Download  Print this page

Norsk - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 59 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM
Fasning av kanter (se bild F)
V-spåren i främre hyvelsulan medger snabb och enkel
fasning av arbetsstyckets kant. Använd det V-spår som mot-
svarar önskad fasbredd. Lägg upp hyvelns V-spår på arbets-
styckets kant och mata fram verktyget längs kanten.
Använt spår
inget
litet
medelgrov
stort
Hyvling med parallell-/vinkelanslag (se bilderna G–I)
Montera parallellanslaget 21 eller vinkelanslaget 25 med fäst-
skruven 24 på elverktyget. Montera alltefter användning fals-
djupanslaget 28 med fästskruven 27 på elverktyget.
Lossa låsmuttern 23 och ställ på skalan 22 in önskad fals-
bredd. Dra åter fast låsmuttern 23.
Ställ med falsdjupanslaget 28 in önskat falsdjup.
Hyvla i flera pass tills önskat falsdjup uppnåtts. För hyveln
med tryck från sidan.
Fasning med vinkelanslag
Ställ för hyvling av falsar och
ytor in krävd lutningsvinkel
med vinkelinställningen 26.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Ta bort batteriet innan åtgärder utförs på elverktyget
samt före transport och lagring. Om strömställaren
Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.
Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena
för bra och säkert arbete.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för Bosch-elverk-
tyg när batteriet inte längre är funktionsdugligt.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll
störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad
serviceverkstad för Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och
informationer om reservdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor
beträffande köp, användning och inställning av produkter och
tillbehör.
Bosch Power Tools
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Mått a (mm)
Fax: +46 (011) 18 76 91
0 – 2,5
1,5 – 4,0
Transport
2,0 – 4,5
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för
3,0 – 5,5
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för
farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa
öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan
röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.
Avfallshantering
Elverktyg, batterier, tillbehör och förpackning ska
omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte elverktyg och inte heller batterier i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Sekundär-/primärbatterier:
Ändringar förbehålles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
ADVARSEL
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Norsk | 59
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
måste obrukbara elverktyg och enligt euro-
peiska direktivet 2006/66/EG felaktiga
eller förbrukade batterier separat omhän-
dertas och på miljövänligt sätt lämnas in för
återvinning.
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet
"Transport", sida 59.
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
2 609 932 811 | (22.11.11)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional