Download  Print this page

Ðóññêèé - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 106 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM
106 | Ðóññêèé
Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan
dolgozhasson.
Ha az akkumulátor már nem működik, forduljon egy Bosch
elektromos kéziszerszám Vevőszolgálathoz.
Ha az elektromos kéziszerszám a gondos gyártási és
ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna,
akkor a javítással csak Bosch elektromos kéziszerszám-
műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni.
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni,
okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám
típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.
Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával,
valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre
szívesen válaszol. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos
robbantott ábrák és egyéb információ a következő címen
találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha a termékek és
tartozékok vásárlásával, alkalmazásával és beállításával
kapcsolatos kérdései vannak.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
Szállítás
A benne található lithium-ionos-akkumulátorokra a veszélyes
árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az
akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül
szállíthatják.
Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt
(például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor
figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre
vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a
küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru
szakembert.
Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs
megrongálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és
csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson
belül ne mozoghasson.
Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél
esetleg szigorúbb helyi előírásokat.
Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, az
akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat és az
akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétbe!
2 609 932 811 | (22.11.11)
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus
berendezésekre vonatkozó 2002/96/EK
európai irányelvnek és az elromlott vagy
elhasznált akkumulátorokra/elemekre
vonatkozó 2006/66/EK európai
irányelvnek megfelelően a már nem
használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően
kell újrafelhasználásra leadni.
Akkumulátorok/elemek:
Li-ion:
Kérjük vegye figyelembe az „Szállítás"
fejezetben, a 106 oldalon leírtakat.
A változtatások joga fenntartva.
Ðóññêèé
Сертификаты соответствия
хранятся по адресу:
ООО «Роберт Бош»
ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5
Россия, 129515, Москва
Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
Îáùèå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ
Ïðî÷òèòå âñå óêàçàíèÿ è
èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè. Íåñîáëþäåíèå óêàçàíèé è èíñòðóêöèé ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, ïîæàðà è òÿæåëûõ òðàâì.
Ñîõðàíÿéòå ýòè èíñòðóêöèè è óêàçàíèÿ äëÿ áóäóùåãî
èñïîëüçîâàíèÿ.
Èñïîëüçîâàííîå â íàñòîÿùèõ èíñòðóêöèÿõ è óêàçàíèÿõ
ïîíÿòèå «ýëåêòðîèíñòðóìåíò» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ýëåêòðîèíñòðóìåíò ñ ïèòàíèåì îò ñåòè (ñ ñåòåâûì øíóðîì)
è íà àêêóìóëÿòîðíûé ýëåêòðîèíñòðóìåíò (áåç ñåòåâîãî
øíóðà).
Áåçîïàñíîñòü ðàáî÷åãî ìåñòà
Ñîäåðæèòå ðàáî÷åå ìåñòî â ÷èñòîòå è õîðîøî
îñâåùåííûì. Áåñïîðÿäîê èëè íåîñâåùåííûå ó÷àñòêè
ðàáî÷åãî ìåñòà ìîãóò ïðèâåñòè ê íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì.
Íå ðàáîòàéòå ñ ýòèì ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì âî
âçðûâîîïàñíîì ïîìåùåíèè, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ
ãîðþ÷èå æèäêîñòè, âîñïëàìåíÿþùèåñÿ ãàçû èëè
ïûëü. Ýëåêòðîèíñòðóìåíòû èñêðÿò, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè
ê âîñïëàìåíåíèþ ïûëè èëè ïàðîâ.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional