Download  Print this page

Nederlands - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 43 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM
Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente
elettroutensili, batterie ricaricabili, accessori ed im-
ballaggi non più impiegabili.
Non gettare elettroutensili e batterie ricaricabili/batterie tra i
rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2002/96/CE gli elettroutensili diventati in-
servibili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie ricaricabili/batte-
rie difettose o consumate devono essere
raccolte separatamente ed essere inviate
ad una riutilizzazione ecologica.
Le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti potranno
essere consegnate direttamente presso:
Italia
Ecoelit
Viale Misurata 32
20146 Milano
Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93
Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE
Batterie ricaricabili/Batterie:
Li-Ion:
Si prega di tener presente le indicazio-
ni riportare nel paragrafo «Trasporto»,
pagina 42.
Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-
WAARSCHUWING
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch ge-
reedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).
Bosch Power Tools
Veiligheid van de werkomgeving
Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen
geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstek-
kers in combinatie met geaarde elektrische gereed-
schappen. Onveranderde stekkers en passende stopcon-
tacten beperken het risico van een elektrische schok.
Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.
Veiligheid van personen
Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.
Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
Nederlands | 43
2 609 932 811 | (22.11.11)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional