Download Print this page

Bosch GHO 6500 Original Instructions Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2364-001.book Page 43 Wednesday, February 18, 2015 11:06 AM
ทํ า ความสะอาดช่ อ งพ่ น ขี ้ ก บออก 3 เป็ น ประจํ า สํ า หรั บ
การทํ า ความสะอาดช่ อ งพ่ น ขี ้ ก บออกที ่ อ ุ ด ตั น ให้ ใ ช ้ เ ครื ่ อ งมื อ
ที ่ เ หมาะสม ต. ย. เช่ น แท่ ง ไม้ อากาศอั ด และอื ่ น ๆ
 อย่ า ใช้ ม ื อ คว้ า เข้ า ในช่ อ งพ่ น ขี ้ ก บออก มื อ อาจได้ ร ั บ
บาดเจ็ บ จากส่ ว นที ่ ก ํ า ลั ง หมุ น
เพื ่ อ ดู ด ผง/ขี ้ ก บออกได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ท ํ า งานกั บ
เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ภายนอกหรื อ ใช้ ถ ุ ง เก็ บ ผง/ขี ้ ก บทุ ก ครั ้ ง
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง าน
การปรั บ ความลึ ก การไส
ท่ า นสามารถปรั บ ความลึ ก การไสได้ โ ดยหมุ น ปุ ่ ม ปรั บ 2 และ
ปรั บ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ งจาก 0–2,6 มม. โดยใช้ ม าตราส่ ว นวั ด
ความลึ ก การไส 1 (ขั ้ น มาตราส่ ว น =0,1 มม.)
ส้ น พั ก (ดู ภ าพประกอบ N)
ส้ น พั ก 29 ทํ า ให้ ส ามารถวางเครื ่ อ งลงได้ ท ั น ที ห ลั ง ใช้ ง าน
โดยไม่ ต ้ อ งกั ง วลว่ า ผิ ว หน้ า ของชิ ้ น งานหรื อ ใบมี ด จะได้ ร ั บ
ความเสี ย หาย ขณะไส ส้ น พั ก 29 จะกระดกขึ ้ น ข้ า งบน ดั ง นั ้ น
ส่ ว นท้ า ยของแผ่ น ฐานเครื ่ อ งไส 8 จึ ง สั ม ผั ส กั บ ชิ ้ น งานได้ เ ต็ ม ที ่
เริ ่ ม ต้ น ปฏิ บ ั ต ิ ง าน
 ให้ ส ั ง เกตแรงดั น ไฟฟ้ า ! แรงดั น ไฟฟ้ า จากแหล่ ง จ่ า ย
ไฟฟ้ า ต้ อ งมี ค ่ า ตรงกั บ ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ที ่ ร ะบุ ไ ว ้ บ น
แผ่ น ป้ า ยพิ ก ั ด เครื ่ อ ง
การเปิ ด -ปิ ด เครื ่ อ ง
เพื ่ อ ประหยั ด พลั ง งาน เปิ ด สวิ ท ช์ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า เฉพาะเมื ่ อ
ใช้ ง านเท่ า นั ้ น
เปิ ด เครื ่ อ งทํ า งานโดยกดสวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด 5 และกดค้ า งไว้
ล็ อ คสวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด 5 ที ่ ก ดค้ า งไว้ โดยกดปุ ่ ม ล็ อ ค
สวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด 4
ปิ ด เครื ่ อ งโดยปล่ อ ยนิ ้ ว จากสวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด 5 หรื อ ในกรณี
ที ่ ถ ู ก ล็ อ คด้ ว ยปุ ่ ม ล็ อ ค 4 อยู ่ ให้ ก ดสวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด 5 สั ้ น ๆ
และปล่ อ ยนิ ้ ว
ข้ อ แนะนํ า ในการทํ า งาน
 ดึ ง ปลั ๊ ก ไฟออกจากเต้ า เสี ย บก่ อ นปรั บ แต่ ง เครื ่ อ ง
การไสพื ้ น ราบ (ดู ภ าพประกอบ N)
ตั ้ ง ความลึ ก การไสที ่ ต ้ อ งการและวางส่ ว นหน้ า ของแผ่ น ฐาน
เครื ่ อ งไส 8 ทาบบนชิ ้ น งาน
 จั บ เครื ่ อ งเข้ า หาชิ ้ น งานเมื ่ อ เครื ่ อ งเปิ ด ทํ า งานอยู ่ เ ท่ า นั ้ น
มิ ฉ ะนั ้ น อาจได้ ร ั บ อั น ตรายจากการตี ก ลั บ หากเครื ่ อ งมื อ ตั ด
ติ ด ขั ด อยู ่ ใ นชิ ้ น งาน
เปิ ด เครื ่ อ งทํ า งานและเคลื ่ อ นเครื ่ อ งไปข้ า งหน้ า อย่ า งราบเรี ย บ
บนพื ้ น ผิ ว ที ่ ต ้ อ งการไส
เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ผ ิ ว หน้ า คุ ณ ภาพเยี ่ ย ม ต้ อ งป้ อ นเครื ่ อ งไปข้ า งหน้ า
อย่ า งช้ า ๆ เท่ า นั ้ น และใช้ แ รงกดลงตรงกลางแผ่ น ฐาน
เครื ่ อ งไส
Bosch Power Tools
เมื ่ อ ต้ อ งการไสวั ส ดุ แ ข็ ง (ต.ย. เช่ น ไม้ เ นื ้ อ แข็ ง ) รวมทั ้ ง เมื ่ อ
ต้ อ งใช้ ค วามกว้ า งเครื ่ อ งไสมากสุ ด ให้ ต ั ้ ง ความล ึ ก การไสไว้ ท ี ่
ระดั บ ต่ ํ า เท่ า นั ้ น และป้ อ นเครื ่ อ งไปข้ า งหน้ า น้ อ ยลง หากจํ า เป็ น
การป้ อ นเครื ่ อ งไปข้ า งหน้ า มากเกิ น ความจํ า เป็ น จะลดคุ ณ ภาพ
พื ้ น ผิ ว และอาจทํ า ให้ ช ่ อ งพ่ น ขี ้ ก บอุ ด ตั น เร็ ว
ใบมี ด คมเท่ า นั ้ น ที ่ จ ะตั ด ได้ ด ี แ ละทํ า ให้ เ ครื ่ อ งมี อ ายุ ก ารใช้ ง าน
ยื น ยาว
ส้ น พั ก 29 ที ่ ป ระกอบติ ด อยู ่ ก ั บ เครื ่ อ งทํ า ให้ ส ามารถไสชิ ้ น งาน
ณตํ า แหน่ ง ใดๆ ต่ อ ไปได้ ห ลั ง หยุ ด พั ก :
– วางเครื ่ อ งลงบนชิ ้ น งาน ณ ตํ า แหน่ ง ที ่ ต ้ อ งการไสต ่ อ ไปใน
ลั ก ษณะที ่ ส ้ น พั ก กลั บ อยู ่ ด ้ า นล่ า ง
– เปิ ด เครื ่ อ งทํ า งาน
– ใช้ แ รงกดลงบนส่ ว นหน้ า ของแผ่ น ฐานเครื ่ อ งไสและด ั น
เครื ่ อ งไปข้ า งหน้ า ช้ า ๆ () ในลั ก ษณะนี ้ ส ้ น พั ก จะกระดก
ขึ ้ น ข้ า งบน () ทํ า ให้ ส ่ ว นท้ า ยของแผ่ น ฐานเครื ่ อ งไสวาง
ทาบกั บ ชิ ้ น งานอี ก ครั ้ ง
– จั บ เครื ่ อ งป้ อ นไปข้ า งหน้ า อย่ า งราบเรี ย บบนพื ้ น ผิ ว ที ่ จ ะไส
()
การไสลบมุ ม (ดู ภ าพประกอบ O)
ร่ อ งรู ป ตั ว V ตรงส่ ว นหน้ า ของแผ่ น ฐานเครื ่ อ งไสทํ า ให้ ส ามารถ
ไสขอบลบมุ ม ชิ ้ น งานได้ ส ะดวกและรวดเร็ ว ใช้ ร ่ อ งร ู ป ตั ว V ที ่ ม ี
ขนาดตรงกั บ ความกว้ า งมุ ม เอี ย งที ่ ต ้ อ งการ เมื ่ อ ต ้ อ งการไส
ลบมุ ม ให้ ว างเครื ่ อ งโดยสวมร่ อ งรู ป ตั ว V เข้ า บนขอบชิ ้ น งาน
และเคลื ่ อ นเครื ่ อ งไปตามขอบ
ร่ อ งที ่ จ ะใช้
ไม่ ม ี ร ่ อ ง
เล็ ก
ปานกลาง
ใหญ่
การไสด้ ว ยแผงกํ า หนดแนวขนาน/แผงกํ า หนดมุ ม เอี ย ง
(ดู ภ าพประกอบ K – M)
ประกอบแผงกํ า หนดแนวขนาน 21 หรื อ แผงกํ า หนดมุ ม เอี ย ง
25 เข้ า กั บ เครื ่ อ งด้ ว ยโบลท์ ย ึ ด 24 ที ่ เ ข้ า กั น ประกอบแผง
กํ า หนดความลึ ก ร่ อ งเซาะริ ม แผ่ น ไม้ 28 เข้ า กั บ เครื ่ อ งด้ ว ย
โบลท์ ย ึ ด 27 ทั ้ ง นี ้ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ ลั ก ษณะการใช้ ง าน
คลายน๊ อ ตล็ อ ค 23 ออก และปรั บ ความกว้ า งร่ อ งเซาะริ ม
แผ่ น ไม้ ท ี ่ ต ้ อ งการบนมาตราส่ ว น 22 ขั น น๊ อ ตล็ อ ค 23 กลั บ
เข้ า ให้ แ น่ น
ปรั บ ความลึ ก ร่ อ งเซาะริ ม แผ่ น ไม้ ท ี ่ ต ้ อ งการด้ ว ยแผงกํ า หนด
ความลึ ก ร่ อ งเซาะริ ม แผ่ น ไม้ 28 ให้ ส อดคล้ อ งกั น
ไสหลายๆ ครั ้ ง จนได้ ค วามลึ ก ร่ อ งเซาะที ่ ต ้ อ งการ เคลื ่ อ น
เครื ่ อ งไสโดยใช้ แ รงกดลงบนด้ า นข้ า งของเครื ่ อ ง
การไสลบมุ ม ด้ ว ยแผงกํ า หนดมุ ม เอี ย ง
เมื ่ อ ต้ อ งการไสร่ อ งริ ม แผ่ น ไม้
หรื อ ไสพื ้ น ผิ ว ให้ ล าดเอี ย ง ให้
ปรั บ มุ ม ลาดเอี ย งด้ ว ยน๊ อ ต
ปรั บ มุ ม 26
ภาษาไทย | 43
ขนาด a (มม.)
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
1 609 92A 10C | (18.2.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500