Download Print this page

Zasady Bezpieczeństwa; Zakres Dostawy; Montaż Urządzenia - Siemens CT636LE Series Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zasady bezpieczeństwa
R
Należy koniecznie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w
instrukcji obsługi i ściśle się do nich stosować.
A Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Urządzenie należy zawsze podłączać do sieci elektrycznej i stosować zgodnie z danymi na
tabliczce znamionowej. Ze względów bezpieczeństwa, naprawę urządzenia powinni przeprowa-
dzać pracownicy obsługi klienta. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urzą-
dzenia należy go wymienić na specjalny przewód przyłączeniowy dostępny w naszym serwisie.
W razie błędu natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda i wyłączyć napięcie sieciowe.
Tylko fachowy montaż zgodnie z instrukcją montażu gwarantuje bezpieczne użycie.
N iezamocowane meble należy przymocować do ściany za pomocą standardowego kątownika.
Urządzenie zawiera magnesy trwałe, które mogą mieć wpływ na elektroniczne implanty, takie jak
np. rozruszniki serca lub pompy insulinowe. Osoby noszące elektroniczne implanty proszone są
o zachowanie minimalnego odstępu 10 cm od przedniego panelu urządzenia.

Zakres dostawy

a Automatyczny ekspres do kawy
b Instrukcja obsługi
c Instrukcja filtrowania
d Instrukcja montażu
e Przewód sieciowy
f Kątownik montażowy
g Element dystansowy
h 5 sztuk śrub mocujących (srebrne)
i 2 sztuki śrub mocujących (długie/czarne)
j 2 sztuki śrub mocujących (krótkie/czarne)
k 1 sztuka tuleja (czarna)
l 2 sztuki tuleja (biała)
m Krótka instrukcja
n Miarka do kawy
o Pasek do mierzenia poziomu twardości wody
p Filtr wody
q Rurka do mleka (komplet)
r Pojemnik na mleko
s Rurka ssąca
Montaż urządzenia
Zapewnić wystarczającą wentylację. W tym celu wyjąć tylną
ścianę mebla lub wyciąć otwór o wymiarach 500 x 400 mm.
Pomiędzy tylną ścianą szafki a ścianą lub tylną ścianą stojącej
za nią szafki należy zachować odstęp wynoszący co najmniej
35 mm. Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych i otworów
dolotowych. Przestrzegać także instrukcji montażu urządzenia
położonego powyżej lub poniżej. W przypadku montażu nad
szufladą grzewczą wysokość niszy musi wynosić co najmniej
590 mm. Jeżeli urządzenie montowane jest bezpośrednio
pod frontem meblowym, należy pozostawić szczelinę wenty-
lacyjną o powierzchni co najmniej 200 cm². Idealna wysokość
zabudowy automatu do kawy, zmierzona od podłogi do dolnej
krawędzi urządzenia, wynosi 950 mm.
1 Wypakować wszystkie i części i sprawdzić, czy nie są uszko-
dzone. Uszkodzonych urządzeń nie wolno uruchamiać i używać.
2 Dopasować wymiary montażowe do wariantu zabudowy.
Ważne: możliwe są dwa kąty otwarcia drzwiczek. Zależnie
od żądanego kąta otwarcia przed montażem należy zapewnić
odpowiednią odległość od ściany.
● Kąt otwarcia ok. 110° (stan fabryczny)
= odległość od ściany co najmniej 350 mm.
● Kąt otwarcia ok. 155°
= odległość od ściany co najmniej 650 mm.
14
pl
Aby uzyskać kąt otwarcia 155°, należy zdjąć górny i dolny
ogranicznik zawiasu.
3 Oderwać szablon montażowy od tylnej strony instrukcji
montażu. Przyłożyć szablon montażowy do przedniej
krawędzi szafki i przykręcić kątownik montażowy f w
sposób pokazany na rysunku 2 śrubami mocującymi h.
Kątownik montażowy musi ściśle przylegać do podstawy
szafki i ścianki.
4 Ustawić wyłącznik sieciowy U w położeniu h. Podłączyć
przewód sieciowy e najpierw do gniazda sieciowego, a
następnie do urządzenia (powinno być wyczuwalne zablo-
kowanie). Przewód sieciowy nie może być zaciśnięty. Przy
podłączaniu przewodu lekko oprzeć urządzenie o szafkę.
Ważne: odległość między urządzeniem i ścianą musi wynosić
co najmniej 100 mm.
5 Wsunąć urządzenie do oporu do szafki. Sprawdzić,
czy urządzenie jest ustawione pośrodku. W razie potrzeby
odpowiednio ustawić urządzenie. W tym celu nieco
wyciągnąć urządzenie, oderwać odpowiedni element
dystansowy g i założyć go po lewej stronie (u góry i u dołu).
Wsunąć urządzenie do oporu do szafki.
6 Chwycić drzwiczki urządzenia z prawej strony obok wylotu
i otworzyć je. Wyjąć pojemnik na skropliny Y. Pociągnąć
znajdującą się u dołu po lewej stronie pokrywę X w prawo
do przodu i wyjąć. Wyciągnąć szufladę na akcesoria Z i
odłożyć.
7 Najpierw przykręcić urządzenie u góry i u dołu 2 śrubami
mocującymi h oraz i, stosując 2 tuleje l, jak pokazano na
rysunku. Następnie przykręcić mocno 1 śrubą mocującą h
wraz z tuleją k do szafki z prawej strony u góry.
8 Tylko dla fachowca
W rzadkich przypadkach drzwiczki automatycznego ekspresu
do kawy mogą się zakleszczyć wskutek odkształcenia mebla,
w którym zabudowane jest urządzenie. Drzwiczki urządzenia
można regulować. W tym celu należy odpowiednio ustawić
dolne i górne zawiasy:
I. Obracając śruby V ustawić głębokość drzwiczek.
II. Zdjąć dolny i górny amortyzator z zawiasów. Obracając
śruby W ustawić nachylenie i pozycję poziomą drzwiczek.
9 Założyć amortyzatory na zawiasy.
10 Założyć pokrywę X i przykręcić dwoma czarnymi śrubami
mocującymi j.
11 Z powrotem włożyć pojemnik na skropliny Y oraz szufladę
na akcesoria Z i zamknąć drzwiczki urządzenia.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ctl636e series