Download  Print this page

Lovenčina - Kenwood KAX950ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

bezpečnosť
Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a
uschovajte ich pre budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
Pred mletím vždy z mäsa odstráňte kosti a
kožu, atď.
Pri mletí orechov ich naraz vkladajte len
niekoľko a skôr než pridáte ďalšie,
umožnite špirále, aby ich nabrala.
Zariadenie vždy odpojte:
pred montážou alebo demontážou dielov;
po použití;
pred čistením.
Vždy používajte dodaný posúvač. Nikdy
nedávajte prsty ani kuchynské náradie do
plniacej trubice.
Varovanie – čepeľ je ostrá, pri používaní i
čistení buďte opatrní.
Pred zapnutím zariadenia zaistite
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je
príslušenstvo na svojom mieste.
poškodené. V takom prípade ho dajte
skontrolovať alebo opraviť: prečítajte si časť
„servis a starostlivosť o zákazníkov".
Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené
príslušenstvo.
Nesprávne používanie tohto príslušenstva
môže spôsobiť zranenie.
Ďalšie bezpečnostné upozornenia si
prečítajte v príručke hlavného kuchynského
zariadenia.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
88

Hide quick links:

Advertisement

loading