Download  Print this page

Slovensky - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 94 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM

94 | Slovensky

Zpracování odpadů
Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly mají
být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozují-
címu životní prostředí.
Elektronářadí a akumulátory/baterie neodhazujte do
domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2002/96/ES
musí být neupotřebitelné elektronářadí a
podle evropské směrnice 2006/66/ES
vadné nebo opotřebované akumulátory/
baterie rozebrané shromážděny a dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu
životní prostředí.
Akumulátory/baterie:
Li-Ion:
Prosím dbejte upozornění v odstavci
„Přeprava", strana 93.
Změny vyhrazeny.
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné výstražné upozornenia a
bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné
POZOR
upozornenia a bezpečnostné pokyny.
Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké
poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie" používaný v nasledujúcom
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo
siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie
napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bezpečnosť na pracovisku
Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať
za následok pracovné úrazy.
Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom
výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny,
plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie
vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa
počas používania ručného elektrického náradia
zdržiavali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti
zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.
2 609 932 811 | (22.11.11)
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia
musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom
prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým
náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.
Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko
zásahu elektrickým prúdom.
Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie
telesá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo
uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a
vlhkosti. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia
zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na
nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho
zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním
za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra
nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu
s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú-
čiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené
alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu
elektrickým prúdom.
Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku,
používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú
schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.
Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na
používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického
náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač
pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača
pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci
s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy,
keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže
mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy
ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných
pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná
pracovná obuv. ochranná prilba alebo chrániče sluchu,
podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho
použitia znižujú riziko poranenia.
Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného
elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím
zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením
akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ruč-
ného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je
ručné elektrické náradie vypnuté. Ak budete mať pri pre-
nášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači,
alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú
sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional