Download Print this page

Bosch GHO 6500 Original Instructions Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2364-001.book Page 56 Wednesday, February 18, 2015 11:06 AM
56 | Tiếng Việt
www.bosch-pt.com
Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời
các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng
tôi và linh kiện của chúng.
Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng,
xin vui lòng luôn viết đủ 10 con số đã được ghi trên
nhãn máy.
Việt Nam
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch
Việt Nam, PT/SVN
Tầng 10,194 Golden Building
473 Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413
Fax: (08) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com
Thải bỏ
Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái
chế theo hướng thân thiện với môi trường.
Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác
sinh hoạt!
Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo
trước.
1 609 92A 10C | (18.2.15)
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500