Download  Print this page

Ïesky - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
před použitím tohoto zařízení
Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této
G
příručce a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál
G
a nálepky.
bezpeïnost
Sekací nº¥ je ostrƒ, dávejte pozor,
G
abyste se nepo¡ezali. P¡i
manipulaci a ïi•têní dr¥te sekací
nº¥ za jeho horní ïást, co nejdále
od ost¡í.
Spot¡ebiï nezapínejte do proudu
G
d¡íve, ne¥ ho smontujete a
p¡ipravíte k pou¥ití, a v¥dy ho
vypnête z proudu p¡ed tím, ne¥ ho
zaïnete rozebírat nebo nêco dêlat
se sekacím no¥em.
Nejd¡íve v¥dy sekací nº¥ vyndejte,
G
teprve potom zaïnête misku
vyprazdñovat.
Hnací jednotku sundejte teprve
G
tehdy, a¥ se sekací nº¥ zastaví.
Nikdy nepou¥ívejte p¡íslu•enství
G
nedoporuïená vƒrobcem.
Po•kozenƒ spot¡ebiï nepou¥ívejte.
G
Dejte ho p¡ekontrolovat a spravit;
viz "servis".
Dávejte pozor, aby hnací jednotka,
G
•ñºra a zástrïka nebyly vlhké.
Dbejte na to, aby •ñºra
G
nep¡epadala p¡es okraj stolu ïi
kuchyñské desky a aby se
nedotƒkala horkƒch povrchº.
Elektrickƒ sekáïek pou¥ívejte
G
pouze k urïenƒm úïelºm a pouze v
domácnosti.
Spot¡ebiï nepou¥ívejte jsou-li na
G
nêm pozorovatelné viditelné
známky po•kození.
Toto příslušenství by neměly
G
používat osoby (včetně dětí) trpící
fyzickými, smyslovými či
psychickými poruchami ani osoby
bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí
používat, musí být pod dozorem
osoby odpovědné za jejich
Ïesky
bezpečnost nebo je tato osoba
musí poučit o bezpečném
používání příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem
G
nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro
G
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
odpovědnost v případě, že zařízení
bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
dºle¥ité
Elektrickƒ sekáïek smí bê¥et bez
G
p¡eru•ení maximálnê po dobu 10
vte¡in. Mezi ka¥dƒm deseti-
vte¡inovƒm zapnutím ho musíte
nechat 1 minutu vychladnout.
Elektrickƒ sekáïek nespou•têjte, je-
G
li miska prázdná.
Elektrickƒ sekáïek nespou•têjte v
G
p¡ípadê, ¥e je v misce tekutina.
p¡ed zapnutím do proudu
Zkontrolujte, zda jmenovité napêtí
G
uvedené na typovém •títku na
spodku spot¡ebiïe odpovídá napêtí
v zásuvce.
Tento spotřebič splňuje požadavky
G
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/108/ES o
elektromagnetické kompatibilitě a
požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1935/2004
ze dne 27.10.2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s
potravinami.
p¡ed prvním pou¥itím
1 Spot¡ebiï vybalte a nezapomeñte
sundat ochranné plastikové kryty ze
sekacího no¥e. Tyto kryty vyhoõte,
jejich úïelem je chránit ost¡í no¥e
pouze bêhem vƒroby a p¡epravy.
2 V•echny souïásti umyjte; viz ïást
"ïi•têní".
39

Advertisement

loading