Download  Print this page

Ïesky - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Knife
Hide thumbs

Advertisement

Ïesky
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál včetně
plastových krytů čepelí. Kryty čepelí si
uschovejte, abyste je mohli nasadit na
čepele, které nepoužíváte.
Před zasunutím nebo vytažením čepelí a
před čištěním přístroj vždy vypněte a
vytáhněte z elektrické zásuvky.
Čepele jsou ostré, proto s nimi zacházejte
opatrně. Při manipulaci a čištění čepele
uchopte za střenku mimo ostří.
Při krájení dávejte pozor, abyste ruce a
kuchyňské náčiní drželi v dostatečné
vzdálenosti od čepelí.
Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje
známky poškození.
Nepoužívejte příslušenství nedoporučené
výrobcem.
Přístroj zapojený do elektrické zásuvky
nenechávejte bez dozoru.
Nepoužívejte poškozený přístroj. Nechte jej
zkontrolovat nebo opravit: viz „servis a
údržba".
Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu
nebo pracovní desky ani aby se dotýkal
horkých povrchů.
Elektrický nůž používejte jen k určeným
účelům v domácnosti.
Dbejte na to, aby se pohonná jednotka,
kabel ani zástrčka nenamočily.
Při krájení potravin nepoužívejte
nadměrnou sílu.
47

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series