Download  Print this page

Black & Decker MY2000P User Manual

Black & decker microwave oven user manual
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Microwave Oven

First Use Safety Recommendation
Please read through this booklet for safe and efficient use of the appliance.
We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed
instructions even if you are familiar with using this appliance.
Keep this guide handy for future reference.
English
Page 02
Farsi
Page 17
Arabic
Page 25
MY2000P / MY2000PSA

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Black & Decker MY2000P

 • Page 1: Microwave Oven

  We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed instructions even if you are familiar with using this appliance. Keep this guide handy for future reference. English Page 02 Farsi Page 17 Arabic Page 25 MY2000P / MY2000PSA...
 • Page 2 English Fig A Defrost(kg) Time(min) Power...
 • Page 3 English Defrost(kg) Time(min) Intended use Your Black & Decker microwave oven is designed to heat appropriate foods & beverages using electromagnetic radiation. Always check the suitability of ingredients before cooking. Do not use this appliance for any other purpose. This product is intended for indoor household use only.
 • Page 4 English • This microwave oven is a free-standing unit & must not be built-in or placed in a cabinet. • The oven must have sufficient air flow. A gap of 10 centimetres is required at the back, 15 centimetres at both sides and 30 centimetres above the oven to ensure good ventilation.
 • Page 5 • Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the microwave oven or over any hot or sharp surfaces. • Do not operate the appliance when empty. This could damage the oven.
 • Page 6 English After use Switch off and remove the plug from the power outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, cleaning or carrying out any maintenance of the appliance. Never pull the cord while removing it from the power outlet. Keep children and animals away from the unit and cord set.
 • Page 7 Always use oven gloves when removing items from the oven. If the door of the oven is opened during cooking, the microwave oven will automati- cally stop working. Cooking will continue after re-closing the door. If the remaining cooking time is not required, rotate the timer back to “0”...
 • Page 8 • Ensure the antenna fitted to the radio, TV, etc is correctly fitted & receiving a strong signal. • Plug the microwave oven into a different socket outlet : 220-240V~ 50Hz 1080W : 700W...
 • Page 9: Making A Claim

  English Protecting the environment Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste. Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose it off with other household waste. Make this product available for separate collection.
 • Page 10 œ . « ≤ π e U ± t ≥ ° U ∞ d “ œ ¥ « « “ ¬ ≤ d ¥ b ¬ ≤ O b , L U z s ≤ e ¥ ¥ § U d È...
 • Page 11 ‫: ۰۴۲-۰۲۲ ﻭﻟﺖ ~ ۰۶ ﻫﺮﺗﺰ ۰۸۰۱ ﻭﺍﺕ‬ ‫: ۰۰۷ ﻭﺍﺕ‬ ‫: ۰۵۴,۲ ﻣﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰ‬ ‫:۰۲ ﻟﯿﺘﺮ‬ ‫: ۰۵/۰۱ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ‬ Farsi .‫ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ‬ MY2000P: ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‬ ‫ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎﺭﯼ‬ ‫ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ‬ ‫ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ‬ ‫ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ‬ ‫ﻭﺯﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬...
 • Page 12 ،‫ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﺭ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺁﻥ‬ .‫ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺣﺎﻟﺖ "0" ) ﺧﺎﻣﻮﺵ( ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﯾﺦ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﺯﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺩﮔﻤﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺍﻥ )۶( ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ‬ ‫( ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﯾﺦ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ .‫ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ...
 • Page 13 (‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ )ﺷﮑﻞ ﺍﻟﻒ‬ ‫۱ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺩﺭﺏ‬ ‫۶ ﺩﮔﻤﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ‬ .‫• ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ‬ ،‫• ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ‬ ،‫ﺍﺯ...
 • Page 14 ‫• ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ‬ .‫ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫• ﺍﺯ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﺎﻕ‬ .‫ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫• ﺍﺟﺎﻕ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﻏﺬﺍﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻑ، ﻭ ﻧﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺁﻧﺮﺍ، ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﺎﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻏﺬﺍ‬ ‫ﺭﺍ...
 • Page 15 ‫• ﺍﺯ ﭘﺨﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ‬ ‫ﺍﺟﺎﻕ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.) ﻏﺬﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ(. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﯾﺎ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ‬ .‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫•...
 • Page 16 Defrost(kg) Time(min) ‫ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺏ ﯾﺎ ﺩﺭﺯﮔﯿﺮﻫﺎﯼ‬ ‫ﺩﺭﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎﺭ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ: ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ‬ ‫ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ )ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺕ‬ ‫ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ...
 • Page 17 ۲ ۳ ۱ ‫ﺷﮑﻞ ﺍﻟﻒ‬ Defrost(kg) Time(min) ۶ ۵ Farsi ۴ Power ۸ ۷...
 • Page 18: Black & Decker

  « ∞ ± l ± M t ª K ¢ ∑ , ô b ¥ r « ∞ I N U “ ∞ K π § W ° ∫ U « ∞ U ‰ ∑ F L ≈ ß ¥ b . §...
 • Page 19 .¥ÉÑWC É dG ádÉ°ùZ »a hC G ¿ƒHÉ°üdG .ájƒ¡àdG äÉëàa ≈dE G √É«ªdG ∫ƒNóH ìɪ°ùdG ΩóY .ºµëàdG áMƒd .ºµëàdG áMƒd ∫É£j π∏ÑdG ´óJ Éd á«æØdG äÉfÉ«ÑdG MY2000P :∞«æ°üàdG : ∞jhhôµ«ªdG ábÉW êôN 𫨰ûàdG OOôJ á«LQÉîdG OÉ©HC É dG ¿ôØdG ∞jƒéJ OÉ©HC G ¿ôØdG á©°S...
 • Page 20 á«©°Vh) "0" ≈dE G âbD ƒ ªdG IOÉYE É H ºb ,¬∏ªY AÉæKC G ¿ôØdG ±É≤jE G äOQC G GPE G h ºb ºK øeh É¡fRh øe ÉdhC G ócC É J ,áé∏ãªdG ᪩WC É dG ó«ªéJ ∂a äOQC G GPE G h ∂a IQhO C G óÑJh ,"ó«ªéàdG ∂a"...
 • Page 21 âbD ƒ ªdG »a ºµëàdG IôµH 5 ábÉ£dG iƒà°ùe »a ºµëàdG IôµH 6 .RÉ¡édG ≈∏Y øe ∞«∏¨àdG ∂a • ¿ƒc ΩóY πãe äÉ«Ø∏J ájC G ±É°ûàcÉd ¬Ø«∏¨J ∂a ó©H RÉ¡édG ¢üëØJ • »a äÉëàa hC G è©ÑJ OƒLh hC G ¬Ø∏J hC G í«ë°üdG ¬fɵe »a ÜÉÑdG GPE G .RÉ¡édG ∞jƒéJ »a è©ÑJ …C G hC G á°TÉ°ûdG hC G ÜÉÑdG IòaÉf .RÉ¡édG Ωóîà°ùJ Éd ,á≤HÉ°ùdG äÉ«Ø∏àdG øe ∞∏J …C G â¶MÉd .Iôe ∫hC É...
 • Page 22 Arabic ôª¨dG á≤jô£H ᪩WC É dG »∏b »a ∞jhhôµ«ªdG ΩGóîà°SG ∫hÉëJ Éd • ¿Rh πªëJ ≈∏Y Qó≤j í£°ùe í£°S ≈∏Y ∞jhhôµ«ªdG ™°Vh »¨Ñæj • .øª°ùdG hC G âjõdÉH .¬∏NGO É¡©°Vh øµªj ΩÉ©W ᫪c π≤KC G ¿Rhh ∞jhhôµ«ªdG .∞jhhôµ«ªdG ¥ƒa A»°T …C G ™°†J Éd • Éd ájhÉëdG »a OƒLƒªdG ΩÉ©£dG ø«î°ùJ ≈∏Y ∞jhhôµ«ªdG πª©j •...
 • Page 23 ,Iô°TÉÑe á«LÉLõdG á«æ«°üdG ≈∏Y ¬©°VƒH ΩÉ©£dG »¡£H º≤J Éd • Ö°SÉæªdG äÉjhÉëdG øe Égô«Z hC G á«fÉ£∏°S ΩGóîà°SG øe k É ªFGO ócC É Jh .∞jhhôµ«ªdG »a É¡eGóîà°SG …C G Qƒ¡X ó©H hC G ¢ùHÉ≤dG hC G ∂∏°ùdG ∞∏J ádÉM »a RÉ¡édG π¨°ûJ Éd • ,∫ɵ°TC É...
 • Page 24 Defrost(kg) Time(min) ∫ɪ©à°SG ΩóY ø«©àj ,ÜÉÑdG πØb hC G ¿ôØdG ÜÉH ∞∏J ádÉM »a :ôjòëJ .πgD ƒ e ¢üî°T ój ≈∏Y ¬MÉ∏°UE G ºàj ≈àM ¿ôØdG ∫ɪYC É H πgD ƒ ªdG »æØdG ô«Z ¢üî°T …C G ΩÉ«b ¿ƒeC É ªdG ô«Z øe :ôjòëJ ábÉ£d ¢Vô©àdG øe »≤j …òdG AÉ£¨dG ∂a øª°†àJ ìÉ∏°UE G hC G áfÉ«°U É¡fC É...
 • Page 25 (C G πµ°T) ∫ɵ°TC É dG Arabic Defrost(kg) Time(min) Power...
 • Page 26: Warranty Registration Card

  POSTCODE « ¡ « ∞ ¥ a ¢ U ¸ DATE OF PURCHASE « ∞ ∂ U DEALER'S NAME & ADDRESS/ PRODUCT MODEL NO. MY2000P/MY2000PSA Black & Decker WARRANTY REGISTRATION CARD « Ê ´ M u r Ë ≈ ß...

This manual is also suitable for:

My2000psa