Download Print this page

Bezpečnostní Pokyny; Součást Dodávky; Instalace Přístroje - Siemens CT636LE Series Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bezpečnostní pokyny
R
Bezpodmínečně si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny v návodu k použití
a respektujte je.
A Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Spotřebič připojte a provozujte v souladu s údaji na typovém štítku. Aby se zabránilo ohrožení,
smí opravy na spotřebiči provádět pouze naše servisní služba. V případě poškození síťového
kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet
u našeho zákaznického servisu. V případě poruchy ihned odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte
síťové napětí.
Bezpečně lze používat pouze zařízení, které bylo zapojeno v souladu s tímto montážním návodem.
Volně stojící nábytek připevněte ke zdi běžnými úhelníky.
Přístroj obsahuje permanentní magnety, které mohou ovlivňovat funkci elektronických implantátů
jako např. kardiostimulátory nebo inzulínové pumpy. Osoby používající elektronické implantáty
musí od čela přístroje dodržovat minimální odstup 10 cm.
Součást dodávky
a Plně automatický kávovar
b Návod k použití
c Návod k použití filtru
d Montážní návod
e Připojovací vedení
f Montážní úhelník
g Distanční úchyt
h 5 upevňovacích šroubů (stříbrná)
i 2 upevňovací šrouby (dlouhé/černé)
j 2 upevňovací šrouby (krátké/černé)
k 1 ks dutinka (černá)
l 2 ks dutinka (bílá)
m Stručný návod
n Odměrná lžička
o Proužek pro testování tvrdosti vody
p Vodní filtr
q Hadička na mléko (sada)
r Nádoba na mléko
s Trubička nasávání
Instalace přístroje
Je třeba zajistit dostatečné odvětrávání. Z těchto důvodů odstraňte
zadní stěnu nebo vyřežte otvor o velikosti 500 x 400 mm. Mezi
zdí a základnou, příp. zadní stěnou musí být prostor min. 35 mm.
Ventilační ani vstupní otvory nesmí být zakryty. Při montáži
přístrojů umístěných nad tímto zařízením nebo pod ním dodržujte
montážní návod. Při instalaci přístroje nad ohřívačem pokrmů je
třeba ponechat volný prostor o výšce 590 mm. Chcete-li nainsta-
lovat přístroj přímo pod dekorační panel, měl by být ponechán
prostor pro ventilaci alespoň 200 cm². Ideální montážní výška
pro automatický kávovar, měřeno od podlahy až ke spodní hraně
přístroje, činí 950 mm.
1 Všechny díly vybalte a zkontrolujte, zda při přepravě
nedošlo k jejich poškození. Poškozené díly nesmí být
uvedeny do provozu.
2 V závislosti na variantě montáže zohledněte montážní
rozměry.
Důležité: U dvířek mohou být zvoleny dva úhly otevření. V
závislosti na požadovaném úhlu otevření se před montáží musí
zohlednit instalační odstup od zdi.
● Úhel otevření cca 110° (stav dodávky)
= instalační odstup od zdi nejméně 350 mm.
● Úhel otevření cca 155°
= instalační odstup od zdi nejméně 650 mm.
V případě úhlu otevření 155° odstraňte obě omezení na horním
a spodním závěsu.
3 Oddělte montážní šablonu na zadní straně návodu k
montáži. Montážní šablonu přiložte u přední hrany skříně
a našroubujte montážní úhelník f, viz obrázek, pomocí
2 upevňovacích šroubů h. Montážní úhelník musí u dna
skříně a zdi přiléhat bez mezery.
4 Hlavní vypínač U nastavte na h. Připojovací vedení e
připojte nejdříve k zásuvce a poté ke spotřebiči (citelné
zapadnutí). Nesmí dojít k jeho přiskřípnutí. Při nasazování
spotřebič zčásti nasaďte na skříň.
Důležité: Mezi spotřebičem a zdí musí být zachován odstup
min. 100 mm.
5 Spotřebič zasuňte do skříně až na doraz. Zkontrolujte
středové usazení spotřebiče. Je-li nutné, přístroj vyrovnejte.
Za tímto účelem spotřebič povytáhněte, oddělte vhodný
distanční úchyt g a instalujte na levé straně (nahoře a
dole). Spotřebič zasuňte do skříně až na doraz.
6 Uchyťte dvířka spotřebiče vpravo vedle výpusti a otevřete.
Vyjměte odkapávací misku Y. Kryt X vlevo dole táhněte
doprava dopředu a odstraňte. Zásuvku pro příslušenství Z
vytáhněte a odložte.
7 Spotřebič nejprve podle vyobrazení přišroubujte vždy
2 upevňovacími šrouby h a i a také 2 dutinkami l. Poté
přišroubujte vždy 1 upevňovacím šroubem h a dutinkou k
vpravo nahoře na skříni.
8 Jen pro odborníka
Někdy se může stát, že v důsledku deformace
ve vestavěném nábytku dvířka vestavěného plně
automatického spotřebiče váznou. Dvířka je možné seřídit.
Nastavte horní a dolní závěsy:
I. Otáčením šroubů V nastavte hloubku dvířek.
II. Ze závěsu sejměte horní a dolní tlumení závěsu.
Otáčením šroubů W nastavte sklon a horizontální polohu
dvířek.
9 Opět nasaďte tlumení závěsu.
10 Vložte kryt X a upevněte pomocí obou černých
upevňovacích šroubů j.
11 Opět vložte odkapávací misku Y a zásuvku pro příslušenství
Z a uzavřete dvířka spotřebiče.
cs –
15

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ctl636e series