Download  Print this page

Polski - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 82 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM

82 | Polski

Müşteri servisi ve müşteri dan şmanl ğ
Müşteri servisleri ürününüzün onar m ve bak m ile yedek
parçalar na ait sorular n z yan tland r r. Demonte görünüşler
ve yedek parçalara ait bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi sat n alacağ n z ürünün özellikleri,
bu ürünün kullan m ve ayar işlemleri hakk ndaki sorular n z ile
yedek parçalar na ait sorular n z memnuniyetle yan tland r r.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Nakliye
Alet içindeki lityum iyon (Li-Ionen) aküler tehlikeli madde
taş ma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir
yükümlülük olmaks z n kullan c taraf ndan caddeler üzerinde
taş nabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu
ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin
özel hükümlere uyulmal d r. Bu nedenle gönderi
paketlenirken bir tehlikeli madde uzman ndan yard m
al nmal d r.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.
Aç k kontaklar kapat n ve aküyü ambalaj içinde hareket
etmeyecek biçimde paketleyin.
Lütfen olas ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj
malzemesi çevre dostu yeniden kazan m merkezine
gönderilmek zorundad r.
Elektrikli el aletlerini ve aküleri/bataryalar evsel çöplerin içine
atmay n!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT yönetmeliği uyar nca kullan m
ömrünü tamamlam ş elektrikli el aletleri ve
2006/66/AT yönetmeliği uyar nca ar zal
veya kullan m ömrünü tamamlam ş aküler/
bataryalar ayr ayr toplanmak ve çevre
dostu tasfiye için bir geri dönüşüm
merkezine yollanmak zorundad r.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm "Nakliye", sayfa içindeki
uyar lara uyun 82.
Değişiklik haklar m z sakl d r.
2 609 932 811 | (22.11.11)
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie" odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci
(z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i
dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub
nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
Nie należy pracować tym elektronarzędziem w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy
elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą
spowodować zapłon.
Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem.
Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-
ne.
Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i
wilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia
podwyższa ryzyko porażenia prądem.
Nigdy nie należy używać przewodu do innych
czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia,
trzymając je za przewód, ani używać przewodu do
zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtycz-
ki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy
chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzy-
mać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych
części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym
niebem, należy używać przewodu przedłużającego,
dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional