Download  Print this page

Svenska - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

innan du använder din
Kenwood-apparat
Läs bruksanvisningen noggrant och
G
spara den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla
G
etiketter.
säkerheten
Skärbladen är vassa. Hantera dem
G
med försiktighet. Håll i knivbladet
upptill på motsatt sida från
eggen när du hanterar eller
diskar bladet.
Sätt inte i kontakten i vägguttaget
G
förrän maskinen är helt monterad,
och dra alltid ut kontakten innan du
demonterar maskinen eller hanterar
knivbladet.
Ta ut skärbladet innan du tömmer
G
skålen.
Tag aldrig bort kraftdelen innan
G
bladet har stannat helt.
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
G
Använd aldrig en skadad maskin. Få
G
den undersökt eller reparerad, se
"service".
Låt aldrig kraftdelen, sladden eller
G
kontakten bli våta.
Låt inte överflödig sladd hänga ner
G
över en bords- eller bänkkant eller
komma åt varma ytor.
Missbruka aldrig hackmaskinen och
G
använd den bara för avsett ändamål
i hushållet.
Använd aldrig maskinen om den har
G
synliga skador.
Den här apparaten är inte avsedd för
G
användning av personer (inklusive
barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad
känsel. Den är inte heller avsedd för
användning av personer med
bristande erfarenhet eller kunskap,
om de inte övervakas eller får
instruktioner om hur apparaten ska
användas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn får inte lov att leka med
G
apparaten. Lämna dem inte
ensamma med den.

Svenska

Vik ut främre omslaget med bilderna.
Använd apparaten endast för avsett
G
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte
på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.
viktigt
Använd inte hackmaskinen oavbrutet
G
i längre än 10 sekunder. Låt den
svalna i 1 minut mellan varje omgång
på 10 sekunder.
Använd inte hackmaskinen om
G
glasskålen är tom.
Använd aldrig hackmaskinen med
G
skålen fylld med vätska.
innan du sätter i kontakten
Se till att nätströmmen är samma
G
som anges på maskinens undersida.
Den här apparaten följer EU-direktiv
G
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet och EU:s förordning nr
1935/2004 från 2004-10-27 om
material som är avsedda för kontakt
med livsmedel.
innan du använder maskinen
första gången
1 Ta bort allt förpackningsmaterial,
även plastskydden som sitter runt
skärbladet. De kan sedan slängas,
eftersom de endast är avsedda att
skydda bladet under tillverkningen
och frakten.
2 Diska alla delarna, se "rengöring".
delar
kraftdel
stänkskydd
skärblad
glasskål
halkskydd
kabelklämma
hur du använder
hackmaskinen
1 Lägg halkskyddet på arbetsytan
med den ribbade sidan nedåt.
2 Ställ glasskålen i mitten på
halkskyddet.
27

Advertisement

loading