Download  Print this page

Türkçe - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 77 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM
Türkçe
Güvenlik Talimat
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar Talimat
Bütün uyar lar ve talimat hükümlerini
UYARI
okuyun. Aç klanan uyar lara ve talimat
hükümlerine uyulmad ğ takdirde elektrik çarpmalar na,
yang nlara ve/veya ağ r yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyar lar ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklay n.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullan lan "Elektrikli El Aleti"
kavram , ak m şebekesine bağl (şebeke bağlant kablosu ile)
aletlerle akü ile çal şan aletleri (ak m şebekesine bağlant s
olmayan aletler) kapsamaktad r.
Çal şma yeri güvenliği
Çal şt ğ n z yeri temiz tutun ve iyi ayd nlat n. Çal şt ğ n z
yer düzensiz ise ve iyi ayd nlat lmam şsa kazalar ortaya
ç kabilir.
Yak n nda patlay c maddeler, yan c s v , gaz veya
tozlar n bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile
çal şmay n. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlar n tutuş-
mas na neden olabilecek k v lc mlar ç kar rlar.
Elektrikli el aleti ile çal ş rken çocuklar ve başkalar n
uzakta tutun. Dikkatiniz dağ lacak olursa aletin kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uymal d r. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanm ş
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmay n.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma
tehlikesini azalt r.
Borular, kalorifer petekleri, s t c lar ve buzdolaplar
gibi topraklanm ş yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaç n n. Bedeniniz toprakland ğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya ç kar.
Aleti yağmur alt nda veya nemli ortamlarda
b rakmay n. Suyun elektrikli el aleti içine s zmas elektrik
çarpma tehlikesini art r r.
Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taş may n,
kabloyu kullanarak asmay n veya kablodan çekerek fişi
ç karmay n. Kabloyu s dan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parçalar ndan uzak
tutun. Hasarl veya dolaşm ş kablo elektrik çarpma
tehlikesini art r r.
Bir elektrikli el aleti ile aç k havada çal ş rken, mutlaka
aç k havada kullan lmaya uygun uzatma kablosu
kullan n. Aç k havada kullan lmaya uygun uzatma
kablosunun kullan lmas elektrik çarpma tehlikesini azalt r.
Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çal şt r lmas
şartsa, mutlaka ar za ak m koruma şalteri kullan n.
Ar za ak m koruma şalterinin kullan m elektrik çarpma
tehlikesini azalt r.
Bosch Power Tools
Kişilerin Güvenliği
Dikkatli olun, ne yapt ğ n za dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsan z, ald ğ n z haplar n, ilaçlar n veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmay n. Aleti
kullan rken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara
neden olabilir.
Daima kişisel koruyucu donan m ve bir koruyucu
gözlük kullan n. Elektrikli el aletinin türü ve kullan m na
uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkab lar , koru-
yucu kask veya koruyucu kulakl k gibi koruyucu donan m
kullan m yaralanma tehlikesini azaltt r.
Aleti yanl şl kla çal şt rmaktan kaç n n. Ak m ikmal
şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize al p
taş madan önce elektrikli el aletinin kapal olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağ n z şalter üzerinde
dururken taş rsan z ve alet aç kken fişi prize sokarsan z
kazalara neden olabilirsiniz.
Elektrikli el aletini çal şt rmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarlar aletten ç kar n. Aletin dönen parçalar
içinde bulunabilecek bir yard mc alet yaralanmalara
neden olabilir.
Çal ş rken bedeniniz anormal durumda olmas n.
Çal ş rken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve
tak takmay n. Saçlar n z , giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parçalar ndan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya tak lar aletin hareketli
parçalar taraf ndan tutulabilir.
Toz emme donan m veya toz tutma tertibat
kullan rken, bunlar n bağl olduğundan ve doğru
kullan ld ğ ndan emin olun. Toz emme donan m n n
kullan m tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azalt r.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullan m ve bak m
Aleti aş r ölçede zorlamay n. Yapt ğ n z işe uygun
elektrikli el aletleri kullan n. Uygun performansl
elektrikli el aleti ile, belirlenen çal şma alan nda daha iyi ve
güvenli çal ş rs n z.
Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmay n.
Aç l p kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onar lmal d r.
Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü ç karmadan önce, herhangi bir aksesuar
değiştirirken veya aleti elinizden b rak rken fişi
prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin yanl şl kla
çal şmas n önler.
Kullan m d ş duran elektrikli el aletlerini çocuklar n
ulaşamayacağ bir yerde saklay n. Aleti kullanmay
bilmeyen veya bu kullan m k lavuzunu okumayan
kişilerin aletle çal şmas na izin vermeyin. Deneyimsiz
kişiler taraf ndan kullan ld ğ nda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.
Türkçe | 77
2 609 932 811 | (22.11.11)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional