Download Table of Contents Print this page

Electrolux ZCV750W Manual page 11

Electrolux central vacuum cleaner manual

Advertisement

Table of Contents
Montering af centralenhed
Centralenheden monteres således, at indsugning og udblæsning
centreres mod hinanden og at ophængningsbeslaget hviler mod
gummibøsningen. Lad den venstre konsol på centralenheden
hvile på sit underlag, og så før den højre på plads. Tryk let med
hånden på centralenheden, og før dens tilslutninger ind i pladens
tætninger. Billede 4.
Sæt først den venstre låsebøjle på plads og derefter den højre.
Tilslut svagstrømsledningen til centralenheden og derefter til
spændingsnettet. Billede 5.
Dit anlæg er nu færdigt til at tage i brug. Billede 6.
3
Oxy
etage
Installation af vægplade med HEPA-filtrering
Anvend vægpladen/filterpladen som model ved forboring af
skruehuller (4 stk). Sørg for, at vægpladen bliver godt forankret i
væggen. Anvend plugs om nødvendigt. Billede 7.
I pladens overkant findes en tilslutning til et rørsystem, hvis det
indbyggede udtag ikke er tilstrækkeligt til at dække hele boligen.
Dette rørsystem kan i praksis have en hvilken som helst størrelse.
Med andre ord ubegrænset for et normalt parcelhus eller en stor
lejlighed. Ved en eventuel installering af et rørsystem, tilslut svag-
strømskablet i samlemuffen på filterpladens bagside.
Billede 8.
Ophængning af centralenheden
Enheden monteres mod filterpladen således, at indsugning og
udblæsning centreres mod hinanden og at ophængningsbeslaget
hviler på plastikunderlaget. Lad den venstre konsol på centralen-
heden hvile på sit underlag, og før derefter den højre på plads.
Tryk let med hånden mod centralenheden og før dens tilslutninger
ind i pladens tætninger. Billede 9.
Sæt først den venstre låsebøjle på plads og derefter den højre.
Tilslut derefter kablet til netspænding til dit anlæg. Billede 10.
Tilslutning af sugeslanger
Sugeslanger, som findes i forskellige udførelser og længder,
tilsluttes til Oxy3etages indbyggede sugekontakter på vægpladen
eller til separate sugekontakter i rørsystemet. I sugekontakten
findes to kontaktstifter, som sender et signal til anlæggets kreds-
kort for start respektive stop af anlægget. Billede 11, 12.
Vedligehold og udskiftning af støvposen
Udskiftning af støvposen
Træk støvposens holder ud af enheden, og fjern støvposen.
Monter en ny støvpose. Placer støvposens krave i sporene.
Holderens posebeslag har to indstillinger, som passer til enten
den store 8-liters syntetiske pose eller s-bag
tive s-bag long performance. Sæt igen holderen på plads som
angivet i instruktionen til venstre for den. Hvis holderen går trægt,
er den sandsynligvis fejlplaceret. Låget er meget let at lukke, når
holderen sidder på sin rette plads. Billede 14, 15.
Grovfilter
Grovfilteret fungerer som en beskyttelse for støvsugerens motor i
det tilfælde, at støvposen af en eller anden grund skulle gå i styk-
ker, og forhindrer, at støvet kommer ind i motoren. Filteret skal i
så fald rengøres ved skylning i rindende vand. Efter rengøring skal
filteret være helt tør inden man begynder at anvende støvsuge-
ren. Billede 15.
Udskiftning og rengøring af HEPA 12 filter til Oxy3etage
Vrid låsebøjlen nedad, og fjern låget. Billede 16.
Hvis filteret er vaskbart, så tag det ud og skyl det. Sørg for, at det
er helt tørt, inden det sættes på plads igen. Et vaskbart filter kan
rengøres ca. fem gange. Et ikke-vaskbart filter bør udskiftes en
gang om året. Billede 17.
Sørg ved genmontering af låget for, at de to vulster i lågets over-
kant sidder korrekt, inden låsebøjlen fastsættes. Billede 18.
Fejlsøgning
Centralenheden starter ikke
1. Er der tilsluttet strøm til centralenheden?
2. Undersøg sikringen i sikringsskabet.
3. Er lavspændingskablet tilsluttet til centralenheden?
4. Anvender du den rigtige sugeslange? Originalslangen er forsy-
net med korrekt tilslutning.
5. Centralenheden startes ikke af én af sugekontakterne! Kontrol-
ler, om de fjederbelastede kontaktstifter i kontakten sidder
fast.
6. Er der brud på svagstrømsledningen eller fejl på motorens
kredsløbskort? Den mest enkle måde at kontrollere dette på
er at kortslutte begge stifter i sugekontakterne med en teske,
mønt eller lignende. Hvis centralenheden ikke starter, så kan
der være et ledningsbrud mellem centralenheden og én eller
flere af kontakterne, eller så er der fejl på motorens kredsløb-
skort. For at kunne udelukke brud på ledningen kortsluttes
svagstrømskontakten direkte på enheden. Hvis motoren så
starter, så er der fejl på ledningen. Hvis motoren ikke starter,
så er der fejl på enheden. Kontakt så et autoriseret service-
værksted.
Centralenheden standser ikke
1. Kontroller sugekontakterne og se, om tilslutningen til én af
dem er kortsluttet.
2. Hvis centralenheden alligevel ikke standser, er det formodent-
lig elektronikken i kredsløbskortet, som ikke virker. Så skal du
trække stikkontakten ud og kontakte et autoriseret service-
værksted.
Støvsugeren suger ikke som den skal
1. Kontroller, om de øvrige sugekontakter er ordentligt lukkede
og at poserummets låg er ordentligt lukket, så der ikke har
kunnet opstå lækage.
2. Er støvposen fuld? Skift posen!
3. Lækage i rørsystemet? Om der er lækage kontrolleres ved
at blokere sugeslangens lufttilførsel (hold hånden for). Hvis
vakuumventilen udløses, så er rørsystemet sikkert tæt.
4. Forstoppelse i rørsystemet? Kontroller først, at der ikke er
forstoppelse i sugeslangen. Kontrollere derefter, om suget
®
antiouduer, respek-
er bedre i en anden sugekontakt. Hvis det er tilfældet, er
der formodentlig forstoppelse i systemet frem til den dårligt
sugende kontakt. Hvis der er en dårlig sugning også i de
øvrige kontakter, skal anlæggets sugning kontrolleres. Gør
følgende: Løft centralenheden af vægpladen, og føl efter med
hånden, om sugningen er bedre direkte på enheden. Hvis det
er tilfældet, er der et forstoppelse i rørsystemet. Med kends-
kab til rørsystemets opbygning og ved at konstatere, hvor der
stadig findes en god sugeevne, kan du logisk finde ud af, hvor
forstoppelsen befinder sig.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage

Table of Contents