Download  Print this page

Black & Decker MZ2000P User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Microwave Oven

First Use Safety Recommendation
Please read through this booklet for safe and efficient use of the appliance.
We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed
instructions even if you are familiar with using this appliance.
Keep this guide handy for future reference.
English
Page 02
Farsi
Page 17
Arabic
Page 25
MZ2000P

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Black & Decker MZ2000P

 • Page 1: Microwave Oven

  We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed instructions even if you are familiar with using this appliance. Keep this guide handy for future reference. English Page 02 MZ2000P Farsi Page 17 Arabic Page 25...
 • Page 2 English Fig A Power Med. M.Low M.High High Time(min) Defrost(kg)
 • Page 3 English Fig B Fig C WARNING: If the door or door seals are Intended use damaged, the oven must not be operated Your Black & Decker microwave oven is until it has been repaired by a competent designed to heat appropriate foods & person beverages using electromagnetic radiation.
 • Page 4 English • Do not remove the feet from this product. • This microwave oven is a free-standing unit & must not be built-in or placed in a • Do not cook food directly on the glass cabinet. tray. Always use a bowl or other container that is suitable for use in a microwave •...
 • Page 5 English • Microwave utensils should be used only • The microwave oven should be placed in accordance with the manufacturer's on a flat stable surface which can hold instructions. the weight of the appliance and the heaviest of food likely to be cooked •...
 • Page 6 English After use Features (Fig. A) 1 Door safety lock Switch off and remove the plug from the 2 Door power outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, 3 Window cleaning or carrying out any maintenance 4 Control panel of the appliance.
 • Page 7 English the timer to the “0” (Off) position. Use (Fig. C) To defrost frozen items, first check the Place the food to be cooked onto a weight of the item. suitable container. Press the door release Rotate the power control (6) to select the (10) to open the oven door then place the “M.Low”...
 • Page 8 Odours can be removed from the oven by • Plug the microwave oven into a different combining a cup of water with the juice socket outlet and skin of one lemon in a deep microwave- Technical data MZ2000P: Rating : 240V~50Hz 1250W Microwave Power Output : 700W...
 • Page 9: Making A Claim

  English Protecting the environment Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste. Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose it off with other household waste. Make this product available for separate collection.
 • Page 10 Farsi º “ ¥ ∫ ± « “ ™ • œ . « ≤ π e U ± t ≥ ° U ∞ d “ œ ¥ « « “ ¬ ≤ d ¥ b t ° U ° K J î...
 • Page 11 ‫ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻭﺻﻞ‬ ‫ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ‬ .‫ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ‬ MZ2000P: ‫: ۰۴۲-۰۲۲ ﻭﻟﺖ ~ ۰۵ ﻫﺮﺗﺰ ۰۵۲۱ ﻭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‬ ‫: ۰۰۷ ﻭﺍﺕ‬ ‫ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ‬...
 • Page 12 Farsi ‫ﺟﻬﺖ ﯾﺦ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﺯﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ‬ (‫ﳓﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ) ﺷﮑﻞ ﺝ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺩﮔﻤﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺍﻥ )۶( ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ‬ ‫“ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﯾﺦ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ‬M.Low” ‫ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻑ‬ .‫ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ...
 • Page 13 Farsi (‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ )ﺷﮑﻞ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫۱ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺩﺭﺏ‬ ‫ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ‬ ‫۲ ﺩﺭﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ، ﲤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫۳ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺟﺎﻕ‬ ‫ﺁﻥ،...
 • Page 14 Farsi ‫• ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺳﻨﺞ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ‬ ‫• ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻓﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺯﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺳﻨﺞ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺻﯿﻪ‬ ‫ﻏﺬﺍﯾﯽ...
 • Page 15 Farsi ‫• ﺍﺯ ﭘﺨﱳ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ‬ ‫• ﺍﯾﻦ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺴﺘﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﺟﺎﻕ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.) ﻏﺬﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻇﺮﻑ...
 • Page 16 Farsi ‫ﺷﮑﻞ ﺏ‬ ۷ ۸ ‫ﺷﮑﻞ ﺝ‬ ۶ ۵ ‫ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺏ ﯾﺎ ﺩﺭﺯﮔﯿﺮﻫﺎﯼ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺩﺭﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺎﻕ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﺑﻠﮏ ﺍﻧﺪ ﺩﮐﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻡ‬ ‫ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎﺭ‬ ‫ﮐﺮﺩﻥ...
 • Page 17 Farsi ‫ﺷﮑﻞ ﺍﻟﻒ‬ Power Med. M.Low M.High High ۴ Time(min) Defrost(kg) ۲ ۵ ۶ ۳ ۱۰ ۸ ۷ ۹ ۱...
 • Page 18: Black & Decker

  Arabic O µ « ∞ ∂ ¥ W • O W . M e ∞ « ∞ L ¥ U ‹ M H U W « ∞ ° I O ± l M ∑ Z « ∞ L ≥ c « ±...
 • Page 19 .ájƒb IQÉ°TE G πÑ≤à°ùjh í«ë°üdG Iô°ûbh IóMGh áfƒª«d ô«°üY ¬«dE G k É aÉ°†e AÉe ܃c É¡H á≤«ªY á«fÉ£∏°S πàîe ¢ùÑ≤e »a ∞jhhôµ«ªdG ¢ùHÉb â«ÑãJ • á«æØdG äÉfÉ«Ñd MZ2000P äGh 1250 ,õJôg 50 ,âdƒa 240 ∞«æ°üàdG äGh 700 ∞jhhôµ«ªdG ábÉW êôN õJôg Éé«e 2^450...
 • Page 20 Arabic á«©°Vh) "0" ≈dE G âbD ƒ ªdG IOÉYE É H ºb ,¬∏ªY AÉæKC G ¿ôØdG ±É≤jE G äOQC G GPE G h ê πµ°ûdG ΩGóîà°SÉdG (𫨰ûàdG ±É≤jE G ÜÉÑdG íàa QR ≈∏Y §¨°VGh áÑ°SÉæe ájhÉM »a ¬«¡W OGôªdG ΩÉ©£dG ™°V ºb ºK øeh É¡fRh øe ÉdhC G ócC É...
 • Page 21 Arabic (C G πµ°T) ∫ɵ°TC É dG ΩGóîà°SÉdG ó©H ÜÉÑdG ¿ÉeC G πØb 1 ΩóY óæY AÉHô¡µdG òNC É e øe ¢ùHÉ≤dG ´õfh RÉ¡édG 𫨰ûJ ±É≤jE É H ºb ÜÉÑdG 2 hC G É¡Ø«¶æJ hC G É¡µa hC G ¬FGõLC G øe …C G ™«ªéJ πÑb hC G RÉ¡édG ΩGóîà°SG IòaÉf 3 òNC É...
 • Page 22 Arabic âjõdÉH ôª¨dG á≤jô£H ᪩WC É dG »∏b »a ∞jhhôµ«ªdG ΩGóîà°SG ∫hÉëJ Éd • ¿Rh πªëJ ≈∏Y Qó≤j í£°ùe í£°S ≈∏Y ∞jhhôµ«ªdG ™°Vh »¨Ñæj • .øª°ùdG hC G .¬∏NGO É¡©°Vh øµªj ΩÉ©W ᫪c π≤KC G ¿Rhh ∞jhhôµ«ªdG .∞jhhôµ«ªdG ¥ƒa A»°T …C G ™°†J Éd • Éd ájhÉëdG »a OƒLƒªdG ΩÉ©£dG ø«î°ùJ ≈∏Y ∞jhhôµ«ªdG πª©j •...
 • Page 23 Arabic .∞jhhôµ«ªdG É¡«dE G óæà°ùj »àdG ΩGóbC É dG ∂ØJ Éd • ¬©°Vh hC G ¬LÉeOE G ΩóY ø«©àjh á∏≤à°ùe IóMh ∞jhhôµ«ªdG Gòg ôÑàY • .áæ«HÉc πNGO ócC É Jh ,Iô°TÉÑe á«LÉLõdG á«æ«°üdG ≈∏Y ¬©°VƒH ΩÉ©£dG »¡£H º≤J Éd • PE G ,Ió«L ájƒ¡J ¿Éª°†d m ±Éc AGƒg QÉ«J ¿ôØdG ≈dE G π°üj ¿C G ø«©àj •...
 • Page 24 Arabic Ü πµ°ûdG ê πµ°ûdG ∫ɪ©à°SG ΩóY ø«©àj ,ÜÉÑdG πØb hC G ¿ôØdG ÜÉH ∞∏J ádÉM »a :ôjòëJ óªà©ªdG ΩGóîà°SÉdG .πgD ƒ e ¢üî°T ój ≈∏Y ¬MÉ∏°UE G ºàj ≈àM ¿ôØdG äÉdƒcC É ªdG ´GƒfC G ø«î°ùàd ∞jhhôµ«ªdG ¿ôa …ôjO ófB G ∑É∏H ⪪°U ó≤d ócC É...
 • Page 25 Arabic ‫ﺷﮑﻞ ﺍﻟﻒ‬ Power Med. M.Low M.High High Time(min) Defrost(kg)
 • Page 26: Warranty Registration Card

  « ∞ ∂ ± e « ∞ d POSTCODE « ¡ « ∞ ¥ a ¢ U ¸ DATE OF PURCHASE « ∞ ∂ U « Ê ´ M u r Ë ≈ ß DEALER'S NAME & ADDRESS/ PRODUCT MODEL NO. MZ2000P...