Download  Print this page

Dansk - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

før Kenwood-apparatet tages i
brug
Læs denne brugervejledning nøje og
G
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
G
sikkerhed
Knivbladene er meget skarpe, så de
G
skal omgås med forsigtighed. Hold
fast i kniven i toppen væk fra
æggen, både ved håndtering
og rengøring.
Sæt ikke apparatets stik i
G
stikkontakten, før det er helt samlet,
og tag altid stikket ud, før apparatet
skilles ad eller kniven håndteres.
Tag kniven af, før skålen tømmes.
G
Fjern aldrig motorenheden, før
G
kniven er standset helt.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
G
Brug aldrig et beskadiget apparat.
G
Få det kontrolleret eller repareret, se
'service'.
Lad aldrig motorenheden, ledningen
G
eller stikket blive våde.
Lad ikke ledningen hænge ned over
G
kanten af et køkkenbord el.lign. eller
røre ved varme overflader.
Misbrug aldrig hakkeren og anvend
G
den kun til det beregnede, private
formål.
Hvis der er synlige skader på
G
apparatet, må det ikke anvendes.
Dette apparat er ikke tilsigtet brug af
G
personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kendskab, undtagen hvis
de er blevet vejledt eller givet
instrukser i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at
G
de ikke leger med apparatet.
Anvend kun apparatet til
G
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.

Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.
vigtigt
Lad aldrig hakkeren arbejde længere
G
end 10 sekunder ad gangen. Lad
apparatet afkøle i 1 minut mellem
hver 10 sekunders arbejde.
Hvis glasskålen er tom, må hakkeren
G
ikke anvendes.
Anvend aldrig hakkeren, når skålen
G
er fyldt med væske.
inden stikket sættes i
stikkontakten
Sørg for, at el-forsyningens
G
spænding er den samme som den,
der er vist på bunden af
motorenheden.
Denne anordning er i
G
overensstemmelse med EU-direktivet
2004/108/EF om elektromagnetisk
forligelighed og EU-regulativ
nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om
materialer, der er beregnet at komme
i kontakt med fødevarer.
før første anvendelse
1 Fjern al emballage, bl.a.
plastikbeskytterne fra kniven. Disse
beskyttere skal kasseres, da de kun
har til formål at beskytte kniven
under produktion og forsendelse.
2 Vask delene, se 'rengøring'.
oversigt
motorenhed
stænkskærm
kniv
glasskål
skridfast måtte
ledningsklemme
sådan anvendes
hakkeren
1 Anbring den skridfaste måtte på
køkkenbordet, med den ribbede side
nedad.
2 Anbring glasskålen midt på den
skridfaste måtte.
3 Sæt kniven over tappen i glasskålen.
4 Kom maden i, se hakkevejledningen.
24

Advertisement

loading