Download Print this page

Lovenčina - Kenwood KHH30 multizone Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

bezpečnosť
l
Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre
budúcnosť.
l
Odstráňte všetky obaly a štítky.
l
V týchto prípadoch zariadenie vypínajte a odpájajte z
elektrickej siete:
l
Pred zakladaním a vyberaním súčastí.
l
Keď nie je používané.
l
Pred čistením.
l
Po použití tohto zariadenia, pred zakladaním alebo
vyberaním nástrojov/príslušenstva a pred jeho čistením
pretočte ovládač rýchlosti do pozície VYPNUTIA („O") a
zariadenie odpojte z elektrickej siete.
l
Prsty držte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých súčastí
a založených nástrojov.
l
Nikdy nenechávajte toto zariadenie bez dohľadu, keď je v
chode.
l
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené. V
takom prípade ho dajte skontrolovať alebo opraviť:
prečítajte si časť „servis a starostlivosť o zákazníkov".
l
Elektrickú šnúru nikdy nenechávajte visieť smerom nadol
tak, že by ju mohlo zdrapnúť dieťa.
l
Pohonnú jednotku, elektrickú šnúru a zástrčku nikdy
nenechajte zmoknúť.
l
Pri používaní výstupu dvojakého pohonu nesmú byť
uložené v nádobe ani založené žiadne nástroje do
nádoby.
l
Nikdy nepoužívajte nejaký neschválený nástroj alebo
niekoľko nástrojov naraz.
l
Nikdy neprekračujte množstvá uvedené v tabuľke
maximálnych množstiev.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KHH30 multizone

This manual is also suitable for:

Multione