Download  Print this page

Norsk - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
Les nøye gjennom denne
G
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
G
merkesedler.
sikkerhetshensyn
Knivene er skarpe, så vær forsiktig.
G
Hold knivbladet øverst, bort
fra eggen, både når du
håndterer knivenheten og når
du vasker den.
Ikke sett støpselet i kontakten før
G
delene er satt sammen, og trekk
alltid støpselet ut før du tar delene
fra hverandre eller håndterer
knivbladet.
Ta knivenheten ut før du tømmer
G
bollen.
Du må aldri ta ut strømkoblingen før
G
kniven har stanset helt.
Du må aldri bruke tilbehør som ikke
G
er godkjent.
Ikke bruk en hakkemaskin som er
G
skadet. Få den sjekket eller reparert:
se under 'service og kundetjeneste'
Ikke la strømkoblingen, ledningen
G
eller støpselet bli vått.
Ikke la ledningen henge over
G
bordkanten eller arbeidsbenken, eller
komme i kontakt med varme
overflater.
Ikke misbruk hakkemaskinen, og
G
bare bruk den til det den er laget for,
i private husholdninger.
Ikke bruk hakkemaskinen dersom
G
den har synlige skader.
Apparatet er ikke ment brukt av
G
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
G
ikke leker med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
G
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen.
viktig
Ikke kjør hakkemaskinen kontinuerlig
G
i mer enn 10 sekunder. La den kjøle
seg ned i 1 minutt mellom hver 10
sekunders bruk.
Ikke bruk hakkemaskinen hvis
G
glassbollen er tom.
Ikke bruk hakkemaskinen med bollen
G
full av væske.
før du setter i støpselet
Forsikre deg om at nettspenningen
G
stemmer overens med det som står
på undersiden av strømkoblingen.
Dette apparatet er i samsvar med
G
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
før du tar hakkemaskinen i
bruk
1 Fjern all emballasje, inkludert plasten
rundt knivbladet. Plasten skal kastes,
da den kun er til beskyttelse av
bladet under produksjon og
transport.
2 Vask delene: se under 'rengjøring'.
delene
strømkobling
sprutdeksel
knivenhet
glassbolle
sklisikker matte
ledningholder
30

Advertisement

loading