Download  Print this page

Black & Decker MZ3000PG User Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ó©H hC G ¢ùHÉ≤dG hC G ∂∏°ùdG ∞∏J ádÉM »a RÉ¡L ...C G 𫨰ûJ ÖæéJ •
πµ°T ...C É H ¬Ø∏J hC G ¬Wƒ≤°S hC G RÉ¡édG ∞FÉXh »a π∏N ...C G Qƒ¡X
õcôe ÜôbC G ≈dE G πeɵdÉH RÉ¡édG IOÉYE G Öéj ɪc ,∫ɵ°TC É dG øe
hC G á«FÉHô¡µdG äÉMÉ∏°UE É dG AGôLE G h ¬°üëØd óªà©e áfÉ«°U
õcôe ÜôbC G ≈dE G ¬ª∏°S πH ,∂°ùØæH RÉ¡édG ìÉ∏°UE G ∫hÉëJ Éd •
.É¡æe óªà©e hC G ôµjO ófB G ∑É∏H ácô°ûd ™HÉJ áfÉ«°U
Éd hC G É¡H ≈°Uƒe ô«Z äÉeõ∏à°ùe hC G äÉ≤ë∏e ΩGóîà°SG ...OD ƒ j ób •
hC G ≥jôM ܃°ûf ≈dE G RÉ¡édG Gò¡d á©æ°ü o ª dG ácô°ûdG É¡©«ÑJ
.á«fɪ°ùL áHÉ°UE G hC G á«FÉHô¡c áeó°üd ¢Vô©àdG
hC G πª©dG í£°S hC G Ió°†æªdG ±GƒM ≈∏Y ∂∏°ùdG ≥«∏©J ÖæéJ •
ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢UôMGh áæNÉ°ùdG í£°SC É dG á°ùeÉ∏e ÖæéJ •
...C G Üôb RÉ¡édG Gòg AGõLC G øe ...C G ,™°Vh hC G ,𫨰ûàH º≤J Éd •
AÉHô¡µdG hC G RɨdÉH πª©j ...òdG óbƒªdG πãe) ¬bƒa hC G øNÉ°S í£°S
.QÉîH ¬æe å©Ñæj RÉ¡L ...C G hC G (øNÉ°S ¿ôa πNGO hC G
RÉ¡édG πªM É k ≤ ∏£e ∫hÉëJ É∏a ,∂∏°ùdG ∫ɪ©à°SG IAÉ°SE G ÖæéJ •
∂°ùeG πH ,¢ùÑ≤ªdG øe ¬∏°üØd Iƒ≤H √ó°T hC G ∂∏°ùdG ΩGóîà°SÉH
.»FÉHô¡µdG QÉ«àdG π°üØd ¬Ñë°SGh ¢ùHÉ≤dÉH
π«°UƒJ øe ócC É J ,RÉ¡édG ™e »aÉ°VE G π«°UƒJ ∂∏°S ΩGóîà°SG óæY •
.ΩGóîà°SÉdG πªëJ ≈∏Y ¬JQóbh G k ó«L ∂∏°ùdG
πªëJ ≈∏Y Qó≤j ƒà°ùe í£°S ≈∏Y ∞jhhôµ«ªdG ¿ôa ™°Vh »¨Ñæj •
.¬∏NGO É¡©°Vh øµªj ΩÉ©W ᫪c π≤KC G ¿Rhh ¿ôØdG ¿Rh
á«LÉLõdG á«æ«°üdG øµJ ºd GPE G ∞jhhôµ«ªdG ¿ôa 𫨰ûàH º≤J Éd •
.í«ë°üdG ™°VƒdG »a IQGhódG áeÉYódG hC G
¿ôa πØ°SC G ôªj Éd ¬fC G h »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ∞∏J ΩóY øe ócC É J •
.IOÉM hC G áæNÉ°S í£°SC G ájC G ¥ƒa hC G ∞jhhôµ«ªdG
RÉ¡édG ΩGóîà°SG
.ôWÉîe ájC G Öæéàd ᫵«fɵ«ªdG
.áæNÉ°ùdG í£°SC É dG á°ùeÉ∏e
.¢†HÉ≤ªdG
.¿ôØdG ¥ƒa A»°T ...C G ™°†J Éd •
¬éeO ΩóY ø«©àjh ,á∏≤à°ùe IóMh ƒg Gòg ∞jhhôµ«ªdG ¿ôa •
ájƒ¡J ¿Éª°†d ,Gòd . m ±Éc AGƒg QÉ«J ¿ôØdG ≈dE G π°üj ¿C G ø«©àj •
≈∏Y º°S 15h RÉ¡édG ∞∏N º°S 10 √Qób ÆGôa ôaƒJ Ωõ∏j ,Ió«L
≈∏YC G º°S 30h ôNB É dG ÖfÉédG ≈∏Y º°S 30h ø«ÑfÉédG óMC G
áÑ°SÉæªdG »fGhC É dG ≈∏Y §≤a ΩGóîà°SÉdG ô°üb »¨Ñæj •
»¨Ñæj ,á«bQh hC G ᫵«à°SÉ∏H á«YhC G »a ΩÉ©W ø«î°ùJ óæY •
.∫É©à°TG çhóM ∫ɪàMÉd ¿ôØdG á¶MÉ∏e
¬∏°üa hC G ¿ôØdG 𫨰ûJ ±É≤jE G Öéj ,¿ÉNO óYÉ°üJ ßMƒd GPE G •
OɪNE É d É k ≤ ∏¨e ¿ôØdG ÜÉH AÉ≤HE G ™e »FÉHô¡µdG QÉ«àdG Qó°üe øY
ôNC É J ≈dE G ∞jhhôµ«ªdG »a äÉHhô°ûªdG ø«î°ùJ ...OD ƒ j ¿C G πªàëj •
óæY QòëdG »NƒJ ø«©àj Gòd ,äÉYÉ≤ØH ÖMÉ°üªdG ¿É«∏¨dG
AGòZ äÉjhÉM hC G äÉYÉ°VôdG äÉjƒàëe êQ hC G ≥ØN Ωõ∏j •
∫ÉØWC É ∏d É¡FÉ£YE G πÑb É¡JQGôM áLQO øe ≥≤ëàdGh ∫ÉØWC É dG
¬«∏Z ºJ ...òdG hC G ¬Jô°û≤H ßØàëªdG ¢†«ÑdG ø«î°ùJ ΩóY »¨Ñæj •
ób ¢†«ÑdG Gòg ¿C É d ∞jhhôµ«ªdG ¿ôa »a ¬Jô°ûb ꃰ†f ≈àM
.∞jhhôµ«ªdG »a ø«î°ùàdG AÉ¡àfG ó©H ≈àM ôéØæj
hC G ΩÉ©W äÉØ∏îe ájC G ádGRE G h ...QhO πµ°ûH ¿ôØdG ∞«¶æJ »¨Ñæj •
QƒgóJ ≈dE G áØ«¶f ádÉM »a ¿ôØdG ≈∏Y ®ÉØëdG ΩóY ...OD ƒ j ób •
¿C G πªàëjh RÉ¡édG ôªY ≈∏Y k É Ñ∏°S ôKD ƒ j ób ɪe ;í£°ùdG ádÉM
hC G RÉ¡édG ôª¨J Éd ,á«FÉHô¡c áeó°üd ¢Vô©àdG ô£N ÖæéJ ᫨H •
.iôNC G πFGƒ°S ájC G hC G AɪdG »a ¢ùHÉ≤dG hC G ∂∏°ùdG
.èàæªdG Gò¡H á≤ë∏ªdG ºFGƒ≤dG ádGRE G ô¶ëj •
á«LÉLõdG á«æ«°üdG ≈∏Y ¬©°VƒH ΩÉ©£dG »¡W ΩóY Öéj •
øe Égô«Z hC G á«fÉ£∏°S ΩGóîà°SG É k ª FGO Öéjh ,Iô°TÉÑe
.∞jhhôµ«e ¿ôa »a ΩGóîà°SÉ∏d áÑ°SÉæªdG äÉjhÉëdG
2 -
- 5
Arabic
.áæ«HÉc πNGO ¬©°Vh hC G ôNB G RÉ¡L »a
.¿ôØdG
.∞jhhôµ«ªdG ¿GôaC G »a ΩGóîà°SÉ∏d
.Ö¡d áæ°ùdC G ájC G
.äÉHhô°ûªdG á«YhC G ™e πeÉ©àdG
.¥hôë∏d ∫ÉØWC É dG ¢Vô©J Öæéàd
.Ö°SGhQ
.IQƒ£N »a ÖÑ°ùàj

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mz3000pgsa