิ น เสี ย หาย หรื อ อาจ
เป็ น เหตุ ใ ห้ ถ ู ก ไฟฟ้ า ดู ด ได้
 อย่ า ใช้ ม ื อ คว้ า เข้ า ในช่ อ งพ่ น ขี ้ ก บออก มื อ อาจได้ ร ั บ
บาดเจ็ บ จากส่ ว นที ่ ก ํ า ลั ง หมุ น
 จั บ เครื ่ อ งเข้ า หาชิ ้ น งานเมื ่ อ เครื ่ อ งเปิ ด ทํ า งานอยู ่ เ ท่ า นั ้ น
มิ ฉ ะนั ้ น อาจได้ ร ั บ อั น ตรายจากการตี ก ลั บ หากเครื ่ อ งมื อ ตั ด
ติ ด ขั ด อยู ่ ใ นชิ ้ น งาน
 ขณะทํ า งานต้ อ งจั บ เครื ่ อ งไสในลั ก ษณะให้ แ ผ่ น ฐาน
เครื ่ อ งไสวางทาบอย่ า งราบเรี ย บบนชิ ้ น งานเสมอ
มิ ฉ ะนั ้ น เครื ่ อ งไสอาจติ ด ขั ด และทํ า ให้ ไ ด้ ร ั บ บาดเจ็ บ ได้
 อย่ า ไสบนวั ส ดุ ท ี ่ เ ป็ น โลหะ ตะปู หรื อ สกรู อย่ า งเด็ ด ขาด
ใบมี ด เครื ่ อ งไสและเพลาใบมี ด อาจชํ า รุ ด ทํ า ให้ ส ั ่ น ตั ว
มากขึ ้ น
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500