Download  Print this page

Eesti - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 149 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM
Ako bi električni alat unatoč brižljivih postupaka izrade i
ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti
ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.
Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova,
molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški
broj sa tipske pločice električnog alata.
Servis za kupce i savjetovanje kupaca
Naš servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i
održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima.
Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim
dijelovima možete naći i na našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Tim Bosch savjetnika za kupce rado će odgovoriti na vaša
pitanja o kupnji, primjeni i podešavanju proizvoda i pribora.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407
Transport
Li-ionske aku-baterije ugrađene u električnom alatu podliježu
zakonu o transportu opasnih tvari. Aku-baterije korisnik može
bez ikakvih preduvjeta transportirati cestovnim transportom.
Ako transport obavlja treća strana (npr. transport
zrakoplovom ili špedicijom), treba se pridržavati posebnih
zahtjeva obzirom na ambalažu i označavanje. Kod pripreme
ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa
stručnjakom za transport opasnih tvari.
Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako
je njeno kućište neoštećeno. Oblijepite otvorene kontakte i
zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u
ambalaži.
Molimo pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih
propisa.
Zbrinjavanje
Električne alate, aku-baterije, pribor i ambalažu treba
dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.
Električni alat i aku-bateriju ne bacajte u kućni otpad!
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama
2002/96/EZ, neuporabivi električni alati i
prema Smjernicama 2006/66/EZ
neispravne ili istrošene aku-baterije moraju
se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki
prihvatljivo recikliranje.
Aku-baterije/baterije:
Li-ion:
Molimo pridržavajte se uputa u
poglavlju „Transport" na stranici 149.
Zadržavamo pravo na promjene.
Bosch Power Tools

Eesti

Ohutusnõuded
Üldised ohutusjuhised
Kõik ohutusnõuded ja juhised
TÄHELEPANU
tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja
juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju
ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist" käib
võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja
akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutusnõuded tööpiirkonnas
Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada
õnnetusi.
Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis
võivad tolmu või aurud süüdata.
Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
teised isikud töökohast eema. Kui Teie tähelepanu
kõrvale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge
kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu
torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse
tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole
ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks,
ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast
väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli,
teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud
kasutada ka välistingimustes. Välistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes
keskkonnas on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti kasu-
tamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Eesti | 149
2 609 932 811 | (22.11.11)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional