Download  Print this page

Lovenčina - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Knife
Hide thumbs

Advertisement

Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
bezpečnosť
Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a
uschovajte ich pre budúcnosť.
Odstráňte všetko balenie vrátane
plastového krytu z čepelí. Plastový kryt si
treba ponechať a treba ho zakladať na
čepele, keď zariadenie nie je používané.
Pred zakladaním alebo vyberaním čepelí a
pred čistením zariadenie vždy vypnite a
odpojte z elektrickej siete.
Čepele sú ostré, takže s nimi manipulujte
opatrne. Pri manipulácii s nimi a ich čistení
ich držte za rukoväte, mimo rezných hrán.
Pri krájaní držte ruky a ostatné kuchynské
náradie v bezpečnej vzdialenosti od čepelí.
Ak na tomto zariadení bude vidno nejaké
poškodenie, nepoužívajte ho.
Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené
príslušenstvo.
Nikdy nenechávajte toto zariadenie bez
dohľadu, keď je zapojené do elektrickej
siete.
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je
poškodené. Dajte ho skontrolovať alebo
opraviť: Prečítajte si časť „servis a
starostlivosť o zákazníkov".
Elektrickú šnúru nenechávajte visieť cez
okraj stola alebo kuchynskej linky a
nedovoľte, aby sa dotýkala horúcich
povrchov.
Elektrický nôž používajte len v domácnosti
na stanovený účel a vždy ho používajte
správnym spôsobom.
63

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series