Download  Print this page

Kenwood CH180A Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kenwood Ltd
New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH
kenwoodworld.com
©
Copyright 2019 Kenwood Limited. All rights reserved
CH180A series
TYPE CH18
instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
instruções
2926/7
English
2 - 6
Nederlands
7 - 12
Français
13 - 18
Deutsch
19 - 24
Italiano
25 - 29
Português
30 - 35
Español
36 - 40
Dansk
41 - 45
Svenska
46 - 50
Norsk
51 - 55
Suomi
56 - 60
Türkçe
61 - 65
Česky
66 - 70
Magyar
71 - 76
Polski
77 - 82
Eλληνικά
83 - 88
Slovenčina
89 - 94
w
´ ¸ ∂
٩٩ - ٩٥

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood CH180A Series

  Summary of Contents for Kenwood CH180A Series

 • Page 1 Magyar 71 - 76 Polski 77 - 82 Eλληνικά 83 - 88 Slovenčina 89 - 94 Kenwood Ltd ´ ¸ ∂ ٩٩ - ٩٥ New Lane Havant Hampshire PO9 2NH kenwoodworld.com © 2926/7 Copyright 2019 Kenwood Limited. All rights reserved...
 • Page 2 ،‫ألسباب متعلقة بالسالمة ولتجنب حدوث أية مخاطر‬ If the plug or cord is damaged it must, for ‫في حالة تلف السلك الكهربي أو القابس، يجب‬ safety reasons, be replaced by Kenwood or ‫أو مركز خدمة معتمد‬ ‫استبداله بواسطة‬ Kenwood an authorised Kenwood repairer in order to ‫من...
 • Page 3 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
 • Page 4 recipes 4 Switch on by continuously pressing the control button half way down French Dressing for speed 1 and all the way down 1.25ml/ ⁄ tsp salt for speed 2. Alternatively use pinch pepper an on/off pulse action which will 1.25ml/ ⁄...
 • Page 5: Processing Guide

  processing guide Food Maximum Preparation capacity Herbs - parsley/mint Herbs are best chopped when clean and dry. Hard boiled eggs Cut in half. Process until chopped Nuts eg almonds, walnuts 50g/2oz Process until chopped. (Note: the consistency of fine ground almonds will not be achievable).
 • Page 6: Service And Customer Care

  It must be taken to a special local it to an authorised KENWOOD authority differentiated waste collection Service Centre. To find up to date centre or to a dealer providing this details of your nearest authorised service.
 • Page 7 Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden, om gevaar te voorkomen. Pas op met het mes, want het is scherp.
 • Page 8 Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in als het apparaat is misbruikt of als deze instructies niet zijn opgevolgd.
 • Page 9 legenda Zorg ervoor dat u sommige ingrediënten niet overmatig a olietoevoeropening verwerkt. Stop regelmatig om de b deksel samenstelling te controleren. c mes Specerijen zoals kruidnagels en d kom komijnzaad kunnen een nadelige e draaias werking hebben op het plastic van f bedieningsknop uw Mini Chopper en mogen er g motorgedeelte...
 • Page 10 Avocado dipsaus ⁄ rijpe avocado (in blokjes van 1cm) ⁄ knoflookteentje 50g natuurlijke Griekse yoghurt 1-2 takjes verse dille, grof gehakt Plaats alle ingrediënten in de kom en vermeng ze tot een egale samenstelling. Mayonaise 125 ml olijfolie 1 heel ei 2 druppels citroensap peper en zout Doe het ei, citroensap, peper en...
 • Page 11 verwerkingsrichtlijnen Voedsel Maximum Voorbereiding capaciteit Kruiden – peterselie/pepermunt Kruiden worden het beste verwerkt wanneer ze schoon en droog zijn. Hardgekookte eieren Doormidden snijden. Er kleine stukjes van maken. Noten, bijv. amandelen, Tot kleine stukjes verwerken. walnoten (Opmerking: de samenstelling van fijngemalen amandelen kan niet bereikt worden).
 • Page 12: Onderhoud En Klantenservice

  Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen.
 • Page 13 Si le cordon ou la prise sont endommagés, il faut les faire remplacer, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou un réparateur agréé par Kenwood pour éviter tout accident. Les lames sont tranchantes, maniez-les avec prudence.
 • Page 14 Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. N’employez l’appareil qu’à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l’appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas...
 • Page 15 Votre mini-hachoir Kenwood est Votre mini-hachoir ne destiné à être utilisé pour hacher fonctionne pas si le bol et toute une variété d’aliments, dont le couvercle ne sont pas des noix, du pain sec pour faire correctement enclenchés. de la chapelure, de la viande 4 Mettez l’appareil en marche en...
 • Page 16 Avant de hacher du pain, des Mayonnaise 125 ml d’huile d’olive noisettes, noix, amandes, etc., 1 œuf entier assurez-vous que la nourriture, la 2 gouttes de jus de citron lame, le bol et le couvercle sont sel et poivre totalement secs. Placez l’œuf, le jus de citron et recettes l’assaisonnement dans le bol.
 • Page 17 guide de préparation Aliment Capacité Préparation maximale Herbes - persil/menthe 10 g Les herbes sont plus faciles à hacher si elles sont propres et sèches. Œufs durs Coupez en deux. Hachez. Noisettes, noix, amandes 50 g Hachez. (Remarque : vous ne pourrez pas obtenir la consistance de la poudre d’amandes.)
 • Page 18: Service Après-Vente

  La lame étant extrêmement Pour trouver des détails actualisés tranchante, manipulez-la avec sur votre centre de réparation précaution. KENWOOD le plus proche, veuillez Certains aliments peuvent consultez www.kenwoodworld. décolorer le plastique. Ce com ou le site internet spécifique à phénomène tout à fait normal votre pays.
 • Page 19 Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Falls Stecker oder Netzkabel beschädigt sind, müssen sie aus Sicherheitsgründen von Kenwood oder einer autorisierten Kenwood-Kundendienststelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Vorsicht – die Klingen sind scharf. Bei Gebrauch und Reinigung bitte stets darauf achten, die Messereinheit nicht an den Klingen zu berühren,...
 • Page 20 Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen übernimmt Kenwood keinerlei Haftung. Ihr Kenwood Minimixer eignet sich Vor dem Anschluss zum Zerkleinern verschiedenster Überprüfen Sie, ob die Zutaten, darunter Nüsse,...
 • Page 21 Tips Vor dem ersten Gebrauch Entfernen Sie jegliches WICHTIG – Bei der Zubereitung Verpackungsmaterial und alle von Nahrung für Babies und Aufkleber. Kleinkinder immer sicherstellen, Alle Teile spülen – siehe daß alle Zutaten gründlich “Reinigung”. zerkleinert werden. Beim Mixen von Übersicht Flüssigkeiten die Schüssel höchstens zur Hälfte füllen.
 • Page 22 Rezepte French Dressing 1,25 ml ( ⁄ Teelöffel) Salz eine Prise Pfeffer 1,25 ml ( ⁄ Teelöffel) Senfpulver 1,25 ml ( ⁄ Teelöffel) Zucker 15 ml (1 Eßlöffel) Essig 30 ml (2 Eßlöffel) Salatöl Alle Zutaten in den Minimixer geben und gründlich durchmixen. Dann servieren.
 • Page 23 Verarbeitungshinweise Nahrungsmittel maximale Vorbereitung Menge Kräuter – Petersilie/Minze 10 g Waschen und gründlich abtrocknen Hartgekochte Eier Vor dem Zerkleinern halbieren Nüsse, Mandeln 50 g Nach Wunsch zerkleinern. (Hinweis: Die Konsistenz fein gemahlener Mandeln läßt sich nicht erreichen). Trockenes Brot 50 g in 1 cm große Würfel schneiden.
 • Page 24: Kundendienst Und Service

  Reinigung Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Vor dem Reinigen immer Defekte aufweist, bringen Sie ausschalten und den Netzstecker es bitte zu einem autorisierten ziehen. KENWOOD Servicecenter oder Vorsicht mit dem Schlagmesser – senden Sie es ein. Aktuelle die Klinge ist sehr scharf.
 • Page 25 Se la spina o il cavo sono danneggiati, per motivi di sicurezza, devono essere sostituiti da Kenwood o da un riparatore autorizzato da Kenwood per evitare pericoli. Le lame sono affilate; maneggiarle con cura. Tenere la lama dalla parte alta, lontano dal filo di taglio, sia nel maneggiarla che nel pulirla.
 • Page 26 Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l’apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni. Il vostro mini tritatutto Kenwood è prima dell’uso adatto per sminuzzare una serie di Rimuovere la confezione e le alimenti tra cui noci, pan grattato, etichette.
 • Page 27 per usare il vostro mini- A garanzia di una lavorazione uniforme, fermatevi e staccate tritatutto gli alimenti rimasti sui lati della vaschetta, usando una spatola di 1 Montare la vaschetta sul corpo plastica. motore, girandola in senso orario Si avranno i migliori risultati fino ad inserirla saldamente lavorando piccole quantità...
 • Page 28 Salsa all’avocado maionese ⁄ avocado maturo (tagliato a 125ml di olio d’oliva cubetti di 1cm) 1 uovo intero ⁄ spicchio di aglio 2 gocce di limone 50g di yogurt naturale alla greca Sale e pepe 1-2 rametti di aneto fresco, tritati Mettere uova, succo di limone e grossi condimento nel recipiente.
 • Page 29 Paese ove l’apparecchio è stato acquistato. In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l’apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più...
 • Page 30 Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura. Se a ficha ou o cabo eléctrico estiver danificado, por razões de segurança deve ser substituído pela Kenwood ou por um reparador Kenwood autorizado para evitar qualquer perigo. As lâminas são afiadas, manuseie-as com cuidado.
 • Page 31 As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico. Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
 • Page 32 antes de utilizar pela sugestões primeira vez IMPORTANTE – Se preparar Retire todas as embalagens e comida para bebés ou crianças eventuais etiquetas. pequenas, verifique sempre se Lave as peças: consulte a secção os alimentos estão bem picados “limpeza”. antes de os oferecer à criança. Ao misturar ingredientes chave líquidos, encha a taça até...
 • Page 33 receitas Maionese 125ml de azeite 1 ovo inteiro Molho de Salada Francês 1.25 ml/ ⁄ colher de chá de sal 2 gotas de sumo de limão uma pitada de pimenta sal e pimenta 1.25 ml/ ⁄ colher de chá de Coloque o ovo, sal e pimenta mostarda em pó...
 • Page 34 Guia de processamento Alimento Capacidade Preparação Máxima Ervas – salsa/hortelã Obterá os melhores resultados se picar as ervas limpas e secas. Ovos cozidos com Corte-os ao meio. Pique-os até casca obter a consistência desejada. Frutos secos, por 50 g Pique-os até obter a consistência exemplo amêndoas desejada.
 • Page 35 Assistência energia e de recursos. visite o site da Kenwood em Para assinalar a obrigação de eliminar www.kenwoodworld.com. os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um...
 • Page 36 Si el enchufe o el cable están dañados, por razones de seguridad, deben ser sustituidos por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood para evitar posibles riesgos. Las cuchillas están afiladas, cójalas con cuidado.
 • Page 37 Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
 • Page 38 uso de su mini- Para asegurar un procesamiento uniforme, pare el aparato y con picadora una espátula de plástico empuje hacia abajo los alimentos que 1 Acople el bol sobre la unidad estén en los laterales del bol. eléctrica – gírelo en sentido Los mejores resultados se horario hasta que se fije obtienen picando cantidades...
 • Page 39 Guacamole Mayonesa ⁄ aguacate maduro (cortado en 125 ml de aceite de oliva cubitos de 1 cm) 1 huevo entero ⁄ diente de ajo 2 gotas de zumo de limón 50 g yogur griego sal y pimienta 1-2 ramitas de eneldo fresco, más Ponga el huevo, el zumo de limón o menos troceado y el condimento en el bol.
 • Page 40 Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún Apague siempre el aparato y defecto, envíelo o llévelo a un desenchúfelo de la red antes de centro de servicios KENWOOD limpiar. autorizado. Para encontrar Tenga cuidado con la cuchilla, está...
 • Page 41 Hvis stikket eller ledningen er beskadiget, skal Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør af sikkerhedsgrunde stå for udskiftningen for at undgå fare. Kniven er meget skarp, så den skal omgås med forsigtighed.
 • Page 42 Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt, eller disse instruktioner ikke følges. oversigt Din Kenwood minihakker er velegnet til at hakke en lang række...
 • Page 43 opskrifter Alternativt kan man bruge en impulsfunktion, som tænder for Fransk dressing motoren og holder den i gang, så 1,25 ml/ ⁄ tsk salt længe knappen holdes nede. en knivspids peber 5 Udfør den ovenstående 1,25 ml/ ⁄ tsk sennepspulver fremgangsmåde i omvendt 1,25 ml/ ⁄...
 • Page 44 hakkevejledning Madvarer Maksimal Forberedelse kapacitet Krydderurter - 10 g Det er bedst at hakke persille/mynte krydderurter, når de er rene og tørre. Hårdkogte æg 2 stk. Skær halvt over. Hak efter ønske. Nødder. f.eks. mandler, valnødder 50 g Hak efter ønske. (Bemærk: Det vil ikke være muligt at opnå...
 • Page 45 Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede...
 • Page 46 Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Om kontakten eller sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör för att undvika fara. Skärbladen är vassa. Hantera dem med försiktighet. Håll i knivbladet upptill på...
 • Page 47 Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den. Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood frånsäger sig allt ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
 • Page 48 recept Alternativt kan du använda momentanfunktion, då motorn Fransk dressing bara fungerar så länge som 1,25ml/ ⁄ tsk salt knappen hålls nere. en nypa peppar 5 Utför momenten ovan i motsatt 1,25ml/ ⁄ tsk senapspulver ordning för att ta bort locket, 1,25ml/ ⁄...
 • Page 49 hackningsguide Livsmedel Max- Förberedelse kapacitet Örtkryddor –persilja/ 10 g Örtkryddor hackas bäst när de är mynta rena och torra. Hårdkokta ägg Skär äggen i halvor. Kör dem tills de är finhackade. Nötter och mandel 50 g Kör dem tills de är finhackade. (OBS: det går inte att uppnå...
 • Page 50 Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet. Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt KENWOOD-servicecenter.
 • Page 51 Hvis støpselet eller ledningen er skadet, må de av sikkerhetshensyn skiftes ut av Kenwood eller et godkjent Kenwood- verksted for å unngå ulykker. Knivene er skarpe, så vær forsiktig. Hold knivbladet øverst, bort fra eggen, både når du håndterer knivenheten...
 • Page 52 Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
 • Page 53 oppskrifter 5 Gjør ovennevnte prosedyre i motsatt rekkefølge for å ta av Fransk dressing lokket, knivenheten og bollen. ⁄ ts salt tips knivsodd pepper VIKTIG - Hvis du lager mat til ⁄ ts tørr sennep spedbarn eller små barn skal du ⁄...
 • Page 54 hakkeveiledning Matvare Maksimal Forberedelse kapasitet Urter - persille/mynte Det er best å hakke urter når de er rene og tørre Hardkokte egg Del i to. Kjøres til de er hakket Nøtter, f eks mandler, Kjøres til de er hakket. (Merk: det valnøtter er ikke mulig å...
 • Page 55 Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte...
 • Page 56 Taita auki etusivun kuvitukset turvallisuus Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan Kenwood tai Kenwoodin valtuutettu huoltoedustaja vaarojen välttämiseksi. Käsittele teriä varoen, sillä ne ovat hyvin teräviä. Pitele hienonnusterää sen yläosasta koskematta terävää...
 • Page 57 Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu. selite Kenwood-pienoisleikkuri sopii useiden erilaisten ruoka-aineiden a öljynsyöttökuppi...
 • Page 58 reseptejä Voit käyttää myös jaksoittaista toimintatapaa, jolloin moottori toimii Ranskalainen salaattikastike niin kauan kuin painiketta pidetään ⁄ tl suolaa painettuna. hyppysellinen pippuria 5 Irrota kansi, terä ja kulho ⁄ tl sinappijauhetta suorittamalla edellä mainitut ⁄ tl sokeria asennusohjeet päinvastaisessa 1 rkl etikkaa järjestyksessä.
 • Page 59 käsittelyohjeet Ruoka-aine Enimmäismäärä Valmistelu Yrtit – persilja tai minttu 10 g Yrtit on paras hienontaa puhtaina ja kuivina. Kovaksi keitetyt munat Leikkaa puoliksi. Hienonna leikkurilla. Pähkinät, esim. mantelit, 50 g Hienonna leikkurilla. (Huomaa: saksanpähkinät manteleita ei voi hienontaa aivan hienoksi.) Korppujauhot 50 g Leikkaa 1 cm:n kuutioiksi.
 • Page 60 Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojasta. Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähimmän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjaamon tiedot osoitteesta visit www.kenwoodworld.com tai maakohtaisesta sivustosta.
 • Page 61 Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın. Fiş veya kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, tehlikeye yol açmaması için Kenwood ya da yetkili bir Kenwood tamircisi tarafından değiştirilmelidir. Bıçaklar çok keskindir. Bu yüzden çok dikkatli olunuz. Bıçakları yıkarken ve bıçaklara dokunduòunuzda bıçaòı...
 • Page 62 çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez. parçalar Kenwood Mini Doğrayıcı kuru yemişler, ekmek kırıntıları, et...
 • Page 63 yiyecek tarifleri 4 Aygıtı 1. hızda çalı…tırmak için fi…ini prize takınız ve kumanda Fransız Salata Sosu düòmesini yarıya kadar a… 1,25ml/ çayka…ıòı tuz aòı doòru basınız. Aygıtı 2. bir tutam biber hızda çalı…tırmak için kumanda 1,25ml/ çayka…ıòı kuru hardal düòmesine sonuna kadar basınız. 1,25ml/ çayka…ıòı...
 • Page 64: Kullanım Kılavuzu

  kullanım kılavuzu Yiyecekler En çok Hazırlık kullanım miktarı Otlar – maydanoz/nane 10gr Otları temiz ve kuru olarak kesiniz. Sert rafadan yumurta 2 tane Ÿkiye bölünüz ve iyice karı…tırınız. Badem ve ceviz türü 50gr Parçalanıncaya kadar i…leyiniz. kuru yemi…ler (Not: Düzgün bir kıvamda badem karı…ımı...
 • Page 65: Servis Ve Müşteri Hizmetleri

  Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır. Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için...
 • Page 66 Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, je z bezpečnostních důvodů nutné nechat ho vyměnit od firmy Kenwood nebo od autorizovaného servisního technika firmy Kenwood, aby se předešlo nebezpečí. Sekací nº¥ je ostrƒ, dávejte pozor, abyste se nepo¡ezali. P¡i manipulaci a ïi•têní...
 • Page 67 Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí. Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny. popis Minisekáček Kenwood se hodí...
 • Page 68 receptá¡ 4 Strojek spustíte tak, ¥e ovládací tlaïítko budete dr¥et stále Francouzská zálivka na salát stisknuté; stisknutím tlaïítka do (dressing) poloviny dosáhnete rychlosti 1, l¥iïky soli úplnƒm stisknutím rychlosti 2. trochu pep¡e Kromê toho je mo¥né pou¥ít l¥iïky su•ené ho¡ïice pulzování, kdy motor bê¥í...
 • Page 69 Tabulka zpracování Druh potraviny Maximální P¡íprava mno¥ství Zelené ko¡ení, nap¡. 10 g Nejlep•ích vƒsledkº dosáhnete petr¥el se suchƒm a ïistƒm zelenƒm ko¡ením Vejce natvrdo Rozpulte. Zpracovávejte, a¥ jsou ¡ádnê rozsekaná. O¡echy, nap¡. mandle 50 g Zpracovávejte, a¥ jsou ¡ádnê rozsekané. (Upozornêní: v tomto strojku nedosáhnete konzistence jemnê...
 • Page 70: Servis A Údržba

  Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD.
 • Page 71 Ha a csatlakozódugó vagy a hálózati vezeték sérült, azt a veszélyek megelőzése érdekében biztonsági okokból ki kell cseréltetni a Kenwood vagy egy hivatalos Kenwood szerviz szakemberével. A forgókés rendkívül éles, ezért mindig óvatosan kezelje. A készülék tisztításakor vagy szét- és...
 • Page 72 és zsinórjához gyermekek ne férjenek hozzá. A gyermekekre figyelni kell, nehogy a készülékkel játsszanak. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.
 • Page 73 A Kenwood mini aprító számos A mini aprító csak akkor mûködik, ha az edény és a élelmiszer aprítására alkalmas fedél is megfelelòen rögzített (például dió, zsemlemorzsa, hús (nyers és főtt), hagyma, helyzetben van. fokhagyma és gyümölcspüré). 4 A kapcsoló gomb folyamatos Majonézt is készíthet, ha a...
 • Page 74 Dió aprításakor és zsemlemorzsa Majonéz készítésekor az edénynek, a 125 ml oliva olaj forgókésneh és a fedélnek, 1 egész tojás valamint a feldolgozandó ételnek 2 csepp citromlé is teljesen száraznak kell lennie. só és bors Helyezze a tojást, a citromlevet receptek és a fűszereket az edénybe.
 • Page 75 feldolgozható mennyiségek Étel Max. Feldolgozás mennyiség Fûszerek – petrezselyem, 10 g A fûszereket lehetòleg tisztán menta és szárazon dolgozza fel. Keménytojás Vágja félbe, majd a géppel vágja apróra. Diófélék 50 g A géppel vágja apróra. (pl. mandula, dió) (Megjegyzés: a mini aprító a mandula finomra òrlésére nem alkalmas.) Zsemlemorzsa...
 • Page 76: A Készülék Tisztítása

  összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta. Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba.
 • Page 77: Bezpieczeństwo Obsługi

  Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy Kenwood lub upoważnionego przez firmę Kenwood zakładu naprawczego w celu uniknięcia zagrożenia. No¯e så ostre, obchod¶ sië z nimi ostro¯nie. Przy obchodzeniu sië z no¯em i przy myciu trzymaj nó¯...
 • Page 78 Należy sprawować kontrolę nad dziećmi, żeby nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.
 • Page 79 Mini-rozdrabniacz marki Kenwood przeznaczony jest do m¢ynka rozdrabniania różnego rodzaju składników, w tym orzechów, 1 Za¢ó¯ miskë na korpusie z suchego chleba na bułkę tartą, silnikem - obracaj w prawo a¯ do mięsa (surowego i gotowanego), zablokowania cebuli, czosnku oraz owoców...
 • Page 80 Pokrój surowiec na niewielkie Majonez kawa¢ki. Zbyt wiele surowca 125 ml oliwy z oliwek lub zbyt du¯e kawa¢ki mogå 1 jajo (całe) spowodowaç nierównomierny 2 krople soku z cytryny przerób. sól, pieprz Przed mieleniem orzechów, W misce umieścić jajko, sok z suchej bu¢ki itp.
 • Page 81 wskazówki do przerobu Surowiec Maks. Przygotowanie pojemnoÿç Przyprawy zio¢owe: pietruszka naciowa/miëta 10 g Mielå sië najlepiej, gdy czyste i suche. Jaja na twardo 2 szt Przekrój na pó¢; przerabiaj do ¯ådanej konsystencji Orzechy; np. w¢oskie 50 g Przerabiaj a¯ do zmielenia. lub migda¢y (Uwaga: nie da sië...
 • Page 82 W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub Przed czyszczeniem zawsze wykrycia wszelkich usterek wy¢åcz i wyjmij wtyczkë z prosimy przesłać lub dostarczyć gniazdka sieciowego. urządzenie do autoryzowanego Obchod¶ sië z ostrzem ostro¯nie - punktu serwisowego firmy brzeszczoty så nadzwyczaj ostre.
 • Page 83 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Εάν το βύσμα ή το καλώδιο υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την Kenwood ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Kenwood προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Οι λεπίδες είναι κοφτερές, να τις...
 • Page 84 διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές...
 • Page 85: Επεξήγηση Συμβόλων

  για να Η συσκευή τεμαχισμού τροφών Mini Chopper της Kenwood είναι χρησιμοποιήσετε τη κατάλληλη για να τεμαχίζετε συσκευή τεμαχισμού μεγάλη ποικιλία τροφών, όπως ξηρούς καρπούς, φρυγανιά, τροφών mini chopper κρέας (ωμό και μαγειρεμένο), κρεμμύδια, σκόρδο και 1 Προσαρμόστε το μπωλ επάνω...
 • Page 86 Προσέχετε ώστε να μην Πατέ με Καπνιστό Κολιό επεξεργάζεστε μπερβολικά 50γρ καπνιστός κολιός ορισμένα υλικά. Σταματάτε και 25γρ ανθότυρο ελέγχετε συχνά την υφή του αλάτι, πιπέρι και χυμός λεμονιού μίγματος. (προαιρετικά) Ορισμένα μπαχαρικά όπως το Επεξεργαστείτε τον κολιό μέχρι Γαρύφαλλο και οι σπόροι του να...
 • Page 87 οδηγός επεξεργασίας Τροφή Μέγιστη Προετοιμασία χωρητικότητα Μυρωδικά - μαϊντανός/ 10γρ Τα μυρωδικά τεμαχίζονται μέντα καλύτερα όταν είναι καθαρισμένα και στεγνά. Βραστά αυγά Κόψτε στα δύο. Ερεξεργαστείτε μέχρι να τεμαχιστούν Ξηροί καρποί π.χ. 50γρ Επεξεργαστείτε μέχρι να αμύγδαλα, καρύδια τεμαχιστούν. (Σημείωση: δεν είναι...
 • Page 88: Εξυπηρέτηση Πελατών

  δικαιώματα καταναλωτών στη πόρων. Για την επισήμανση της χώρα στην οποία αγοράστηκε το υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης προϊόν. οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, Εάν το προϊόν Kenwood που το προϊόν φέρει το σήμα του έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, απορριμμάτων.
 • Page 89 Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu. Ak sú zástrčka alebo kábel poškodené, musia sa byť z bezpečnostných dôvodov vymenené spoločnosťou Kenwood alebo autorizovaným opravárom Kenwood, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. Nože sú ostré, takže s nimi manipulujte opatrne.
 • Page 90 Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú s týmto zariadením hrať. Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Spoločnosť Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ako ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
 • Page 91: Popis Súčastí

  Tento mini sekáč Kenwood 4 Zariadenie zapnite stlačením a je vhodný na sekanie škály podržaním ovládacieho tlačidla. potravín vrátane jadrových Ak ho takto stlačíte do polovice, plodov, pečiva, mäsa (surového aktivujete nižšiu rýchlosť a a vareného), cibule, cesnaku a ak ho takto stlačíte celkom, ovocia.
 • Page 92 Pred sekaním jadrových plodov, Majonéza chleba bez kôrky a iných 125 ml olivového oleja podobných zložiek sa uistite, že 1 celé vajce tieto zložky a nože, misa a veko 2 kvapky citrónovej šťavy sú úplne suché. soľ a čierne korenie Do nádoby vložte vajce, citrónovú...
 • Page 93 návod na spracovávanie potravín Potravina Max. Príprava množstvo Bylinky –petržlenová 10 g Bylinky sa najlepšie sekajú, vňať/mäta keď sú čisté a suché. Vajcia uvarené na Rozrežte ich na polovice. tvrdo Spracovávajte ich, kým nebudú posekané. Jadrové plody, ako sú 50 g Spracovávajte ich, kým napr.
 • Page 94 čistenie Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete Pred čistením tohto zariadenia nejaké chyby, pošlite alebo ho vždy vypnite a odpojte z odneste ho autorizovanému elektrickej siete. servisnému centru KENWOOD. S nožovou jednotkou manipulujte Najbližšie autorizované servisné opatrne – nože sú mimoriadne centrum KENWOOD môžete...
 • Page 95 ö ¡ W « ∞ ´ U ¥ Ë ¸ b ± W « ∞ ª ‫في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل‬ ‫الجهاز، قبل االتصال لطلب المساعدة؛ راجعي‬ ‫موقع الويب‬ .www.kenwoodworld.com O s . « ∞ ≠ w Å ‫يتوافق...
 • Page 96 ‰ F L U ß ∑ ô q « œ ∞ O ∫ « ∞ ∑ È « ∞ I º « ∞ U  « ∞ ± U ´ M b ® J U ≠ l ° » ¢ ´...
 • Page 97 ¨ O d ° M ∑ U ∂ V ¢ º Æ b O d … ∞ J ∂ l « ∞ I D « Ë « ∂ O d « ∞ J ± M ∑ Q Ø b a ¢ .
 • Page 98 ô « • ∑ ‰ . © H U « _ Æ ∂ q ± s N U “ « ∞ π ≥ c « b « Â ∑ ª « ß u “ ¥ π ‰ . © H U «...

This manual is also suitable for:

Ch18