Oxyetage; Underhåll Och Byte Av Dammpåse; Felsökning - Electrolux ZCV750W Manual

Electrolux central vacuum cleaner manual
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Montering av centralenheten
För aggregatet så, att in och utblåsen centrerar mot varandra och
så att upphängningsjärnen vilar mot gummibustningen. Låt det
vänstra fästet på centralenheten vila mot sitt säte och för sedan
den högra på plats. Stöd lätt med handen mot centralenheten
och för dess anslutningar in i plattans tätningar Bild 4.
Sätt först den vänstra låsbygeln på plats och därefter den högra.
Anslut svagströmsledningen till centralenheten och därefter
kabeln för nätspänningen. Bild 5.
Din anläggning är nu färdig att tas i bruk. Bild 6.
3
Oxy
etage
Installation av väggplatta med HEPA-filtrering
Använd väggplattan/filterplattan som mall vid förborrning av
skruvhålen (4 st) .Se till attt väggplattan är väl förankrad i väggen.
Använd plugg eller expander om detta erfordras. Bild 7.
I plattans överkant finns en anslutning för ett rörsystem i den hän-
delse det inbyggda uttaget inte är tillräckligt för att ge täckning
åt hela bostaden. Detta rörsystem kan i praktiken vara hur stort
som helst. Med andra ord obegränsat för en normal villa eller stor
lägenhet.
Vid en eventuell installation av ett rörsystem, anslut svagströms-
kabeln i sockerbiten på filterplattans baksida. Bild 8.
Upphängning av aggregatet
För aggregatet mot filterplattan så att in och utblåsen centrerar
mot varandra och så att upphängningsjärnen vilar mot plasten.
Låt det vänstra fästet på centralenheten vila mot sitt säte och för
det högra också på plats. Stöd lätt med handen mot centralenhe-
ten och för dess anslutningar in i plattans tätningar. Bild 9.
Sätt först den vänstra låsbygeln på plats och därefter den högra.
Anslut därefter kabeln för nätspänningen till din anläggning.
Bild 10.
Anslutning av sugslang
Sugslangar som finns i olika utföranden och längder ansluts
antingen till Oxy3etage inbyggda sugdosa på väggplattan eller till
separata sugdosor i rörsystmet.
I sugdosan finns två stycken kontaktstift som skickar en signal till
aggregatets kretskort för att starta respektive stanna aggregatet.
Bild 11, 12.
Underhåll och byte av dammpåse
Byte av dammpåse
Drag ut dammpåsens släde ur enheten och avlägsna dammpå-
sen. Bild 13.
Montera en ny dammpåse. Placera dammpåsens krage i spåren.
Slädens påsfäste har två lägen som passar antigen den stora
8 liters syntetpåsen eller s-bag
performance. Placera åter släden på plats i enlighet med instruk-
tionen till vänster om den. I de fall släden går trögt är den troligtvis
felplacerad. Locket går mycket lätt att stänga då släden sitter i sitt
rätta läge. Bild 14, 15.
®
antiouduer respektive s.bag long
Grovfilter
Grovfiltret fungerar som ett skydd för dammsugarens motor, i
den händelse dammpåsen av någon anledning skulle gå sönder
och förhindrar då att dammet kommer in i motorn. Filtret måste i
så fall rengöras genom att sköljas under rinnande vatten. Efter
rengöring måste filtret vara absolut torrt innan man börjar
använda dammsugaren. Bild 15.
Byte och rengöring av HEPA 12 filter för Oxy3etage
Vrid låsbygeln nedåt och avlägsna locket. Bild 16.
Om filtret är tvättbart, tag ut filtret och skölj av det. Se till att det
är absolut torrt innan ni monterar tillbaka filtret. Ett tvättbart filter
kan rengöras ungefär fem gånger. Ett icke tvättbart bör bytas en
gång om året. Bild 17.
Vid återmontering av locket, se till att de båda klackarna i lockets
överkant sitter korrekt innan låsbygeln fixeras. Bild 18.
Felsökning
Centralenheten startar inte
1. Är centralenheten ansluten till strömförande uttag?
2. Kontrollera säkringen i proppskåpet.
3. Är lågspänningskabeln ansluten till centralenheten?
4. Använder du rätt sugslang. Originalslangen är försedd med
korrekt anslutning.
5. Centralenheten startar inte på en av sugdosorna! Kontrollera
så att de fjäderbelastade kontaktstiften i dosan inte hängt upp
sig.
6. Är det brott på svagströmsledningen eller fel på motorns krets-
kort? Enklaste sättet att kontrollera detta är att kortsluta de
båda stiften i sugdosorna med en tesked, mynt el.dyl. Startar
inte aggregatet, så föreligger ett ledningsbrott mellan cen-
tralenheten och någon eller några av dosorna eller så är det
fel på motorns kretskort. För att utesluta brott på ledningen
kortsluts svagströmskontakten direkt på aggregatet. Startar
då motorn, så ligger felet i ledningen. Om inte, så ligger felet i
aggregatet. Kontakta då auktoriserad serviceverkstad.
Centralenheten stannar inte
1. Kontrollera sugdosorna, så att inte anslutningen till någon av
dem är kortsluten.
2. Om centralenheten ändå inte stannar, är det förmodligen elek-
troniken i kretskortet som krånglar. Dra då ur stickkontakten
och kontakta auktoriserad serviceverkstad
Dammsugaren suger inte som den ska
1. Kontrollera att övriga sugdosor är ordentligt stängda samt att
påsutrymmets lock är ordentligt stängt, så att inget läckage
uppstått.
2. Dammpåsen är full? By påse!
3. Läckage i rörsystemet? Kontrollera om så är fallet genom
att blockera slugslangens lufttillförsel (håll för handen). Löser
vakuumventilen ut, så är rörsystemet troligtvis tätt.
4. Stopp i rörsystemet? Kontrollera först att det inte är stopp i
sugslangen. Kontrollera sedan om suget är bättre i någon an-
nan sugdosa. Om så är fallet, är det troligtvis stopp i systemet
fram till den dåligt sugande dosan. Är det dåligt sug även i
övriga dosor, kontrollera då suget direkt på aggregatet. Gör
så här; Lyft av aggregatet från väggplattan och känn efter
med handen om suget är bättre direkt vid aggregatet. Om
så är fallet är det ett stopp i rörsystemet. Med kännedom om
rörsystemets uppbyggnad och genom att konstatera var det
fortfarande finns god sugförmåga kan du logiskt lista ut var
stoppet sitter.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage

Table of Contents