Download Print this page

Bosch GHO 6500 Original Instructions Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2364-001.book Page 41 Wednesday, February 18, 2015 11:06 AM
รายละเอี ย ดผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
ข้ อ มู ล จํ า เพาะ
ต้ อ งอ่ า นคํ า เตื อ นเพื ่ อ ความปลอดภั ย และ
คํ า สั ่ ง ทั ้ ง หมด การไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามคํ า เตื อ นและ
คํ า สั ่ ง อาจเป็ น สาเหตุ ใ ห้ ถ ู ก ไฟฟ้ า ดู ด เกิ ด
ไฟไหม้ และ/หรื อ ได้ ร ั บ บาดเจ็ บ อย่ า งร้ า ยแรง
ประโยชน์ ก ารใช้ ง านของเครื ่ อ ง
เครื ่ อ งนี ้ ใ ช้ ส ํ า หรั บ ไสวั ส ดุ ท ี ่ เ ป็ น ไม้ ท ี ่ ม ี ก ารรองรั บ อย่ า งแน่ น หนา
เช่ น ไม้ ค านและไม้ ก ระดาน เครื ่ อ งนี ้ ย ั ง เหมาะสํ า หรั บ ไสลบมุ ม
และเซาะร่ อ งริ ม แผ่ น ไม้
ส่ ว นประกอบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ลํ า ดั บ เลขของส่ ว นประกอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ้ า งถึ ง ส่ ว นประกอบ
ของเครื ่ อ งที ่ แ สดงในหน้ า ภาพประกอบ
1 มาตราส่ ว นวั ด ความลึ ก การไส
2 ปุ ่ ม ปรั บ ความลึ ก (พื ้ น ผิ ว จั บ หุ ้ ม ฉนวน)
3 ช่ อ งพ่ น ขี ้ ก บออก
4 ปุ ่ ม ล็ อ คสวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด
5 สวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด
6 สกรู ย ึ ด ฝาครอบสายพาน
7 ฝาครอบสายพาน
8 แผ่ น ฐานเครื ่ อ งไส
9 ร่ อ งรู ป ตั ว V
10 ประแจ Torx
11 สกรู ย ึ ด ก้ า มหนี บ
12 ก้ า มหนี บ
13 ดรั ม ใบมี ด
14 ร่ อ งนํ า ใบมี ด
15 ใบมี ด HSS
16 แผ่ น ยึ ด ใบมี ด HSS
17 สกรู ย ึ ด แผ่ น ยึ ด ใบมี ด HSS
18 เครื ่ อ งลั บ ใบมี ด HSS
19 ฐานปรั บ ใบมี ด HSS
20 ใบมี ด คาร์ ไ บด์ (TC)*
21 แผงกํ า หนดแนวขนาน
22 มาตราส่ ว นวั ด ความกว้ า งร่ อ งเซาะริ ม แผ่ น ไม้
23 น๊ อ ตล็ อ คสํ า หรั บ การปรั บ ความกว้ า งร่ อ งเซาะริ ม แผ ่ น ไม้
24 โบลท์ ย ึ ด แผงกํ า หนดแนวขนานและแผงกํ า หนดมุ ม เอี ย ง
25 ฉากหยุ ด มุ ม *
26 น๊ อ ตล็ อ คสํ า หรั บ การปรั บ มุ ม *
27 โบลท์ ย ึ ด แผงกํ า หนดความลึ ก ร่ อ งเซาะริ ม แผ่ น ไม้ *
28 แผงกํ า หนดความลึ ก ร่ อ งเซาะริ ม แผ่ น ไม้ *
29 ส้ น พั ก
30 สายพาน
31 มู ่ เ ล่ ใ หญ่
32 มู ่ เ ล่ เ ล็ ก
33 ด้ า มจั บ (พื ้ น ผิ ว จั บ หุ ้ ม ฉนวน)
*อุ ป กรณ์ ป ระกอบที ่ แ สดงหรื อ ระบุ ไ ม่ ร วมอยู ่ ใ นการจั ด ส่ ง มาตรฐาน
กรุ ณ าดู อ ุ ป กรณ์ ป ระกอบทั ้ ง หมดในรายการแสดงอุ ป กรณ์ ป ระกอบ
ของเรา
Bosch Power Tools
ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค
เครื ่ อ งไส
หมายเลขสิ น ค้ า
กํ า ลั ง ไฟฟ้ า เข้ า กํ า หนด
ความเร็ ว รอบเดิ น ตั ว เปล่ า
ความลึ ก การไส
ความลึ ก การเซาะร่ อ ง
ความกว้ า งการไส สู ง สุ ด
น้ ํ า หนั ก ตามระเบี ย บการ-
EPTA-Procedure 01/2003
ระดั บ ความปลอดภั ย
ค่ า ที ่ ใ ห้ น ี ้ ใ ช้ ไ ด้ ก ั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ระบุ [U] 230 โวลท ์ ค่ า เหล่ า นี ้ อ าจผิ ด แผก
ไปสํ า หรั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ที ่ ต ่ ํ า กว่ า และโมเดลที ่ ส ร้ า งสํ า หรั บ เฉพาะประเทศ
การประกอบ
 ดึ ง ปลั ๊ ก ไฟออกจากเต้ า เสี ย บก่ อ นปรั บ แต่ ง เครื ่ อ ง
การเลื อ กใบมี ด
ท่ า นสามารถประกอบใบมี ด แบบต่ า งๆ กั น เข้ า กั บ เครื ่ อ งมื อ
ไฟฟ้ า
เมื ่ อ ใช้ ช ุ ด อุ ป กรณ์ ด ั ด แปลง (อุ ป กรณ์ ป ระกอบ) ท่ า นจะสามารถ
ใช้ ใ บมี ด ประเภทใดประเภทหนึ ่ ง (HSS หรื อ ใบมี ด คาร์ ไ บด์
TC) ได้ ทั ้ ง นี ้ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ อุ ป กรณ์ ม าตรฐานของเคร ื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า
เมื ่ อ เปลี ่ ย นใบมี ด ต้ อ งเปลี ่ ย นใบมี ด ใหม่ ท ั ้ ง สองใบเสมอ
มิ ฉ ะนั ้ น ความไม่ ส มดุ ล จะทํ า ให้ เ กิ ด การสั ่ น สะเทื อ นและ
บั ่ น ทอนอายุ ก ารใช้ ง านของเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ได้
การเปลี ่ ย นใบมี ด HSS
 ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง เมื ่ อ เปลี ่ ย นใบมี ด อย่ า จั บ ใบมี ด ตรง
ขอบตั ด อั น ตรายจากการบาดเจ็ บ อาจเกิ ด ขึ ้ น ได้ เ นื ่ อ งจาก
ใบมี ด มี ข อบตั ด ที ่ แ หลมคม
การถอดใบมี ด (ดู ภ าพประกอบ A – C)
– เมื ่ อ ต้ อ งการเปลี ่ ย นใบมี ด ให้ ห มุ น ดรั ม ใบมี ด 13 จนก้ า มหนี บ
12 ขนานกั บ แผ่ น ฐานเครื ่ อ งไส 8
– คลายสกรู ย ึ ด 11 สามตั ว ด้ ว ยประแจ Torx 10 และถอด
ก้ า มหนี บ 12 ออก
– เลื ่ อ นแผ่ น ยึ ด ใบมี ด 16 พร้ อ มใบมี ด 15 ออกจากร่ อ งนํ า 14
ของดรั ม ใบมี ด 13
– หมุ น ดรั ม ใบมี ด ไป 180° และถอดใบมี ด ที ่ ส องออก
หมายเหตุ : ก่ อ นเปลี ่ ย นหรื อ ลั บ ใบมี ด ให้ ถ อดแผ่ น ยึ ด ใบมี ด
HSS 16 ออกโดยคลายสกรู ย ึ ด 17
การลั บ ใบมี ด HSS (ดู ภ าพประกอบ D)
ใบมี ด HSS ที ่ ท ื ่ อ และสึ ก หรอสามารถนํ า มาลั บ ให้ ค มด้ ว ย
เครื ่ อ งลั บ 18 (อุ ป กรณ์ ป ระกอบ) และหิ น ลั บ มี ด ที ่ ม ี จ ํ า หน่ า ย
ทั ่ ว ไป
สอดใบบี ด ทั ้ ง สองใบเข้ า ในเครื ่ อ งลั บ และหนี บ ใบม ี ด โดย
การขั น น๊ อ ตปี ก เข้ า ดู ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า ใบมี ด ทั ้ ง สองได้ ถ ู ก สอดเข้ า
จนสุ ด แล้ ว
จั บ เครื ่ อ งลั บ ที ่ ม ี ใ บมี ด สอดอยู ่ เ คลื ่ อ นไปมาบนหิ น ลั บ มี ด อย่ า ง
สม่ ํ า เสมอและใช้ แ รงกดเล็ ก น้ อ ย
ภาษาไทย | 41
GHO 6500
0 601 596 0..
วั ต ต์
650
รอบ/นาที
16500
มม.
0 – 2,6
มม.
0 – 9
มม.
82
กก.
2,8
/II
1 609 92A 10C | (18.2.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500