Download  Print this page

Polski - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
przed użyciem urządzenia
Kenwood
Przeczytać uważnie poniższą
G
instrukcję i zachować ją na
wypadek potrzeby skorzystania z
nich przyszłości.
Usunąć wszystkie materiały
G
pakunkowe oraz wszelkie etykiety.
bezpieczeæstwo
No¯e så ostre, obchod¶ sië z nimi
G
ostro¯nie. Przy obchodzeniu sië z
no¯em i przy myciu trzymaj nó¯
za czubek, z dala od ostrza.
Nie wk¢adaj wtyczki do gniazdka
G
sieciowego, zanim nó¯ nie zostanie
ca¢kowicie zmontowany. Zawsze
wyjmij wtyczkë z gniazdka przed
rozbieraniem i zanim dotkniesz
brzeszczotów no¯a.
Przed opró¯nieniem miski zdejmij
G
ostrze.
Nigdy nie zdejmuj korpusu z
G
silnikiem, dopóki ostrze nie
zatrzyma sië ca¢kowicie.
Nigdy nie u¯ywaj nie
G
autoryzowanych narzëdzi.
Nigdy nie u¯ywaj urzådzenia, jeÿli
G
jest ono uszkodzone. Oddaj je do
sprawdzenia lub naprawy; patrz
punkt "serwis".
Nigdy nie dopuszczaj do
G
zamoczenia korpusu z silnikiem,
sznura ani wtyczki.
Nie pozwalaj, aby nadmiar sznura
G
zwisa¢ z krawëdzi sto¢u lub blatu
kuchennego, wzglëdnie dotyka¢
goråcych powierzchni.
Nigdy nie przeciå¯aj swego m¢ynka
G
do ¯ywnoÿci i u¯ywaj go tylko
zgodnie z przeznaczeniem - do
u¯ytku domowego.
Nie u¯ywaj urzådzenia jeÿli widaç,
G
¯e jest uszkodzone.

Polski

Niniejsze urządzenie nie powinno
G
być używane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
umysłowych lub o zaburzonych
zmysłach, jak również przez osoby
niedoświadczone i nie znające się
na urządzeniu, dopóki nie zostaną
one przeszkolone na temat zasad
eksploatacji tego urządzenia lub nie
będą nadzorowane przez osobę
odpowiadającą za ich
bezpieczeństwo.
Należy sprawować kontrolę nad
G
dziećmi, żeby nie bawiły się
urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone
G
wyłącznie do użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niewłaściwego korzystania z
urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
uwaga
Nie w¢åczaj m¢ynka na d¢u¯ej, ni¯
G
10 sekund. Miëdzy 10-
sekundowymi okresami pracy
pozostaw go na 1 minutë, aby sië
och¢odzi¢.
Nie w¢åczaj m¢ynka z pustå szklanå
G
miskå.
Nigdy nie w¢åczaj m¢ynka z miskå
G
nape¢nionå cieczå.
przed w¢o¯eniem wtyczki do
gniazdka
Upewnij sië, ¯e napiëcie sieci jest
G
takie same, co podane pod spodem
korpusu z silnikiem.
Urządzenie spełnia wymogi
G
dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
nr 2004/108/WE, dotyczącej
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz
rozporządzenia Wspólnoty nr
1935/2004 z dnia 27 października
2004 r., dotyczącego materiałów i
wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością.
45

Advertisement

loading