Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

pred použitím zariadenia
Kenwood
Starostlivo si prečítajte tieto
G
inštrukcie uschovajte ich pre
budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
G
bezpečnosť
Čepele sú ostré, narábajte s nimi
G
opatrne. Pri manipulácii a čistení
držte sekací nôž za jeho hornú
časť, čo najďalej od ostria.
Nezapínajte spotrebič do prúdu,
G
kým nie je úplne zložený. Pred
rozobratím alebo narábaním so
sekacím nožom ho vždy vypnite z
prúdu.
Pred vyprázdňovaním misky
G
vyberte sekací nôž.
Nikdy neodstraňujte pohonnú
G
jednotku predtým, ako sa úplne
zastavil sekací nôž.
Nikdy nepoužívajte príslušenstvo,
G
ktoré nebolo schválené výrobcom.
Nikdy nepoužívajte poškodený
G
spotrebič. Dajte si ho skontrolovať,
alebo opraviť. Viď „servis".
Dávajte pozor, aby sa pohonná
G
jednotka, kábel ani zástrčka
nezamočili.
Dávajte pozor, aby kábel nevisel zo
G
stola, či z iného povrchu a aby sa
nedotýkal horúcich povrchov.
Sekáčik používajte len na určené
G
účely v domácnosti.
Spotrebič nepoužívajte, ak je
G
viditeľne poškodený.
Toto zariadenie nesmú používať
G
žiadne osoby (vrátane detí), ktoré
majú obmedzené fyzické,
senzorické alebo mentálne
schopnosti, alebo majú málo
skúseností s podobnými
zariadeniami, iba ak by tak robili
pod kvalifikovaným dohľadom alebo
ak vopred obdržia dostatočné
inštrukcie o obsluhe tohto
zariadenia od osoby, ktorá
zodpovedá za ich bezpečnosť.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
56
Deti musia byť pod dohľadom, aby
G
sa zaručilo, že sa nebudú s týmto
zariadením hrať.
Toto zariadenie používajte len v
G
domácnosti na stanovený účel.
Firma Kenwood nepreberie žiadnu
zodpovednosť za následky
nesprávneho používania
zariadenia, ani za následky
nerešpektovania týchto inštrukcií.
dôležité
Elektrický sekáčik na potraviny
G
môže byť zapnutý bez prerušenia
maximálne 10 sekúnd. Po každom
10 sekundovom použití ho musíte
nechať na 1 minútu vychladnúť.
Elektrický sekáčik na potraviny
G
nezapínajte, ak je sklenená miska
prázdna.
Elektrický sekáčik na potraviny
G
nezapínajte, ak je miska naplnená
tekutinou.
pred zapnutím do prúdu
Skontrolujte, či napätie vo vašej
G
zásuvke zodpovedá napätiu
uvedenému na spotrebiči.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky
G
európskej smernice 2004/108/ES o
elektromagnetickej kompatibilite a
nariadenia č. 1935/2004 zo dňa
27.10.2004 o materiáloch a
predmetoch určených pre styk s
potravinami.
pred prvým použitím
1 Odstráňte obal, vrátane plastových
krytov na čepeliach sekacieho
noža. Tieto kryty by sa mali vyhodiť,
keďže ich účelom je ochrana čepelí
len počas výroby a prepravy.
2 Umyte jednotlivé časti. Viď
„čistenie".
vysvetlivky
pohonná jednotka
ochranný kryt
sekací nôž
sklenená miska
protišmyková podložka
príchytka na kábel

Advertisement

loading