Download Print this page

Montering Av Apparatet - Siemens CT636LE Series Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sikkerhetsanvisninger
R
Les og følg sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen.
A Fare for elektrisk støt!
Apparatet skal bare tilkobles strømnettet og brukes i samsvar med opplysningene på typeskiltet.
For å unngå farlige situasjoner må apparatet ikke repareres av andre enn produsentens kundeser-
vice. Dersom det oppstår skader på ledningen til apparatet, må den skiftes ut med en egen tilkob-
lingsledning som kan bestilles fra kundeservice. Trekk i tilfelle feil straks ut nettstøpselet eller slå av
nettspenningen.
Kun en fagmessig montering utført i overensstemmelse med denne monteringsveiledningen,
garanterer en sikker bruk. Møbler som ikke er festet, må festes til veggen med en vanlig vinkel.
Apparatet inneholder permanentmagneter som kan påvirke elektroniske implantater som f.eks.
pacemakere eller insulinpumper. De som bruker elektroniske implantater må holde en minsteav-
stand på 10 cm til forsiden av apparatet.
Inkludert i leveringen
a Kaffeautomat
b Bruksanvisning
c Filterveiledning
d Monteringsveiledning
e Tilkoblingsledning
f Monteringsvinkel
g Avstandsholder
h 5 festeskruer (sølv)
i 2 festeskruer (lange/svarte)
j 2 festeskruer (korte/svarte)
k 1 stk. hylse (svart)
l 2 stk. hylse (hvit)
m Miniveiledning
n Kaffeskje
o Testremse for måling av vannetshardhet
p Vannfilter
q Melkeslange (sett)
r Melkebeholder
s Innsugingsrør

Montering av apparatet

Sørg for tilstrekkelig luftventilasjon. Fjern bakveggen på
møbelet for å oppnå en tilstrekkelig ventilasjon, eller skjær ut en
åpning på 500 x 400 mm. Det må være en avstand av minst 35
mm mellom veggen og skapbunnen, eller bakveggen til skapet
som er plassert ovenfor. Lufteslissene og innsugningsåpnin-
gene må ikke tildekkes. Følg også monteringsanvisningen til
apparatet som er plassert ovenfor eller nedenunder. Ved monte-
ring over en varmeskuff, må nisjens høyden være 590 mm. Hvis
apparatet blir montert direkte under et panel, må en kontrollere
at det finnes en luftesliss av minst 200 cm². Den ideelle monte-
ringshøyden for kaffeautomaten, målt fra gulvet til underkanten
av apparatet, er 950 mm.
1 Pakk ut alle deler og kontroller dem med tanke på
transportskader. Et skadet apparat må ikke tas i bruk.
2 Pass på korrekte mål for monteringen, alt etter
innbyggingsvariant.
Viktig: Du kan velge mellom to åpningsvinkler for døren. Før
montering må det tas hensyn til avstanden til veggen avhengig
av ønsket åpningsvinkel.
● Åpningsvinkel ca. 110° (ved levering)
= monteringsavstand til veggen minimum 350 mm.
● Åpningsvinkel ca. 155°
= monteringsavstand til veggen minimum 650 mm.
6
no
For en åpningsvinkel på 155° må du fjerne de to begrensnin-
gene øverst og nederst på hengslet.
3 Ta av monteringsmalen på baksiden av
monteringsanvisningen. Legg monteringsmalen mot
forkanten av skapet, og skru fast monteringsvinkel f med
2 festeskruer h som vist. Monteringsvinkelen må ligge inntil
skapbunn og vegg uten spalte.
4 Sett nettbryteren U på h. Tilkoplingsledningen e må først
stikkes inn i stikkontakten og deretter inn i apparatet (skal gå
merkbart i lås). Den må ikke komme i klem. Sett apparatet
litt bort til skapet for tilkobling.
Viktig: Avstanden mellom apparatet og veggen må være
minst 100 mm.
5 Skyv apparatet inn i skapet til anslag. Kontroller om
apparatet er midtstilt. Rett opp skapet ved behov. Trekk
apparatet litt ut, ta av de passende avstandsholderne g og
fest dem på venstre side (oppe og nede). Skyv apparatet
inn i skapet til anslag.
6 Ta tak i apparatdøren ved siden av utløpet, og åpne den.
Ta ut dryppbakken Y. Dra dekselet X under til venstre
mot høyre forover og ta det av. Trekk ut og legg til side
tilbehørsskuffen Z.
7 Skru fast apparatet med hhv. 2 festeskruer h og i samt
med de to hylsene l, som vist. Skru det deretter fast øverst
til høyre på skapet med 1 festeskrue h og hylse k.
8 Kun for fagfolk
I sjeldne tilfeller kan døren på den innebygde
helautomatiske kaffemaskinen henge på grunn av vridning i
innbyggingsmøbelet. Døren kan justeres. Still inn hengslene
oppe og nede:
I. Still inn dybden på døren ved å dreie på skruene V.
II. Ta hengseldempingen oppe og nede av hengslene. Still
inn dørenes vinkel og horisontale posisjon ved å dreie på
skruene W.
9 Sett på hengseldempingen igjen.
10 Sett inn dekselet X og fest det med de to svarte
festeskruene j.
11 Sett inn dryppbakken Y og tilbehørsskuffen Z igjen og lukk
apparatdøren.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Siemens CT636LE Series

This manual is also suitable for:

Ctl636e series