Download  Print this page

Black & Decker MZ3000PG User Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
(Microwave) ∞jhhôµ«ªdG QR ≈∏Y §¨°VGh ÜÉÑdG ≥∏ZC G
.LED á°TÉ°T ≈∏Y ܃∏£ªdG ábÉ£dG OGóYE G ô¡¶j ≈àM Qôµàe πµ°ûH
¢Vô©dG
ábÉ£dG
PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6
PL7
PL8
PL9
PL10
%100
,8h 10 ø«jƒà°ùªdG ø«H Ée ábÉW iƒà°ùe QÉ«àNG óæY :äɶMÉ∏e
.𫨰ûàdG AÉæKC G ¢†eƒj ±ƒ°Sh »dÉ©dG iƒà°ùªdG ô°TD ƒ e A»°†j ±ƒ°S
A»°†j ±ƒ°S
,1h 7 Újƒà°ùŸG ÚH Ée ábÉW iƒà°ùe QÉ«àNG óæY
.𫨰ûàdG AÉæKC G ¢†eƒj ±ƒ°Sh ¢†ØîæŸG iƒà°ùŸG ô°TD ƒ e
iƒà°ùe LED á°TÉ°T ¢Vô©J ≈àM
" hC G "
"h "
."
.᫪bôdG QGQRC ' G ΩGóîà°SÉH ܃∏£ŸG »¡£dG âbh πNOC G
99h á≤«bO 99 ƒg ∞jhhôµ«ŸG ¿ôa ' »¡W âbh ≈°übC G :á¶MÓe
START
ºàj ±ƒ°S .»¡£dG AóÑd
+30SEC
±ƒ°S .»¡£dG AÉæKC G »dRÉæàdG ó©dG »a C G óÑj ±ƒ°Sh »¡£dG âbh ¢VôY
.LED á°TÉ°T »a "
"í°ùe/±É≤jE G " QõdG ≈∏Y §¨°†dG ádÉM »a ,»¡£dG AÉæKC G :á¶MÉ∏e
™Lôj ±ƒ°S ,á≤«bO ∫É∏N á«∏ªY ájC G AGôLE G ΩóY ádÉM »a hC G
≈∏Y §¨°†dG øµªj ,IGƒ°ûªdG hC G ∞jhhôµ«ªdÉH »¡£dG AÉæKC G :á¶MÉ∏e
"Öcôe ƒ¡W/IGƒ°ûªdG" QõdG hC G
¢Vô©d
GRILL/
COMB.
ó©H .¿GƒK 3 Ióªd LED á°TÉ°T ≈∏Y á«dÉëdG ∞jhhôµ«ªdG ábÉW
.OÉ੪dG ™°VƒdG ≈dE G á°TÉ°ûdG Oƒ©J ±ƒ°S ,¿GƒK çÉ∏K
iƒà°ùªdG
%10
1
%20
2
%30
3
%40
4
%50
5
%60
6
%70
7
%80
8
%90
9
10
"ábÉ£dG" QR ≈∏Y §¨°VG
POWER
" A»°†j ±ƒ°S .܃∏£ŸG ábÉ£dG
"á«fÉK 30+/C G óHG" QõdG ≈∏Y §¨°VG
" hC G "
"h "
"h ":" ¢†eƒj
.É k « FÉ≤∏J ≥HÉ°ùdG OGóYE É dG ≈dE G ¿ôØdG
"ábÉ£dG" QR
POWER
áeÉYódG ≈∏YC G ™e (4) á«LÉLõdG á«æ«°üdG IGPÉëªH ºb •
.Ö°SÉæe »FÉHô¡c QÉ«J Qó°üªH RÉ¡édG π°Uh •
±ƒ°S ,Ö°SÉæe »FÉHô¡c QÉ«J Qó°üªH ∞jhhôµ«ªdG ¿ôa π«°UƒJ óæY
"≥Ñ°ùe §Ñ°V/áYÉ°ùdG" QõdG ≈∏Y §¨°VG 1
CLOCK
±ƒ°S .
PRE-SET
.Ö«JôàdG ≈∏Y "0" ,"0" ,"8" ΩÉbQC É dG ≈∏Y §¨°VG 2
.܃∏£ªdG Ö°ùM
"≥Ñ°ùe §Ñ°V/áYÉ°ùdG" QõdG ≈∏Y §¨°VG 4
AÉ¡fE É d
CLOCK
PRE-SET
.LED á°TÉ°T ≈∏Y âbƒdG ¢VôY ºàj ±ƒ°S .áYÉ°ùdG §Ñ°V
"í°ùe/±É≤jE G " QõdG ≈∏Y §¨°†dG ádÉM »a :á¶MÉ∏e
hC G
STOP
CLEAR
É k « FÉ≤∏J ¿ôØdG Oƒ©j ±ƒ°S ,IóMGh á≤«bO ∫É∏N á«∏ªY ájC G ò«ØæJ ΩóY
"ïÑ£ªdG âbD ƒ e" QR ≈∏Y É k °†jC G RÉ¡édG Gòg πªà°ûj
π¡°S
KITCHEN
TIMER
:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y QõdG Gòg 𫨰ûJ øµªj .ΩGóîà°SÉdG
¢Vô©J ±ƒ°S ,
KITCHEN
.áYÉ°ùdG ô°TD ƒ e A»°†j ±ƒ°Sh 00:00 ΩÉbQC É dG LED á°TÉ°T
.á«fÉK
"0" ΩÉbQC G h ":" õeôdG A»°†j ±ƒ°Sh ,∫hC É dG "0" ¢†eƒj ±ƒ°S
.܃∏£ªdG ¬«ÑæàdG âbh ∫ÉNOE É d ᫪bôdG QGQRC É dG Ωóîà°SG 2
.OGóYE É dG ó«cC É àd
START
+30SEC
áYÉ°ùdG ô°TD ƒ e »Øàîj ±ƒ°S ,•ƒÑ°†ªdG âbƒdG ∫ƒ∏M óæY 4
STOP
CLEAR
±ƒ°S LED á°TÉ°T ¿E É a ,É¡£Ñ°V ≥Ñ°S ób áYÉ°ùdG âfÉc GPE G
™°V ºK ,(8) ÜÉÑdG ôjôëJ IóMh ΩGóîà°SÉH ¿ôØdG ÜÉH íàaG
2 -
- 2
áYÉ°ùdG §Ñ°V
."0:00" ¿ôØdG ¢Vô©J
.8:00 §Ñ°†d k É ∏ãe ,í«ë°üdG âbƒdG §Ñ°†d
.áYÉ°ùdG ΩÉbQC G ¢†eƒJ
" k A É°ùe/É k MÉÑ°U" QõdG ≈∏Y §¨°VG 3
AM/PM
.á≤HÉ°ùdG ádÉëdG ≈dE G
"ïÑ£ªdG âbD ƒ e" QõdG ≈∏Y §¨°VG 1
TIMER
"á«fÉK 30+/C G óHG" QõdG ≈∏Y §¨°VG 3
.áYÉ°ùdG ô°TD ƒ e A»°†j ±ƒ°S
.¬«ÑæJ 䃰U ´Éª°S ºàj ±ƒ°Sh
.»dÉëdG âbƒdG ¢Vô©J
("ê" πµ°ûdG) ΩGóîà°SÉdG
.(4) á«LÉLõdG á«æ«°üdG ≈∏Y AÉYƒdG
Arabic
.IQGhódG
.iôNC É dG

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mz3000pgsa