Download Print this page

Υλικά Παράδοσης; Τοποθέτηση Της Συσκευής - Siemens CT636LE Series Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Υποδείξεις ασφαλείας
R
Διαβάστε και τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες χρήσης.
A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Για την
αποτροπή κινδύνων, οποιεσδήποτε επισκευές σε αυτήν τη συσκευή πρέπει να εκτελούνται από το
τμήμα ε ξυπηρέτησης πελατών μας. Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της
συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης, το
οποίο διατίθεται από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.
Σε περίπτωση βλάβης τραβήξτε αμέσως το φις από την πρίζα ή διακόψε την τάση του δικτύου.
Μόνο μια σωστή από τεχνικής άποψης εγκατάσταση σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης
εγγυάται ασφαλή χρήση. τερεώνετε τα ελεύθερα έπιπλα με μια γωνία του εμπορίου στον τοίχο.
Η συσκευή περιέχει μόνιμους μαγνήτες, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα ηλεκτρονικά
στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. Παρακαλούνται οι φορείς
ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης να διατηρούν μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από την μπροστινή
πλευρά της συσκευής.
Υλικά παράδοσης
a Πλήρως αυτόματη καφετιέρα
b Οδηγίες χρήσης
c Οδηγίες φίλτρου
d Οδηγίες τοποθέτησης
e Τροφοδοτικό καλώδιο
f Γωνία τοποθέτησης
g Αποστάτης
h 5 βίδες στερέωσης (ασημί)
i 2 βίδες στερέωσης (μακριές/μαύρες)
j 2 βίδες στερέωσης (κοντές/μαύρες)
k 1 κέλυφος (μαύρο)
l 2 κελύφη (άσπρα)
m Οδηγός γρήγορης αναφοράς
n Κουτάλι αλεσμένου καφέ
o Ταινία μέτρησης σκληρότητας νερού
p Φίλτρο νερού
q Εύκαμπτος σωλήνας γάλακτος (σετ)
r Δοχείο γάλακτος (με σωλήνα αναρρόφησης κοντό)
s Σωλήνας αναρρόφησης
Τοποθέτηση της συσκευής
Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό. Για το σκοπό αυτό απομακρύ-
νετε το πίσω τοίχωμα του επίπλου ή κόψτε ένα άνοιγμα 500 x
400 mm. Μεταξύ του τοίχου και του πυθμένα του ντουλαπιού ή
του πίσω τοιχώματος του πάνω ντουλαπιού πρέπει να διατηρείται
απόσταση τουλ. 35 mm. Οι θυρίδες εξαερισμού και τα ανοίγ-
ματα αναρρόφησης δεν πρέπει να καλύπτονται. Για το σκοπό
αυτό διαβάστε τις οδηγίες συναρμολόγηση της επάνω ή κάτω
συσκευής. Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω από θερμαινόμενο
ντουλάπι απαιτείται ύψος εσοχής 590 mm. Αν η συσκευή τοπο-
θετηθεί απευθείας κάτω από μια διακοσμητική πλάκα, θα πρέπει
να προσέξετε ώστε να υπάρχει μια θυρίδα εξαερισμού τουλ. 200
cm². Το ιδανικό ύψος τοποθέτησης για την πλήρως αυτόματη
καφετιέρα, μετρημένο από το δάπεδο μέχρι την κάτω ακμή της
συσκευής, είναι 950 mm.
1 Αφαιρέστε όλα τα μέρη από τη συσκευασία και ελέγξτε τα για
ζημιές μεταφοράς. Οι χαλασμένες συσκευές δεν επιτρέπεται
να τίθενται σε λειτουργία.
2 Λάβετε υπόψη τις διαστάσεις τοποθέτησης ανάλογα με την
παραλλαγή εγκατάστασης.
Σημαντικό: Για την πόρτα μπορεί να επιλεγούν δύο γωνίες ανοίγ-
ματος. Αναλόγως της επιθυμητής γωνίας ανοίγματος πρέπει πριν
την τοποθέτηση να προσεχθεί η απόσταση τοποθέτησης από τον
τοίχο.
● Γωνία ανοίγματος περ. 110° (κατάσταση παράδοσης)
= Α πόσταση τοποθέτησης από τον τοίχο τουλάχιστον 350 mm.
12
el
● Γωνία ανοίγματος περ. 155°
= Απόσταση τοποθέτησης από τον τοίχο τουλάχιστον
650 mm.
Για μια γωνία ανοίγματος 155° αφαιρέστε τους δύο πάνω περιορι-
σμούς πάνω και κάτω στον μεντεσέ.
3 Διαχωρίστε τη σαμπλόνα τοποθέτησης στην πίσω πλευρά
των οδηγιών τοποθέτησης. Τοποθετήστε τη σαμπλόνα
τοποθέτησης στην μπροστινή ακμή του ντουλαπιού και
βιδώστε τη γωνία τοποθέτησης,f όπως υποδεικνύεται, με
2 βίδες στερέωσης h. Η γωνία μονταρίσματος πρέπει να
ακουμπά χωρίς κενό στον πάτο του ντουλαπιού και στον
τοίχο.
4 Θέστε τον διακόπτη ρεύματος U στο θέση h. Συνδέστε
το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης e πρώτα στην πρίζα και
μετά στη συσκευή (ασφάλιση με το χαρακτηριστικό ήχο). Δεν
επιτρέπεται να μαγκωθεί. Τοποθετήστε τη συσκευή για τη
σύνδεση λίγο στο ντουλάπι.
Σημαντικό: Η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον τοίχο
πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm.
5 Ωθήστε τη συσκευή μέσα στο ντουλάπι μέχρι τέρμα.
Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται στο κέντρο. Αν χρειάζεται,
ευθυγραμμίστε τη συσκευή. Για τον σκοπό αυτό τραβήξτε λίγο
τη συσκευή, αποσυνδέστε τον κατάλληλο αποστάτη g και
βάλτε τον στην αριστερή πλευρά (πάνω και κάτω). Ωθήστε τη
συσκευή μέσα στο ντουλάπι μέχρι τέρμα.
6 Πιάστε την πόρτα της συσκευής δεξιά δίπλα στην έξοδο
ροφήματος και ανοίξτε την. Αφαιρέστε το δίσκο σταξίματος Y.
Τραβήξτε το κάλυμμα X αριστερά κάτω προς τα δεξιά εμπρός
και αφαιρέστε το. Τραβήξτε έξω τη θήκη ανταλλακτικών Z και
εναποθέστε την.
7 Βιδώστε πρώτα τη συσκευή με 2 βίδες στερέωσης h και i
καθώς και με τα 2 κελύφη l, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στη
συνέχεια βιδώστε με 1 βίδα στερέωσης h και το κέλυφος k
επάνω δεξιά στο ντουλάπι.
8 νο για τον τεχνίτη
Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται μέσω στρέβλωσης στο
έπιπλο εντοιχισμού να μαγκώσει η πόρτα της εντοιχιζόμενης
πλήρως αυτόματης καφετιέρας. Η πόρτα μπορεί να ρυθμιστεί.
Για τον σκοπό αυτό ρυθμίστε τους μεντεσέδες πάνω και κάτω:
I. Περιστρέφοντας τις βίδες V ρυθμίστε το βάθος της πόρτας.
II. Αφαιρέστε τον αποσβεστήρα μεντεσέ πάνω και κάτω από
τον μεντεσέ. Περιστρέφοντας τις βίδες W ρυθμίστε την
κλίση και την οριζόντια θέση της πόρτας.
9 Τοποθετήστε πάλι τον αποσβεστήρα μεντεσέ.
10 Τοποθετήστε το κάλυμμα X και στερεώστε το με τις δύο
μαύρες βίδες στερέωσης j.
11 Τοποθετήστε ξανά το δίσκο στάλαξης Y και τη θήκη
ανταλλακτικών Z και κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ctl636e series