Download  Print this page

Áúëãàðñêè - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 125 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM
Teşire cu limitator unghiular
În scopul teşirii de falţuri şi
suprafeţe reglaţi unghiul de
teşire necesar cu dispozitivul
de reglare a unghiului 26.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de
ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât şi în
timpul transportului şi depozitării acesteia extrageţi
acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării
involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de
rănire.
Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula
electrică şi fantele de aerisire.
Dacă acumulatorul nu mai funcţionează vă rugăm să vă
adresaţi unui centru autorizat de asistenţă service post-
vânzări pentru scule electrice Bosch.
Dacă în ciuda procedeelor de fabricaţie şi control riguroase
maşina are totuşi o pană, repararea acesteia se va face numai
la un atelier de asistenţă service autorizat pentru scule
electrice Bosch.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului sculei elec-
trice.
Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi
Serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzări răspunde
întrebărilor dumneavoastră privind întreţinerea şi repararea
produsului dumneavoastră cât şi privitor la piesele de
schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cât şi informaţii
privind piesele de schimb găsiţi şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă clienţi Bosch răspunde cu plăcere la
întrebările privind cumpărarea, utilizarea şi reglarea
produselor şi accesoriior lor.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: +40 (021) 4 05 75 00
Fax: +40 (021) 2 33 13 13
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Bosch Power Tools
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei
privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport
aerian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe
speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie, la
pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în
transportul mărfurilor periculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora
este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit contactele deschise şi
ambalaţi astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în
interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale
suplimentare.
Eliminare
Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile şi
ambalajele trebuie direcţionate către o staţie de
revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice şi acumulatorii/bateriile în
gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2002/96/CE
sculele electrice scoase din uz şi, conform
Directivei Europene 2006/66/CE,
acumulatorii/bateriile defecte sau
consumate trebuie colectate separat şi
direcţionate către o staţie de reciclare
ecologică.
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la
paragraful „Transport", pagina 125.
Sub rezerva modificărilor.
Áúëãàðñêè
Óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíà ðàáîòà
Îáùè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíà ðàáîòà
Ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî âñè÷êè
óêàçàíèÿ. Íåñïàçâàíåòî íà
ïðèâåäåíèòå ïî-äîëó óêàçàíèÿ ìîæå äà äîâåäå äî òîêîâ
óäàð, ïîæàð è/èëè òåæêè òðàâìè.
Ñúõðàíÿâàéòå òåçè óêàçàíèÿ íà ñèãóðíî ìÿñòî.
Èçïîëçâàíèÿò ïî-äîëó òåðìèí «åëåêòðîèíñòðóìåíò» ñå
îòíàñÿ äî çàõðàíâàíè îò åëåêòðè÷åñêàòà ìðåæà
åëåêòðîèíñòðóìåíòè (ñúñ çàõðàíâàù êàáåë) è äî
çàõðàíâàíè îò àêóìóëàòîðíà áàòåðèÿ åëåêòðîèíñòðóìåíòè
(áåç çàõðàíâàù êàáåë).
Áúëãàðñêè | 125
2 609 932 811 | (22.11.11)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional