Download  Print this page

Svenska - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 54 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM

54 | Svenska

Afskråning med vinkelanslag
Indstil til afskråning af false
og flader den nødvendige vin-
kel med vinkelindstillingen
26.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Tag akkuen ud af el-værktøjet, før der arbejdes på
el-værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift
osv.) samt før det transporteres og lægges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvæstelsesfare.
El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Når akkuen ikke fungerer mere, bedes du kontakte et autori-
seret serviceværksted for Bosch el-værktøj.
Skulle el-værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol
holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et auto-
riseret serviceværksted for Bosch-elektroværktøj.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-
stegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med at besvare
spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter
og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.
2 609 932 811 | (22.11.11)
Bortskaffelse
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
skal kasseret elektroværktøj og iht. det
europæiske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier ind-
samles separat og genbruges iht. gældende
miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport", side 54.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
VARNING
ningar och instruktioner. Fel som upp-
står till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga
personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional