Download  Print this page

Türkçe - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Kenwood cihazınızı kullanmadan
önce
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
G
gelecekteki kullanımlar için
saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri
G
çıkartın.
güvenlik önlemleri
Bıçaklar çok keskindir. Bu yüzden
G
çok dikkatli olunuz. Bıçakları
yıkarken ve bıçaklara
dokunduòunuzda bıçaòı kesici
yüzü uzakta olacak biçimde
yukarda tutunuz.
Aygıtın parçalarını tamamen
G
takmadan önce aygıtın fi...ini prize
takmayınız ve aygıtın parçalarını
çıkarmadan ya da bıçaklara
dokunmadan önce aygıtın fi...ini
prizden çekiniz.
Çanaòı bo...altmadan önce bıçakları
G
çıkarınız.
Bıçaklar çalı...masını tamamen
G
durdurmadan önce hiçbir biçimde
güç birimini çıkarmayınız.
Hiçbir zaman üretici tarafından
G
onaylanmamı... ek parçalar
takmayınız ve kullanmayınız.
Hasarlı aygıtları hiçbir zaman
G
kullanmayınız. Hasarlı aygıtı
denetimden ya da onarımdan
geçirtiniz. Bu konuda 'bakım'
bölümüne bakınız.
Aygıtın güç birimini, elektrik
G
kordonunu ve fi...ini hiçbir biçimde
ıslatmayınız.
Elektrik kordon fazlasının çalı...ma
G
yüzeyinden sarkmamasına ve sıcak
yüzeylere dokunmamasına dikkat
ediniz.
Yiyecek doòrayıcıyı yalnızca
G
kullanım amaçları için ve evde
kullanınız.
Aygıta herhangi bir hasar varsa,
G
yiyecek doòrayıcıyı kullanmayınız.
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından
G
gözetim altında olmayan fiziksel,
duyusal veya zihinsel engelli kişiler
Türkçe
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı
hakkında açıklama almamış kişiler
ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları
G
gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda
G
kullanım alanının olduğu yerlerde
kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu
talimatlara uyulmadığı takdirde hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
önemli uyarılar
Yiyecek doòrayıcı 10 saniyeden
G
daha uzun süre sürekli
kullanmayınız. Her 10 saniyede bir
aygıtın 1 dakika kadar soòumasını
bekleyiniz.
Çam çanak içinde herhangi bir
G
yiyecek yoksa ve bo...sa aygıtı
çalı...tırmayınız.
Çam çanakta su ya da sıvı varsa,
G
yiyecek doòrayıcıyı çalı...tırmayınız.
elektrik akımına baòlanması
Aygıtı kullanmadan önce evinizdeki
G
elektrik akımının aygıtta belirtilen
akımla aynı olduòundan emin
olunuz.
Bu cihaz Elektro Manyetik
G
Uyumluluk ile ilgili direktifi
2004/108/EC ve gıda ile temas
eden malzemeler yönetmeliği no.
1935/2004 - 27/10/2004 ile
uyumludur.
ilk kullanımdan önce
1 Plastik bıçak koruyucular dahil
aygıtın tüm ambalajını çıkarınız.
Bıçak koruyucu plastikleri atınız.
Çünkü, bunlar yalnızca bıçaòı
üretim ve daòıtım sırasında
korumak içindir.
2 Aygıtın tüm parçalarını yıkayınız.
Bu konuda 'temizlik' bölümüne
bakınız.
36

Advertisement

loading