Download Table of Contents Print this page

Electrolux ZCV750W Manual page 12

Electrolux central vacuum cleaner manual

Advertisement

5. Indbildning? Mange, der lige har installeret en centralstøvsu-
ger, fejlbedømmer sugeevnen, fordi lydeffekten er væk.
Kredsløbskortets karakteristik
1. Blødstart
Starmomentet er begrænset med et TRIAC-relæ, hvilket inde-
bærer, at startspændingen til motoren har en ca. 1 sekunds
forsinkelse. Startspændingen bliver på den måde betydeligt la-
vere, hvilket indebærer, at belastningen på sikringer, strømkreds
og motor bliver lavere.
2. Lavspænding LED Autopolaritet *2
Den grønne LED-netkabelsindikator, som er placeret på enhe-
den, lyser altid, når strømmen er tilsluttet (f.eks. når stikkontakten
sidder i udtaget).
3. Driftstimemåler *3
Ved hjælp af EEPROM-teknologi (programhukommelse), registre-
rer kortet to typer tidsmålinger, som brugeren nemt kan kontrol-
lere på en separat LED-indikator, som er placeret ved kredsløb-
skortets beskyttelsesplade.
a. Kort tid b. Total tid
Anvendt tid
LED farve
15 timer
Grøn
Skiftkontroller anvendt i 15
Langsamt
blink
0-399 timer
Grön
400-499 timer
Orange
Över 500 timer
Röd
4. Funktionstest
Efter at netkablet er tilsluttet, udfører kredsløbskortet en funk-
tionstest. Når alt er i orden, blinker LED-indikatoren hastigt i
nogle sekunder og slukkes derefter.
Standsningsforsinkelse
Ved standsning kobles en 2 sekunders forsinkelse ind for at
sikre, at rørsystemet og slangen er tomme, når maskinen sluk-
kes. Genstart /demo-omkobler *6
Betydning
Foranstaltning
Støvsugeren er
Skift/kontroller støv-
beholderen og tryk på
timer siden se-
bekræftelsesknappen
neste aktivering
tryck på bekräftelse-
af bekræftelses-
i 5 sekunder
knappen
<400 driftstimer
----
>400 driftstimer
Vedligeholdelse/
inspektion
>500 driftstimer
Motoren skal til
service
Udfør følgende operationer:
Stilling
Operation
Test/demo
Tryk ind og frigør
omkobleren i 5
sekunder
Partiell genind-
Når motoren ikke
stillling
kører, hold omkoble-
ren inde i 5 sekunder
Total genind-
Hold omkobleren inde
stilling
over 30 sekunder,
mens motoren er i gang
7. Kredsløbsafbryder *7
Kredsløbskortet har en
kredsløbsafbryder
(knappen er mærket
"kredsløbsafbryder".
Tryk på knappen for at
genindstille.
Resultat
Kortet udfører en funktionstest
og laver en gennemgang
af alle trin i foregående tabel
(se tabel 1)
Systemet genindstiller nulstiller
måleren til 15 timer, den blin-
kende LED-indikator (3) fort-
sætter med at være tændt
Systemet genindstiller
nulstiller måleren til total tid
*2 *3 *6
*7

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage

Table of Contents